کلیدواژه‌ها = مخارج دولت
بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، آذر 1395، صفحه 115-132

نیره راثی؛ سیدجمال الدین محسنی زنوزی


"‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی – اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌"

دوره 3، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 1-16

محمدطاهر احمدی شادمهری؛ آزاده داودی


هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-50

مهدی خداپرست؛ آزاده داودی