شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و انتخاب بهترین راهبرد برای کاهش آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

شرکت بورس کالای ایران

چکیده

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته،درآمدهای مالیاتی -یکی از منابع مهم درآمدی- از اهمیت زیادی برخوردار است.رشد فرار مالیاتی رشد چشم گیری داشته است، مالیات ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعم از توضیعی و مالی، و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان، مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، به‌شمار می‌آید. با توجه به رشد چشمگیر فرار مالیاتی در ایران، در این مقاله سعی شده عوامل موثر بر فرار مالیاتی شناسایی و بهترین راه حل برای کاهش فرار مالیاتی معرفی شود. پس از مرور تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، مهم‌ترین عوامل موثر بر فرار مالیاتی، در قالب پرسشنامۀ محقق ساخته، در اختیار نمونۀ اولیه (تعداد 30 کارشناس مالیاتی) قرار گرفت تا پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ روایی عاملی و روش دلفی مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله بعد، پرسشنامۀ دوم به صورت مقایسات زوجی و بر مبانی هدف تحقیق و راه‌حل‌های پیشنهادی فراهم آمد و در اختیار 15 مدیر ارشد مالیاتی، اداره مالیات مرکز غرب تهران قرار گرفت. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل سلسله مراتبی، با استفاده از نرم افزار Expert Choice بهره گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

identifying and prioritizing factors responsible for tax evasion and selecting the best soloution to reduse it

نویسنده [English]

  • mostafa mohammad bagheri
معاون کالایی
چکیده [English]

Abstract
In this article we have tried to identify the factors affecting tax evasion, and we identify the best solution to reduce tax evasion. At first a review of previous research has identified the most important factors affecting tax evasion in the form of a questionnaire to the prototype (30 expert) was collected. The reliability and validity using Cronbach's alpha, the validity of the Delphi method are examined.Then the second question is paired comparisons and the basis of objective research and proposed solutions were prepared and the 25 senior tax manager, was the West of Tehran the tax-authority. To analyze the data, analytic hierarchy using Expert Choice software was used. Based on the results of research the best solution to reduce tax evasion 4/28% solution to improve the performance of the manager grants, and most important measure of the standard of management by a factor of 1/32% return therefore to the tax affairs of effective managers and change in the way we manage the organization's ability to avoid the double tax evasion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factors
  • tax evasion
  • reduce tax evasion
Aghayi, A. (2000). “Quantitative improvement of tax for giving service”. Journal of Economic Research, 1, 105-128. (Persain)
Arab Mazar, A. A., Golmohammadi, M., & Bagheri, B. (2011). “The level of tax compliance: The basic element of a working tax system”. Journal of Tax Research, 12, 28-69. (Persain)
Elmasi, H., Marjani, A. B., & Ghoreyshi, R. (2012). “Factors influencing the VAT fraud: The case of VAT organization in Tehran”. Journal of Tax Research, 15, 37-51. (Persain)
Hadian, A., & Tahvili, A. (2013). “Facotrs related to tax fraud in the economy of Iran”. The Journal of Planning and Budgeting, 18(2), 58-39. (Persain)
Khodamipour, A., & Amininia, M. (2013). “Analyzing the relationship between non-payment of tax and debt cost, and their effect on the institutional ownership”. Journal of Tax Research, 19, 135-156. (Persain)
Moradi, M., Rostami, A., & Taghizadeh, R. (2013). “Analyzing factors related to tax fraud: A cultural approach”. Journal of Tax Research, 181, 181, 202. (Persain)
Mousavi Jahromi, Y., Tahmasebi Beldaji, F., & Khaki, N. (2009). “Tax fraud in VAT system: A theoretical model”. Journal of Tax Research, 5(53), 27-38. (Persain)
Rosen, H. S. (1993). Public tax.  translated by Alla Tehran: Darayi Faculty Publication. (Persain)
Seyed Nourani, S. M. (2009). Tax fraud and economic growth in Iran. Tehran: The Center of Islamic Parliament Research. (Persain)
Zehi, N., & Mohammadkhanly, Sh. (2010). “Analyzing the factors related to tax fraud: The case of Easter Azarbaijan”. Journal of Tax Research, 9(59), 25-59. (Persain)
Bloomquist, K. (2003). “US income inequality and tax evasion: A synthesis”. Tax Notes International, 31(4), 347- 367.
Breusch, T. (2005). “The Canadian underground economy: An examination of giles and tedds”. Canadian Tax Journal, 53 (2), 367-391.
Brooks, N. (2001). “Challenges of tax administration and compliance”. Tax Conference, Asian Development Bank. pp. 1- 35.
Keith  Hart (1987). Informal economy. The new pallarav A Dictionary of Economics. London: Macminan press.
Lumumba Omweri Marti et al., (2010). “Taxpayers’ Attitudes and Tax Compliance Behavior in Kenya”. African Journal of Business & Management (AJBUMA), 1, 112-122.