نویسنده = کرم‌اله دانش‌فرد
طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‏مشی توسعۀ پایدار شهری در چارچوب برنامۀ ششم

دوره 10، ویژه نامه سال 1401، آذر 1401، صفحه 180-205

10.30507/jmsp.2021.291821.2285

محمد دهبالایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ کرم اله دانش فرد