توسعۀ راهبرد مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

محبوبیت «مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی» برای توسعۀ خدمات و زیرساخت‌های عمومی از دهۀ 1990م رو به افزایش بوده است. در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازارمحور برای تأمین و عرضۀ محصولات و خدمات دولتی اعمال شده‌اند. این مشارکت‌ها در حوزۀ بهداشت و درمان هم ـ که ویژگی‌ها و حساسیت‌های خاص خود را دارد ـ مطرح شده است. در این میان، هواداران مشارکت مزایای متعددی برای آن بر‌شمرده‌اند؛ درحالی که مخالفان آنها ادعا می‌کنند مشارکت‌ها اغلب با هزینۀ گزافی به‌دست می‌آیند. لذا این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به نیازهای روزافزون، چگونه این مشارکتها می‌توانند برای حوزۀ سلامت و آن‌هم در کشورهای درحال توسعه کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع تحقیق در «مدیریت دولتی نوین»، بستر پذیرش و انگیزه‌ها و همچنین عوامل موفقیت و چالش‌های به‌کارگیری آن‌ها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه تحلیل کرده و با بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقادهایی که بعد از گذشت سال‌های طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره‌ای از کشورها بروز کرده، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه درجهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایت‌بخش ارائه داده است. این چارچوب با تأکید بر رعایت ارزش‌های کارایی، نمایندگی و عدالت در ارائۀ خدمات دولتی، در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت ایران قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing the Public-Private Partnership Strategy in Line with the General Policies of the Health System

نویسندگان [English]

 • Mahdieh Motamedi 1
 • Reza Vaezi 2
 • Seyed Mahdi Alvani 3
 • Davood Daneshjafari 4
1 PhD Candidate of Public Adminsitration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Governmental Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Governmental Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Business Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The popularity of "public-private partnerships" to develop public services and infrastructure since the 1990s is increasing.There has been an increasing interest since 1990 in public-private partnership for developing services and ublic infrastructures. In this period, the private sector and the market-based criteria have been put into practice to provide governmental goods and services. This partnership has also been evident in the area of health and treatment. The proponents have suggested several advantages for this partnership, while the opponents of the partnership believe that it costs a fortune. Thus, one needs to conjecture how this partnership can be productive in the health field in a  developing country despite its costs. After reviewing the theoretical principles related to the modern government, the aims, factors and challenges for its success in the developing countries are analyzed. Then, the study addresses the arguments raised by the proponents and opponents of the issue related to the partnership policy in a number of countries, and then suggests a well-thought framework for putting this strategy into practice so that a satisfactory outcome could be resulted. This framework follows the principles of practicality, representativeness, and justice in public services and it is in line with the general policies of the health system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policy-making
 • new public management
 • public-private partnerships
 • developing countries
 • heath field
 • الوانی، سید مهدی. (1384). تنگناهای مدیریت دولتی نوین. پیک نور،10-2 :(3)3
 • الوانی، سید مهدی. (1386). تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، 42.
 • جراحی، علی: دانشجو. دیواندری، علی: استاد راهنما. (1390). بررسی امکان استفاده از مشارکت دولتی و غیر دولتی(ppp) در توسعه خدمات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • صادقی، احمد. پیوند باستانی و امید براتی.(1397). مشارکت دولتی-خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی کشور: درسهای یک تجربه. مجله طب نظامی. 20(4): 371-381
 • طهماسبی، رضا. (1390). درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی. تهران: انتشارات سمت، 20-19
 • کیایی، پریسا: دانشجو. دانایی فرد، حسن: استاد راهنما. (1392). بررسی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی- دولتی در پروژه های ملی: روش ترکیبی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.
 • کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا. (1391). ارتقای حاکمیت شایسته در مشارکتهای دولتی-خصوصی. ترجمه مهدی برزگر و سهیلا کوچک یزدی. تهران: نشر عبادی فر، 24
 • گل خندان، ابوالقاسم. (1397). برآورد نوسانات کشش درآمدی مخارج سلامت ایران. مجله سیاستهای راهبردی و کلان. 396-376 : (3) 6.
 • وارث، سیدحامد. (1380). نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی. مجله دانش مدیریت، 81-51 : (55) 14.
 • مک ناب، دیوید ای. (1395). روش‌های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمانهای غیرانتفاعی (جلد دوم). مترجم رضا واعظی و محمدصادق آزمندیان. تهران: نشر صفار، 23-17