رابطه متغیرهای اقتصادی و افزایش سن ازدواج با رویکرد سیاست های کلی جمعیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایت الله العظمی بروجردی

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

10.30507/jmsp.2021.112809

چکیده

یکی از مفاد مهم سیاست های کلی جمعیت ، ترویج و نهادینه سازی امر مقدس ازدواج است. زیرا ازدواج یکی از حساس ترین مقاطع زندگی انسان به شمار می آید که بر اساس انعقاد یک تعهد و پیمان مقدس قانونی ، شرعی ، اجتماعی و عاطفی زندگی مشترک زن و مرد آغاز شده و در پرتو آن خانواده که یکی از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی که تاریخی به قدمت حیات بشر دارد شکل می گیرد. باتوجه به اینکه متغیر اقتصادی مهم ترین و موثرترین عامل تعیین کننده در امر ازدواج می باشد و عدم توجه به آن باعث عدم تشکیل خانواده ، کاهش باروری و حرکت به سمت پیری می شود . بر این اساس پژوهش حاضر بدنبال بررسی رابطه ای بین متغیرهای اقتصادی با افزایش سن ازدواج می باشد. روش تحقیق در این پژوهش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد،جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پسران مجرد شهر بروجرد واقع درسنین 35-24 سال تشکیل می دهند، شیوه نمونه گیری به شکل تصادفی از نوع خوشه‌ایی چند مرحله‌ای می‌باشد، همچنین حجم نمونه در این تحقیق 257 نفر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وجود رابطه بین عوامل اقتصادی و افزایش سن ازدواج را تایید می نماید، نتیجه‌گیری اینکه هر چه شرایط اقتصادی و مادی جوانان به عنوان بسترهای بنیادی برای ازدواج مهیا باشد تمایل جوانان به تشکیل زندگی مشترک بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between economic variables and increasing marriage age with general population policy approach

نویسندگان [English]

  • gholamreza tajbakhsh 1
  • mohamad nasiri 2
1 faculty member
2 faculty member
چکیده [English]

Abstract: One of the most important provisions of the general population policy is the promotion and institutionalization of the sacred order of marriage. Because marriage is considered to be one of the most sensitive parts of human life, based on a sacred legal, religious, social, and emotional commitment to living together, in the light of the family, one of the oldest social institutions that historically It is being formed as long as human life. Creepy crises such as declining marriages, declining birth rates, rising aging rates are hampering population growth. Since economic variables are the most important and effective determinant of marriage and disregard for it causes no family formation, decreases fertility and moves towards aging. Accordingly, the present study seeks to investigate the relationship between economic variables with increasing age of marriage. The research method in this field research is survey using survey and data gathering tool is a questionnaire. The statistical population of the study consists of all single boys in the city of Borujerd aged 24-35 years. The sampling method is multistage cluster random sampling. The sample size is 257 people. The findings of the study indicate that the relationship between economic factors and the increasing age of marriage confirms the conclusion that the higher the economic and material conditions of youth as a fundamental basis for marriage, the greater the tendency of youth to Family formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic factors
  • Marriage
  • Youth
  • General Population Policies