الگوهای متفاوت درآمد و مخارج دولت در کشورهای منتخب عضو منا با تأکید بر ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

درک درست رابطه بین درآمد (مالیات) و مخارج دولت به عنوان یک امر مهم در تحقق برنامه­های دولت و اثر بخشی سیاست‌های تثبیتی، توزیعی و تخصیصی دولت مطرح است. همچنین برقراری تعادل مناسب بین درآمدها و مخارج دولت یکی از دشواری‌هایی است که اکثر دولت‌ها با آن مواجه هستند. در این پژوهش رابطه­ بین درآمد دولت و مخارج دولت در چارچوب سه فرضیه درآمد- مخارج فریدمن، فرضیه مخارج- درآمد پیکاک و ویزمن و فرضیه همزمانی مالی ماسگریو در کشور­های منتخب عضو منا از جمله ایران مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل­های پانل دیتا نشان می­دهند اولاً: درآمدهای مالیاتی بر مخارج دولت در اقتصاد کشورهای تحت بررسی از جمله ایران اثر مثبت و معنی­دار دارد که بیانگر نقش مالیات­ها در تأمین هزینه­های دولت است.  ثانیاً:  مخارج دولت متغیر توضیح دهنده مالیات­هاست.  با توجه به آن­که مالیات­ها، از نظر تولید کنندگان جزء هزینه­های تولید محسوب می­شوند، افزایش مالیات، انگیزه­های تولید و سرمایه­گذاری را تضعیف می­کند و بر رشد اقتصادی و فضای کسب و کار اثر منفی­ دارد که این موضوع در راستای سیاست­های برنامه ششم توسعه در ایران نیست. همچنین نتایج تحقیق، رابطه­ علی از سوی تولید ناخالص داخلی به مخارج دولت در ایران را تأیید می­کند که این یافته نشان دهنده برقراری قانون واگنر در ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Different Patterns of Revenues and Expenditures in MENA Selected Countries with Emphasis on Iran

چکیده [English]

The perception of the relationship between revenues (taxes incomes) and government expenditures is an important issue in the implementation of government programs and the effectiveness of the government stabilization, distribution, and allocation policies.Therefore, establishing a balance between government revenues and expenditures is important for most countries.  In this paper, the relationship between revenues and government expenditures in the framework of hypotheses revenue-expenditure, expenditure-revenue and synchronization for MENA selected countries including Iran have been studied. The results from the estimation of panel data models show that at first; taxes influence government expendituers in under review countries including Iran directly. That confirms the role of taxes in financing government expenditures. At second; government expenditures is an expalanatiry variable of taxes. In this regard, as taxes form part sector of firm’s production costs; increasing taxes following raising expenditures, affect economic growth and business negatively which clearly is not in line with the sixth development plan. Also, the results show that there is a unidirectional causality between gross domestic products and the government expenditure that confirms Wagner's law in MENA countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Revenue
  • Government Expenditure
  • Panel Data Model
  • MENA Countries
ضایی، عباسعلی و مهرآرا، محسن (1394)، آزمون ارتباط علّی و هم انباشتگی میان درآمد و مخارج دولت: با لحاظ شکست ساختاری، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 13: 145-170.
سوری، علی (1394)، اقتصاد سنجی (پیشرفته) همراه با کاربرد Eviews8 و Stata12، تهران، فرهنگ شناسی، چاپ سوم.
 صمدی، علی حسین و زارع حقیقی، نغمه (1391). آزمون مجدد رابطه بین درآمد و مخارج دولت ایران: متقارن یا نامتقارن؟، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی)،47: 123-152.
قادری، جعفر، مشیّد؛ محیا، و ایزدی، بهنام (1393)، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت در ایران (1355-1391)، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 15: 73-94.