شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر فرار مالیاتی و انتخاب بهترین راهبرد برای کاهش فرار مالیاتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

شرکت بورس کالای ایران

چکیده

چکیده
با توجه به اینکه در کشور ایران رشد فرار مالیاتی رشد چشم گیری داشته است، در این مقاله سعی برآن داریم تا به شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی پرداخته و بهترین راه حل برای کاهش فرار مالیاتی را شناسایی نماییم. در ابتدا با استفاده از مروری بر تحقیقات پیشین مهمترین عوامل موثر بر فرار مالیاتی شناسای گردید و در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته در اختیار نمونه اولیه(30 کارشناس مالیاتی) قرار گرفت تا پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و روش دلفی مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله بعد پرسشنامه دوم به صورت مقایسات زوجی و بر مبانی هدف تحقیق و راه حل های پیشنهادی فراهم گردید و در اختیار 25 مدیر ارشد مالیاتی، اداره مالیات مرکز غرب تهران قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار Expert Choice بهره گرفته شد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق بهترین راه حل برای کاهش فرار مالیاتی4/28% به راه حل ارتقا عملکرد مدیران اداره مالیات اختصاص یافت و مهمترین معیار نیز معیار مدیریتی با ضریب 1/32% باز می گردد بنابراین برخورداری سازمان امور مالیاتی از مدیران کارآمد و تغییر در نحوه مدیریت حاضر توانایی سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی را دو چندان می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

identifying and prioritizing factors responsible for tax evasion and selecting the best soloution to reduse it

نویسنده [English]

  • mostafa mohammad bagheri
معاون کالایی
چکیده [English]

Abstract
In this article we have tried to identify the factors affecting tax evasion, and we identify the best solution to reduce tax evasion. At first a review of previous research has identified the most important factors affecting tax evasion in the form of a questionnaire to the prototype (30 expert) was collected. The reliability and validity using Cronbach's alpha, the validity of the Delphi method are examined.Then the second question is paired comparisons and the basis of objective research and proposed solutions were prepared and the 25 senior tax manager, was the West of Tehran the tax-authority. To analyze the data, analytic hierarchy using Expert Choice software was used. Based on the results of research the best solution to reduce tax evasion 4/28% solution to improve the performance of the manager grants, and most important measure of the standard of management by a factor of 1/32% return therefore to the tax affairs of effective managers and change in the way we manage the organization's ability to avoid the double tax evasion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factors
  • Tax Evasion
  • reduce tax evasion