تاثیر جهانی شدن و رقابت‌پذیری بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

حیطه فعالیت تاب آوری اقتصادی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود، زیرا جهت دستیابی به یک اقتصاد تاب آور و مقاوم هم اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اجتماعی داخل پراهمیت است و هم برقراری روابط مناسب با دنیای خارج. لذا جهانی شدن، قدرت رقابت‌پذیری و میزان ریسک یک کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به عنوان اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری اقتصادی جوامع معرفی می شود. در این راستا در مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی رقابت‌پذیری(با اتکا بر بعد کارایی محوری)، ریسک و جهانی شدن بر تاب آوری اقتصاد در کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه G7 در دوره 2015-2010 پرداخته شده است. بر اساس نتایج مطالعه کشورهایی که از سطوح بالاتر جهانی‌شدن توام با ارتقاء رقابت‌پذیری و ریسک کمتر برخودارند از وضعیت تاب‌آوری اقتصادی بهتری بهره‌ می‌برند، به بیان دیگر رابطه‌‌‌ میان تاب‌آوری با توسعه کارایی به عنوان اصلی‌ترین رکن رقابت‌پذیری، شاخص ریسک و جهانی‌شدن مثبت ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Components of Globalization, Country Risk and Competitiveness on the Economic Resilience in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Hosseein Raghfar 2
  • Sanaz Gahraze 3
1 Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 M.A of Student in Economic Development & Planning, Alzahra University, Tehran,
چکیده [English]

The domain (area) of Economic Resilience can be divided into two parts, internal and external, because in order to achieve a resilient and resistant economy, both the reform of the socio- diplomatic- economic structure, and the setting up appropriate relations with the outside world, are important. Therefore, globalization, competitiveness power and risk of a country are introduced as the most important factors which affect the economic resilience of societies in comparison with other countries of the world. In this (that) regard, in the present study, adaptive competitiveness (relying on the efficiency enhancer), risk and globalization on the economic resilience in selected countries of the region; the vision 1404 document and the G7 group during the period 2010-2015 has been studied. According to the results of the study, countries which have higher levels of globalization, with higher competitiveness and lower risk enhancer, benefit from better economic resilience, in other words, the relationship between resilience and efficiency enhancer (development) as the main element (pillar) of competitiveness, risk index and globalization has been evaluated to be positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience Economy
  • Efficiency Enhancers
  • globalization
  • International Country Risk
  • DOLS Method