ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاستهای کلی الگوی اصلاح تولید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی، مدیریت و اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

نفت، آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع دارد. تولید و استخراج نفت می‌تواند از طریق تخریب محیط‌زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 و در چارچوب الگوی پانل دیتا بررسی و تحلیل تجربی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌های برآوردی نشان می‌دهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دی‌اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد، این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیط‌زیست نبوده است، این در حالی که سیاست‌های کلی نظام در زمینۀ اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید می‌کند. بر این اساس لازم است تا با توسعۀ سرمایه‌گذاری‌، از محل درآمدهای نفتی در زیرساخت‌های اقتصادی و به‌کارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیط‌زیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دی‌اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست‌ محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Oil on Environmental Pollution in OPEC Countries Based on the General Policies of Reforming Production

نویسندگان [English]

  • Majid Maddah 1
  • Mansour Abdicherlo 2
1 Associate Professor, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, University of Semnan , Semnan, Iran.
2 Ms.c Economics,, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

In addition to the positive effect of oil on resource-rich countries economy, there is oil negative effect in these countries, also. The oil production and extraction through environmental destruction can increase pollution and in this way, it will reduce the quality of people life. In this paper, the effect of oil revenues on environmental pollution in OPEC countries including Iran in the framework of the panel data model during the period 2000-2015 has been studied. The results of the estimation show that there is a significant and positive relationship between oil revenues and carbon dioxide emissions in OPEC countries. This finding indicates that revenues from oil exports in oil-exporting countries including Iran have not been accompanied by environmental improvements. However, general policies of the system in the ground of the country's production pattern reform emphasize moving from traditional production to green-based production. Therefore, it is necessary to decrease the negative effect of oil on environmental quality through investment on economic infrastructure and appropriate technology by oil revenues. Also, according to estimation results, energy consumption generally has a significant effect on carbon dioxide emission, and the Kuznets curve environmental hypothesis is not approved in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil revenues
  • CO2 emission
  • Panel data model
  • OPEC countries
Ali poor M., Shahrooyi M., Bozorgiyan A. and Gashtil Z. (2014). Oil pollution and its impact on the environment. The Second International Conference on Oil.Gas and Petrochemicals.1-6. (Persain)
Anderson, B. J., Theodori, G. L. (2009). Local Leaders’ Perceptions of Energy Development in the Barnett Shale. Southern Rural Sociology, 24(1), 113–129.
Andrianov, V. V., Lebedev, A. A., Neverova, N. V., Lukin, L. P., Vorobyeva, T. Ya., Sobko, E. I., Kobelev, E. A., Lisitsina, T. Yu., Samokhina, L. A., Klimov, S. I. (2016). Long-Term Environmental Impact of an Oil Spill in the Southern Part of Onega Bay, the White Sea. Russian Journal of Marine Biology, 42(3), 205-215.
Balali H., Zamani O. and Yoosofi A. (2013). The relationship between economic growth and environmental pollution in the oil sector with emphasis on price fluctuations (Case study of Iranian economy). Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 18(3), 49-66. (Persain)
Baek, J., Gweisah, G. (2013). Does Income Inequality Harm the Environment? Empirical Evidence from the United States. Energy Policy, 62, 1434-1437.
Behboodi D., Barghi golazani E. and Mami poor S. (2014). Investigating the effect of economic growth on environmental pollution in oil-rich countries. Macro economic Research Journal, 9(17), 37-52. (Persain)
Coondoo, D., Dinda, S. (2002). Causality between Income and Emission: A Country Group- Specific Econometric Analysis. Ecological Economics, 40(3), 351-367.
Dong, K., Sun, R., Hochman, G. (2017). Do Natural Gas and Renewable Energy Consumption Lead to Less CO2 Emission? Empirical Evidence from a Panel of BRICS Countries. Energy, 141, 1466-1478.
Dutu, R. (2016). Challenges and Policies in Indonesia's Energy Sector, Energy Policy, 98, 513-519.
Egbe, R.E. and Thompson, D. (2010). Environmental Challenges of Oil Spillage for Families in Oil Producing Communities of the Niger-Delta Region, JHER, 13, 24-34.
Egli H. (2002). Are Cross-Country Studies of the Environmental Kuznets Curve Misleading? New Evidence from Time Series Data for Germany. FEEM Working
Fernando, F. N., Cooley, D. R. (2016). An Oil Boom’s Effect on Quality of Life (QoL): Lessons from Western North Dakota. Applied Research Quality Life, 11(4), 1083–1115.
Focacci A. (2005). Empirical Evidence in the Analysis of the Environmental and Energy Policies of a Series of Industrialised Nations, During the Period 1960 –1997, Using Widely Employed Macroeconomic Indicators. Energy Policy, 31, 333–52.
Gabriel, S. A., Mattey, J. P., Wascher, W. L. (2003). Compensating Differentials and Evolution in the Qualityof-life Among U.S. States. Regional Science and Urban Economics, 33, 619–649.
Grossman GM, Krueger AB. (1994). Economic Growth and the Environment, NBER, Working Paper No. 4634.
Halicioglu, F. (2009). An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey. Energy Policy, 37(3), 1156-1164.
He, J., Richard P. (2009). Environmental Kuznets Curve for CO2 in Canada. Cahier derecherche / Working Paper 09-13, Universite de Sherbrooke, Canada; 2009.
Kais, S., Sami, H. (2016). An Econometric Study of the Impact of Economic Growth and Energy Use on Carbon Emissions: Panel Data Evidence from Fifty Eight Countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 1101-1110.
Lantz, V., & Feng, Q. (2006). Assessing Income, Population, and Technology Impacts on CO2 Emissions in Canada: Where is the EKC? Ecological Economics, 57(2), 229-238.
Maddah M. and Raufi F. (2017). Direct and indirect effects of government spending on pollution. All-time equation system approach. Journal of Environmental Science and Technology, 19(4), 155-166. (Persain)
Maddah M. and Abdollahi M. (2012). The effect of quality of institutions on environmental pollution in the framework of Kuznets curve using static and dynamic data panel patterns. (Case Study: Member States of the Organization of the Islamic Conference). Iranian Journal of Energy Economics, 2(5), 171-186. (Persain)
Measham, T. G., Fleming, D. A. (2014). Impacts of Unconventional Gas Development on Rural Community Decline. Journal of Rural Studies, 36, 376–385.
Mosavi K., Salmanpoor A. and Shokuhi fard S. (2017). The effect of economic growth. Energy Consumption and Financial Development on Environmental Pollution in Iran during 1986-2016. Quarterly Journal of Environmental Science Studies, 2(1), 111-120. (Persain)
Nazari R., Mahdavi adeli M. and Dadgar Y. (2015). Investigating the effective factors on environmental pollution in Iran during 1974-2013. Journal of Economic Growth and Development Research, 6(21), 47-60. (Persain)
Nnabuenyi, U.M. (2012). Impact of Oil Exploration and Exploitation on the Niger Delta Region: Environmental Perspective. In: Akpotor, A.S., Egboh, S.H., Ohwona, A.I., Orubu, C.O., Olabaniyi, S.B.and Olomo, R.O., Editors. Five Decades of Oil Production in Nigeria: Impact on the Niger Delta, Centre for Environmental and Niger Delta Studies, Ibadan.
Ojimba, T. P. (2012). Determining the Effects of Crude Oil Pollution on Crop Production Using Stochastic Translog Production Function in River State Nigeria, Journal of Development and Agricultural Economics, 4(13), 346-360.
OPEC Annual Statistical Bulletins
Pajooyan J. and Morad hasel N. (2007). Investigating the effect of economic growth on air pollution. Quarterly Journal of Economic Research, 7(4), 141- 160. (Persain)
Roozi talab A. and Hossein poor A. (2017). Investigating the causal relationship between factors affecting environmental pollution in Iran during 1976-2015. Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies, 5(20), 45-27. (Persain)
Soori A. (2015). Econometrics. Volume II. Tehran: Cultural Studies Publishing. (Persain)
Paper No. 25. 2002; Ernst-Moritz-Arndt Univ. of Greifswald Working Paper No. 10/2001; 2002.
Schafft, K. A., Glenna, L. L., Green, B., Borlu, Y. (2014). Local Impacts of Unconventional Gas Development within Pennsylvania’s Marcellus Shale Region: Gauging Boomtown Development through the Perspectives of Educational Administrators. Society and Natural Resources, 27(4), 389–404.
Selden, T. M., Song, D. (1994). Environmental Quality and Development: Is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions? Journal of Enviromental Economics and Managemant, 27(2), 147-162.
Shafik N, Bandyopadhyay S. (1992). Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross-Country Evidence. Washington, DC: The World Bank.