تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی در مخارج عمومی کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی/ دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد/ دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

عدم توازن در مخارج و منابع درآمدی دولت، بواسطه کسری ایجاد شده در تراز حساب‌جاری، علاوه‌بر تاثیر در پارامترهای کلان اقتصادی تبعاتی نظیر نامتعادل شدن بودجه و پس‌انداز خصوصی و نوسان رشد اقتصادی را نیز به‌همراه دارد. این شرایط بی‌تعادل در منابع درآمدی و مخارج دولت بیانگر نیاز به واردات بیشتر و معلول ضعف مبانی تولید، عرضۀ اقتصاد و قدرت رقابت‌پذیری هر کشور در سطوح بین‌الملل است. در چنین وضعی، الگوی نادرست واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بجای واردات کالاهای مصرفی استقراض بین‌المللی، کاهش اشتغال ملی به نفع اشتغال خارجی، کاهش رشد اقتصادی، وابستگی و تحریم‌پذیری و ازدست رفتن منابع و ثروت ملی می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی در مخارج عمومی بدون درنظر گرفتن درآمدهای نفتی با استفاده از الگوی پویایی خود بازگشتی با وقفۀ توضیحی (ARDL) در بازه زمانی (1395-1357) است. متغیرهای مورد استفاده‌ شامل؛ کسری حساب‌جاری بدون نفت، ضریب جینی به‌عنوان شاخص برآورد کنندۀ نابرابری درآمد، رشد اقتصادی بدون نفت و نرخ ارز حقیقی است. یافته‌های پژوهش در طی دورۀ مورد بررسی نشان داد بهبود نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در بلندمدت کسری حساب‌جاری و فشار بر مخارج دولت را کاهش می‌دهد و افزایش نرخ ارز حقیقی موجب افزایش بر مخارج دولت می‌شود و کسری حساب‌جاری را تشدید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Income Inequality, Economic Growth and Real Exchange Rate on General Expenditure

نویسندگان [English]

  • Akbar Khodabakhshi 1
  • Borzou Zohrehvand 2
1 Faculty of Economics/ Bu Ali Sina University
2 Master of Economics/ Bu Ali Sina University
چکیده [English]

The imbalance in government spending and revenue sources, due to the deficit created in the current account balance, In addition to the impact on the macroeconomic parameters has also consequences such as, budget imbalances and private savings, and fluctuations in economic growth. These imbalances in income sources and government spending may indicate the need to more import and weaken the foundations of production, supply of the economy, and the competitiveness for each country in internationally levels. In such a situation, the incorrect pattern of imports of intermediate and capital goods instead of consumer goods causes international borrowing, reduced national employment in favor of foreign employment, reduced economic growth, dependency and sanctions, and loss of national resources and wealth. The purpose of this study was to investigate the effect of income inequality on non-oil deficit of Iran using the ARDL model in time interval (1978-2016). The variables used include the deficit of current account without oil, the Gini coefficient as an indicator of the estimated income inequality, economic growth without oil, and the real exchange rate.The results of research findings during the study period show that improving inequality of income and economic growth in the long run reduces government expenses and current account deficit and the increase in the real exchange rate will increase government expenses and current account deficit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Expenditure
  • Inequality of income
  • Economic Growth
  • Model (ARDL)
Aghion, P., Caroli, E., & Garcia-Penalosa, C. (1999). “Inequality and economic growth: The perspective of the new growth theories”. Journal of Economic Literature, 37(4), 1615-1660. [DOI: 10.1257/JEL.37.4.1615]
Alesina, A., & Perotti, R. (1996). “Income distribution, political instability, and investment”. European economic review, 40(6), 1203-1228. [DOI: 10.1016/0014-2921(95)00030-5]
Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). “Distributive politics and economic growth”. The quarterly journal of economics, 109(2), 465-490. [DOI: 10.2307/2118470]
Asgari, M. (2000). “Analyzing the causal and dynamic relationship between the terms of trade and the current account deficit employing convergence method in Iran”. Iranian Journal of Trade Studies, 17, 1-44. (Persain)
Baumol, W. J., (2007). “On income distribution and growth”. Journal of Policy Modeling, 29, 545-548. [DOI: 10.1016/J.JPOLMOD.2007.05.004]
Behringer, J., & van Treeck, T. (2018). “Income distribution and the current account”. Journal of International Economics, 114, 238-254. [DOI: 10.1016/J.JINTECO.2018.06.006]
Belabed, C. A., Theobald, T., & van Treeck, T. (2018). “Income distribution and current account imbalances”. Cambridge Journal of Economics, 42, 47 - 94. [DOI: 10.1093/CJE/BEW052]  
Bemanpour, M., Naderan, E., & Tavakolian, H. (2016). “Analyzing the dynamics of current account and its propulsions in the economy of Iran”. Parliament and Strategy, 24(92), 363-404. (Persain)
Bofinger, P. (2012, April). “The Impact of Inequality on Macroeconomic Dynamics”. In Conference “Paradigm Lost”, Institute for New Economic Thinking (pp. 12-14).
Boroumandjazi, Sh., & Kahram, A. (2005). “The impact of deficit and currency rate on the current account deficit of foreign balance of payments in Iran”. Journal of Economic Research, 5(2), 113-130. (Persain)
Carrera, J. E., Rodriguez, E., & Sardi, M. (2016). “The Impact of Income Distribution on the Current Account”. Journal of Globalization and Development, 7(2). [DOI: 10.1515/JGD-2016-0012] 
Farahbakhsh, N., & Farzinvash, A. (2009). “The impact of budget deficit on the current account deficit and economic growth”. Journal of Economic Research, 44(88), 171-192. (Persain)
Galor, O. (2000). “Income distribution and the process of development”. European Economic Review, 44(4-6), 706-712. [DOI: 10.1016/S0014-2921(99)00039-2]
Grüning, P., Theobald, T., & van Treeck, T. (2015). “Income inequality and Germany’s current account surplus”. IMK Working Paper, 147. Retrievd from: http://hdl.handle.net/10419/112846
Gu, X., Dong, B., & Huang, B. (2015). “Inequality, saving and global imbalances: A new theory with evidence from OECD and Asian countries”. The World Economy, 38(1), 110-135. [DOI: 10.1111/TWEC.12188]
Halter, D., Oechslin, M., & Zweimüller, J. (2014). “Inequality and growth: the neglected time dimension”. Journal of economic Growth, 19 (1), 81-104. [DOI: 10.1007/S10887-013-9099-8]
Ismaili-Muharremi, T. (2015). “Approaches Affecting Current Account in the Balance of Payments of Selected Western Balkan Countries”. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3, 61-68. [DOI: 10.5901/AJIS.2015.V4N3S1P417]
Kaldor, N. (1955). “Alternative theories of distribution”. The review of economic studies, 23(2), 83-100. [DOI: 10.2307/2296292]
Kumhof, M., Lebarz, C., Ranciere, Richter, A.W., & Throckmorton, N. A. (2019). “Income Inequality and Current Account Imbalances”. International Monetary Fund (IMF), Working paper. [DOI: 10.5089/9781463930578.001]
Mahmoudzadeh, M., & Asgharpour, H. (2010). “Factors influencing the budget deficit in Iran”. Journal of Economics and Modelling, 2(6), 53-78. (Persain)
Malinen, T. (2013). “Inequality and growth: Another look with a new measure and method”. Journal of International Development, 25(1), 122-138. [DOI: 10.1002/JID.2812]
Marzinotto, B. (2016). “Income inequality and macroeconomic imbalances under emu”. LEQS Paper, 110. [DOI: 10.2139/SSRN.2786485]
Mehrara, M., & Moradi, M. (2008). “Analyzing factors influencing budget deficit, real exchange rate and terms of trade on current account deficit of the OPEC countries”. Iranian Journal of Trade Studies, 12(47), 141-168. (Persain)
Mehrgan, N., Mousayi, M., & Keyhani Hekmat, R. (2008). “Economic growth and distribution of income in Iran”. Journal of Economic Research, 40(4), 355-399. (Persain)
Muharremi, T. I. (2016). “Factors Affecting Current Account in the Balance of Payments of Selected Western Balkan Countries”. The Journal of Accounting and Management, 5(3). [DOI: 10.5901/AJIS.2015.V4N3S1P417]
Olivei, G. P. (2000). “The role of savings and investments in balancing the current account: Some empirical evidence from the United States”. New England Economic Review, 3.
Ranciere, R., Throckmorton, M. N. A., Kumhof, M. M., Lebarz, M. C., & Richter, M. A. W. (2012). “Income inequality and current account imbalances (No. 12-18)”. International Monetary Fund. [DOI: 10.5089/9781463930578.001]
Sadeghi, K., Zolfaghar, H., Salimi Shandi, S., & Bakhshi Sadeghi, J. (2014). “Analyzing the impact of production gap on the non-oil current account in the long- and short-terms”. Economic Growth, 13, 89-110. (Persain)
Sahin, I. E., & Mucuk, M. (2014, July). “The effect of current account deficit on economic growth: The case of turkey. In Proceedings of International Academic Conferences (No. 0301828)”. International Institute of Social and Economic Sciences.
Shaghayeghi Shahri, V. (2005). “Analyzing the macro-economic variables on the current account deficit in Iran”. Journal of Iran’s Economic Essays, 2(3), 143-174. (Persain)
Souri, A. (2016). Econometrics: Stata and Eviews8. Tehran: Cultural Studies Publication. (Persain)
Taghavi, M., & Kahram, A. (2005). “The relationship between the current account deficit and terms of trade in the economy of Iran”. Journal of Economic Research, 5(3), 163-191. (Persain)
Todaro, M. (1997). Economic Development. 6th ed. New York: Longman. [DOI: 10.2307/1972548]
Yurdakul, F., & Ucar, B. (2015). “The Relationship Between Current Deficit and Economic Growth: An Empirical Study on Turkey”. Procedia Economics and Finance, 26, 101-108. [DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00885-0]