اثر نقصانهای بازار بر رفتار نرخ‌های ارز در ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسنده

استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

برخی مطالعات نشان می‌دهند که تحت فرض ترکیب نقصان‌های بازار کالا و دارائی، نه تنها رفتار کوتاه‌مدت نرخ ارز تغییر می‌کند، بلکه موجب تغییرات غیر متعارف در این متغیر خواهد شد. در نتیجه این نقصان در بازار، به عنوان یک عنصر کلیدی در فهم تغییرات نرخ ارز به‌حساب می‌آید. این مقاله نشان می‌دهد که ترکیب قیمت‌گذاری پول ملی، عدم تجانس در توزیع‌کنندهای کالاها و انتظارات سوداگران بدون الگو، به‌عنوان نقصان‌ بازار، ممکن است تغییرات زیادی در نرخ ارز ایجاد کنند. تمام داده‌های مورد استفاده در این مقاله به قیمت‌های ثابت سال 1383 و به‌طور سالانه برای دوره زمانی 1345-92 بوده و بصورت سرانه است. بعد از لگاریتم‌ گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، از متغیرها روند‌زدایی می‌شود. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ[1](1999)، معادلات تصادفی خطی شده، به‌صورت یک الگوی فضای‌-حالت در محیط برنامه‌نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرها شبیه‌سازی شده با داده‌های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی‌شده قادر است، برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه‌های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه‌سازی کند. ضمناً یک شوک پولی در مدل قیمت‌گذاری پول ملی، همزمان مصرف داخلی را افزایش و ارزش پول ملی کاهش موقتی پیدا می‌کند. همچنین با فرض افزایش در پارامتر ترجیجات تقاضای پول، نرخ ارز به تکانه عرضه پول، واکنش مثبت نشان خواهد داد. این مقاله همچنین بیان می‌کند که تغییر در انتظارات سوداگران بدون الگو، موجب تغییرات مثبت نرخ ارز اسمی و واقعی خواهد شد. این مدل نشان داد که بین نوسانات نرخ‌های ارز و متغیرهای کلان اقتصادی رابطه وجود دارد و «معمای منفعل بودن نرخ ارز» برای اقتصاد ایران، برقرار نیست. دولت می‌تواند با افزایش "مالیات توبین"، موجب کاهش در نوسانات نرخ ارز ‌شود؛ البته اثر این مالیات بستگی به ساختار بازار ارز و واکنش سایر هزینه‌های تجاری به این مالیات توبین دارد.[1]. Uhlig

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Can Market Imperfections Explain the Behavior of Exchange Rates?

نویسنده [English]

  • seyed fakhreddin fakhrehosseini
چکیده [English]

Some studies point out, under the assumption of the particular combination of market imperfections in both the goods and asset markets not only explain the short-run behavior of exchange rates but are also the driving force behind it. Indeed, they constitute the key element to its understanding. This paper shows that a combination of local currency pricing, heterogeneity in goods distribution, and noise trader expectation, as imperfect market, may combine to produce very high exchange rate volatility. The data in this article are related to the fixed prices in the year 2004 and run annually from 1966 to 2013 in a per capita basis. Having logarithms taken, the variables are de-traded through Hodrick-Prescott filter. The final model equations are linearized around the steady state and using Uhlig (1999) approach accidental equations are also linearized and are specified as space state pattern in Matlab software. Finally, the calibration of parameters is assessed, variables are simulated and compared with real data. The results show that the introduced model can simulate the impact of shocks on macroeconomic variables. It also shows that a money supply shock in local currency pricing, increases of the domestic consumption and thus causing a depreciation temporary of the home currency. Also, with increase in inverse of elasticity of money demand parameter, the exchange rate's response will be more to the domestic supply money shock. We find that the change in noise trader expectation can increase the nominal and real exchange rates volatility. This model shows that there is relationship between exchange rates and any macroeconomic aggregates, then "disconnect exchange rate puzzle" does not establish for economic Iran. We suggest that the government with the increase of "Tobin tax" can reduce the exchange rate volatility, of course the effect of a Tobin tax on exchange rate volatility depends crucially on the structure of the foreign exchange market and the interaction of the Tobin tax with other trading costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rates
  • local currency pricing
  • noise dealer's
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسابهای ملی ایران و گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سالهای مختلف.
باستانژاد، حسین (1382)، " بررسی تطبیقی الگوهای پولی با الگوهای تعدیل روند ساختاری نرخ ارز" ، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 38، شماره 2،1-41.
جعفری صمیمی، احمد؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ ابراهیمی، ایلناز و بالونژاد نوری، روزبه(1393)، "اثر تکان­های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 3(10)، 1-32.
داوودی، پرویز و زهرا زارع­پور(1385)، "نقش تعریف پول در ثبات تقاضای پول با تاکید بر شاخص دیویژیا"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 29، صص47-74.
طائی، حسن (1385)، "تابع عرضه نیروی کار: تحلیلی بر پایه داده­های خرد"، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 29، صص 93-112.
فخرحسینی، سید فخرالدین و شاهمرادی، اصغر و احسانی ، محمد علی(1391)،‏ “چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران”‎‏،‎‏فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،سال دوازدهم،شماره اول، بهار 1391، صص1-30‏‎.
کاوند، حسین (1388)، "تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست­های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری حقیقی برای اقتصاد ایران"، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1391)، " سیاست­گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران"، فصلنامه مطالعات تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 8،87-118.
کمیجانی، اکبر؛ خلیل عراقی، سید منصور؛ عباسی نژاد، حسین و توکلیان، حسین (1391)، “تورم هدف ضمنی، رفتار نامتقارن در تشخیص وضعیت اقتصادی سیاست­گذاران پولی در اقتصاد ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 3(9)، 1-23.