تاثیر جهانی شدن ، ریسک کشوری و رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد در توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

حیطه فعالیت تاب‌آوری اقتصادی را می‌توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد.، زیرا برای دستیابی به یک اقتصاد تاب‌آور و مقاوم، هم اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اجتماعی داخل پراهمیت است و هم برقراری روابط مناسب با دنیای خارج. لذا جهانی شدن، قدرت رقابت‌پذیری و میزان ریسک یک کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به عنوان اساسی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تاب‌آوری اقتصادی جوامع معرفی می‌شود. در این راستا در مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی رقابت‌پذیری (با اتکا بر بعد کارایی ـ محوری)، ریسک (اقتصادی و سیاسی) و جهانی‌شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) بر تاب‌آوری اقتصاد در کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه G7 در دوره 2015-2010 پرداخته شده است. بر اساس نتایج مطالعه، کشورهایی که از سطوح بالاتر رقابت‌پذیری و ریسک کمتر برخودارند، از وضعیت تاب‌آوری اقتصادی بهتری بهره‌ می‌برند، به بیان دیگر رابطه‌‌‌ میان تاب‌آوری با توسعه کارایی به عنوان اصلی‌ترین رکن رقابت‌پذیری و شاخص ریسک مثبت ارزیابی شده است. همچنین براساس نتابج تحقیق، بعد اجتماعی جهانی‌شدن دارای بالاترین تأثیر بر تاب‌آوری اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Components of Globalization, Country Risk and Competitiveness on the Economic Resilience in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Hosseein Raghfar 2
  • Sanaz Gahraze 3
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Al- Zahra University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Al- Zahra University, Tehran, Iran.
3 Master Student in Economic Development and Planning, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The domain (area) of Economic Resilience can be divided into two parts, internal and external, because in order to achieve a resilient and resistant economy, both the reform of the socio- diplomatic- economic structure, and the setting up appropriate relations with the outside world, are important. Therefore, globalization, competitiveness power and risk of a country are introduced as the most important factors which affect the economic resilience of societies in comparison with other countries of the world. In this (that) regard, in the present study, adaptive competitiveness (relying on the efficiency enhancer), risk and globalization on the economic resilience in selected countries of the region; the vision 1404 document and the G7 group during the period 2010-2015 has been studied. According to the results of the study, countries which have higher levels of globalization, with higher competitiveness and lower risk enhancer, benefit from better economic resilience, in other words, the relationship between resilience and efficiency enhancer (development) as the main element (pillar) of competitiveness, risk index and globalization has been evaluated to be positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience Economy
  • Efficiency Enhancers
  • Globalization
  • International Country Risk
  • DOLS Method
Abubaker, R. (2015). The asymmetric impact of trade openness on output volatility. Empirical Economics, 49(3), 881–887.
Ajili H. and Bankian N. (2016). The effect of power structure change in the global political economy on the formation of a competitive government. Journal of Government Studies. Journal of the Faculty of Law and Political Science. 2(7), 163-181. (Persain)
Amir zadeh M. (2016). The Impact of Globalization on Urban Economic Sustainability. 8th International Conference on Comprehensive Crisis Management. Tehran. Permanent Secretariat of the International Conference on Comprehensive Crisis Management. https://www.civilica.com/Paper-INDM08-INDM08_146.html. (Persain)
Behkish M. (2002). Iran's economy in the context of globalization. Ney Publishing. Tehran. (Persain)
Briguglio, L. and Galea, W. (2003). Updating and Augmenting the Economic Vulnerability Index, Occasional Paper by the Islands and Small States Institute of the University of Malta. Valletta, Islands and Small States Institute of the University of Malta.
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., and Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements. Oxford Development Studies, 37(3), 229-247.
Briguglio, L. (2016). Exposure to external shocks and economic resilience of countries: Evidence from global indicators. Journal of Economic Studies, 43(6), 1057-1078.
Briguglio, L. and Vella, M. (2016). Trade openness and volatility. Handbook of small states: Economic, Social and Environmental Issues, 42-52. https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0004/298588/04-2016.pdf
Canton, E., Mohl, P., Reut, A., and Ward, M. (2016). How to make the Economic and Monetary Union more resilient? Quarterly Report on the Euro Area (QREA), Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission, 15(3), 7-18.
Di Giovanni, J. and Levchenko, A. (2009). Trade openness and volatility. Review of Economics and Statistics, 91(3), 558–585.
Easterly, W., Islam, R. and Stiglitz, J. E. (2001). Shaken and stirred: Explaining growth volatility. http://www.rrojasdatabank.info/wbdevecon00-12.pdf
Gemmell, N., Kneller, R. and Sanz, I. (2008). Foreign investment, international trade and the size and structure of public expenditures. European Journal of Political Economy, 24(1), 151–171.
Gol khandan A. (2016). Globalization and the size of government in Iran: with the introduction of a new globalization index KOF. Economic Journal (bi-monthly review of economic issues and policies). 16(11&12), 5-38. (Persain)
Hamidi H. and Sarfarazi M. (2010). Globalization and human resource management. Strategic Studies of Public Policy, 1(1), 1-48. (Persain)
Hegerty, S. W. (2011). Do international capital flows smooth or transmit macroeconomic volatility? Time-series evidence from emerging markets. Economic Bulletin, 31(2), 1659-1679.
Hegerty, S. W. (2014). do international capital flows worsen macroeconomic volatility in transition economies? Bulletin of Applied Economics, Risk Market Journals, 1(1), 1-13.
Hegerty, S. W. (2014). Openness and macroeconomic volatility: Do development factors drive such ambiguous results? http://www.omicsgroup.org/journals/openness-and-macroeconomic-volatility-do-development-factors-drive-such-ambiguous-results-2168-9458-3-136.php?aid=36386
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164070496800553
Jaani S. Azooji A. (2014). Explain the concept and principles of resilience and resistance economics in the design of the Sixth Development Plan. Tehran. Office of Strategic Planning and Supervision of the President. 17-20. (Persain)
Jafari samimi A., Ghaderi S., Ghaderi S. and Ketabi T. (2013). Investigating the Effect of Trade Openness and Economic Globalization on Employment: A Border Testing Approach. Economic Modeling Research Quarterly, 13, 1-26. (Persain)
Karras, G. and Song, F. (1996). Sources of business-cycle volatility: An exploratory study on a sample of OECD countries. Journal of Macroeconomics, 18(4), 621-637.
Krishna, P. and Levchenko, A. (2009). Comparative Advantage, Complexity and Volatility. NBER Working Paper No. 14965. http://www.alevchenko.com/w14965.pdf
Kose, M. A., Prasad. E., Kenneth. R., and Shang-Jin, W. (2006). Financial globalization: A reappraisal. IMF Working Paper: 06/189. https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/imf_wp_06_189.pdf
KOF Index of Globalization (2018), https://www.kof.ethz.ch/
Loayza, N. V. and Raddatz, C. (2007). The Structural Determinants of External Vulnerability the Structural Determinants of External Vulnerability. The World Bank Economic Review, 21(3), 359–387. http://documents.worldbank.org/curated/en/641521468336280437/pdf/775550JRN020070uctural0Determinants.pdf
Meschi, E. and Vivarelli, M. (2007). Trade openness and income inequality in developing countries. Working Paper. Coventry: University of Warwick. Centre for the Study of Globalization and Regionalization. Working papers (University of Warwick. Centre for the Study of Globalization and Regionalization) (No.232). http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/r searchcentres/csgr/papers/workingpa pers/2007/wp23207.pdf
Petrylė, V. (2018). Does The Global Competitiveness Index Demonstrate The Resilience Of Countries To Economic Crises? Economika, 95(3). http://www.journals.vu.lt/ekonomika/article/view/10326
Porter, m. e. (1992). Competitive Advantage of nations – London: Macmillan Press.
Schwab K. (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum. Geneva.
Rahmani T. (2009). Macroeconomics. Tehran. Baradaran. 11th edition. (Persain)
Rafipur F. (1998). Development and Contradiction. Tehran. Anteshar Co., 2nd Edition. (Persain)
Seyedi niya A. (2009). Consumption and consumerism from the perspective of Islam and economic sociology. Islamic Economics. Volume 8. No 34. pp.151-178. (Persain)
Shojaei zand A. (2003). Globalization and Religion: Opportunities and Challenges (Collection of Articles). Qom. Fourth Congress of Theologians. Conference Secretariat. First Edition. (Persain)
Sima, V. and Gheorghe I.G. (2017). A multi criterial Analysis of National Competitiveness: Evidences for a Resilient Economy. Industrial, 45(2), 45-64.
World Economic Forum. (2015). Global Competitiveness Index data for the period of 2005-2015. [Data file]. Retrieved from http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/.