بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

2 مدیرگروه گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

مطالعه ی حاضر به بررسی مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره ی1391-1344می پردازد. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش عبارتند از نرخ رشد اقتصادی، سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه ی دولت)، سهم در آمدهای نفتی و مالیات از تولید ناخالص داخلی می باشد. برای بررسی رابطه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت این متغیرها بر رشد اقتصادی کشور از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. آزمون دولادو، بنرجی و مستر وجود روابط بلند مدت میان متغیرها را تایید می‌کند. نتایج بیانگر این است که در کوتاه مدت و بلند مدت نسبت درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد، اما مخارج دولت تاثیر بلند مدت معنی‌داری بر رشد اقتصادی ندارد. لذا نتایج برقراری یک مولفه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید می کند. ولی برقراری دو مولفه دیگر اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the resistive economics components in the government revenue and its impact on economic growth

چکیده [English]

The present study examines the resistive economics components in the government revenue and analyzes its impact on economic growth using annual time series data during 1966 -2013. Variables used in this research include economic growth, the share of government spending in GDP as an indicator for the size of government, the share of oil revenues and taxes to GDP. To examine the short and long term relationship between the variables and economic growth, an Autoregressive Distributed Lags (ARDL) model is used. Dolado, Banerjee and master test confirmed the long-term relationship between variables. The results indicate that the ratio of tax revenues and oil revenues have significant positive short-term and long-term impact on the country's economic growth, but government spending has non-significant positive impact on economic growth. Government spending hasn't significant long-term effect on economic growth. Therefore, government spending may be increased by increasing the salaries of government employees and nor by increasing projects financing. Results confirmed the existence of one of resistive economics components in the government revenue In Iran, But didn’t confirmed the existence of two other components .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economics
  • Economic Growth
  • Tax Revenues
  • oil revenues
  • Government spending
امیری طهرانی­زاده، سید محمد رضا،(1394) ،"مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتیفصلنامه علمی پژوهشی جستارها ی اقتصادی ایران، شماره ی 23.
جعفری صمیمی، احمد و علیرضا حسن­زاده جزدانی (1380)، "اثر مالیات بر رشد اقتصادی: مروری بر تحلیلهای نظری و تجربی"،  پژوهشهای اقتصادی، تابستان و پاییز 1380، دوره1، شماره2، صص 41-67.
حیدری، ح؛ پروین، س؛ فاضلی، م: (1389)، "رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق): دوره7، شماره 3، صص 43-66.
رمضانی،حسن(1378)، بررسی تاثیر مخارج دولت بررشد اقتصادی مورد ایران، دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد.
گسگری،ریحانه؛ اقبالی علیرضا؛حلافی،حمیدرضا(1384)،"بی ثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی در ایران"فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هفتم،شماره 24.
لشگر بلوکی،(1376)،"بررسی اندازه­ی دولت و حد مطلوب آن در ایران "،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران.
موتمنی و نادمی(1389)، "اندازه آستانه ای دولت و رشد اقتصادی در چند کشور خاورمیانهاطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست و پنجم، شماره 282-6، بهمن و اسفند 1389، صص 128-135.
میرمعزی، سیدحسن(1391)، "اقتصاد مقاومتی و ملزومات آنفصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 47، ص 76-49.