راهبرد بازاریابی پایدار شبکه‌های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست‌های کلی علم و فناوری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، رشتۀ MBA استراتژی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه ریاضیات مالی، دانشکدۀ علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

   انرژی یکی ‌‌از ‌صنایع ‌پر‌طرفدار و مهم در دنیا محسوب می‌شود. در عصر حاضر، فناوری‌ها و رشته‌های مختلفی، ازجمله فناوری اطلاعات، بازده صنعت انرژی را افزایش داده است. در اکوسیستم کنونی مدیریت انرژی، سهم اینترنت اشیا (IoT) در شبکه‌های هو‌شمند، به‌علت امتیازات چند‌گانۀ آن در زمینه‌های متفاوت، توان بالقوه‌ای به‌دست آورده ‌است. براساس سیاست‌های کلی علم و فناوری و دستیابی به علوم و فناوری پیشرفته در این حوزه، ارائۀ راهبرد برای بازاریابی در بخش انرژی، با نگاه به فناوری‌های نو، احساس می‌‌شود. بنابراین در پژوهش پیشِ‌رو، راهکاری برای بهره‌وری بیشتر انرژی برمبنای این سیاست‌ها پیشنهاد شده است. ارزیابی وضعیت موجود بازاریابی شبکۀ هوشمند انرژی و ارائۀ الگوی دلخواه برای بهره‌وری انرژی است که منظور از مدل بهینه، مناسب‌ترین راهبردهای بازاریابی است. در این پژوهش، قابلیت‌ها و محدودیت‌های راهبردهای کلان توسعه، مبتنی بر اینترنت اشیا (تحت عنوان نقاط قوّت و ضعف، و فرصت و تهدید)، به‌طور کلان و راهبردی بررسی شده ‌است. این پژوهش با بهره‌گیری از SWOT مدون‌سازی‌شده و با کمک مدل QSPM کامل شده ‌است. همچنین در پایان، یک راهبرد کلان دفاعی برای استفاده از اینترنت اشیا در بخش انرژی به‌عنوان نتیجۀ پژوهش ارائه شده که به کمک آن می‌توان از اینترنت اشیا در صنایع راهبردی انرژی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Sustainable Marketing Strategy for Smart Energy Networks based on Implementing the Science and Technology General Policies

نویسندگان [English]

  • Reza Zeinalizadeh 1
  • Omid Mahdi Ebadati 2
  • Mohammad Ali Jafari 3
1 MA Student of Strategic MBA, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Practical Management and IT, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Financial Mathematics, Faculty of Financial Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Energy is one of the popular and important industries in the world. Currently, technologies and other areas of knowledge such as IT, have increased the productivity of the energy industry. In the current ecosystem of the energy management, the internet of things in the smart network has gained much of a potential due to its advantages in different areas. Based on the general policies in science and technology and the access to the advanced science and technology in this area, suggesting strategies for marketing in the energy industry is needed, considering the modern technologies. Therefore, the current study suggests some strategies for more productivity of energy. The analysis of the marketing in the smart energy network and the related model could be done for the sake of better productivity from energy. The ideal model means the most appropriate marketing strategies. This study analyzes the potentials and limitations of the macro-strategies of development based on the internet of things. The research borrows SWOT and QSPM models in this regard. In addition, a general defensive approach for using the internet of things in the area of energy is put forth as a result of the study, through which the internet of things could be used in strategic energy industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of things
  • strategy
  • big data
  • energy sustainable marketing
  • general policies of science and technology
Dai, H-N., Wong, R. C-W., Wang, H., Zheng, Z., & Vasilakos, A. V. (2019). Big Data Analytics for Large-scale Wireless Networks: Challenges and Opportunities. ACM Comput. Surv., 52(5), Article 99. [DOI: 10.1145/3337065] 
Dangelico, R. M., & Vocalelli, D. (2017). “Green Marketing”: an analysis of definitions, strategy steps, and tools through a systematic review of the literature. Journal of Cleaner Production, 165, 1263-1279. [DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.07.184] 
Deakin, M., & Reid, A. (2018). Smart cities: Under-gridding the sustainability of city-districts as energy efficient-low carbon zones. Journal of Cleaner Production, 173, 39-48. [DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.12.054] 
Del Rio, D. D. F., Sovacool, B. K., Bergman, N., & Makuch, K. E. (2020). Critically reviewing smart home technology applications and business models in Europe. Energy Policy, 144, 111631. [DOI: 10.1016/j.enpol.2020.111631]
Jistan, Z., Khalilian, M., Poorasad, Y., & Ramezani, M. (2016). Investigating the Technology, Structure, Applications and Challenges in Internet of Things. Paper presented at the National Conference on Information Technology, Communications and Soft Computing. Received from: http://www.civilica.com/paper-itcsc01-itcsc01_044.html. (Persian)
Khameneyi, A. E. A. (2016). Issuing the macro-policies of science and technology. Speech-Science and Technology. Received from: http://khamenei.ir. (Persian)
Khedmatgozar, H. (2015). Investigating the Role of IoT in Knowledge Management Systems (Case Study: Performance Management of Employees of Yazd Municipality). IT Management, 7(3), 553-572. [DOI: 10.22059/jitm.2015.53916]
Le, D. N., Le Tuan, L., & Tuan, M. N. D. (2019). Smart-building management system: An Internet-of-Things (IoT) application business model in Vietnam. Technological Forecasting and Social Change, 141, 22-35. [DOI: 10.1016/j.techfore.2019.01.002]
Lee, A. H., Chen, H. H., & Chen, J. (2017). Building smart grid to power the next century in Taiwan”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68, 126-135. [DOI: 10.1016/j.rser.2016.09.100]
Li, C. Z.,  et al. (2016). SWOT analysis and Internet of Things-enabled platform for prefabrication housing production in Hong Kong. Habitat International, 57, 74-87. [DOI: 10.1016/j.habitatint.2016.07.002]
MirMasoomi, H., Nik, F., & Adib, S. F. (2017). Application of Big Data in the Internet of Things. Paper presented at the National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering. Received from: https://civilica.com/doc/758842. (Persian)
Mohanta, B. K., Jena, D., Satapathy, U., & Patnaik, S. (2020). Survey on IoT Security: Challenges and Solution using Machine Learning, Artificial Intelligence and Blockchain Technology. Internet of Things, 11, 100227. [DOI: 10.1016/j.iot.2020.100227]
Reka, S. S., & Dragicevic, T. (2018). Future effectual role of energy delivery: A comprehensive review of Internet of Things and smart grid. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 91, 90-108. [DOI: 10.1016/j.rser.2018.03.089]
Ren, S., Zhang, Y., Liu, Y., Sakao, T., Huisingh, D., & Almeida, C. M. V. B. (2019). A comprehensive review of big data analytics throughout product lifecycle to support sustainable smart manufacturing: A framework, challenges and future research directions. Journal of Cleaner Production, 210, 1343-1365. [DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.11.025]
Sokolov, A., Veselitskaya, N., Carabias, V., & Yildirim, O. (2019). Scenario-based identification of key factors for smart cities development policies. Technological Forecasting and Social Change, 148, 119729. [DOI: 10.1016/j.techfore.2019.119729]
System of higher education, science and technology. (2016). The second phase. Received from: http://www.maslahat.ir. (Persian)