طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‌مشی توسعه پایدار شهری در چارچوب برنامه ششم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران - ایران

2 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

3 استادوعضو هیات علمی گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

10.30507/jmsp.2021.291821.2285

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی خط‌مشی یکی از ابزارهای مهم تضمین اجرای دقیق خط‌مشی است. این تحقیق با هدف طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‌مشی توسعه پایدار شهری در چارچوب برنامه ششم انجام شده است.

روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی و از لحاظ نوع داده‌ها آمیخته(کیفی – کمی) است. مشارکت‌کنندگان تحقیق در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان علمی و اجرایی شاغل در ادارات دولتی بودند که با روش نمونه‌گیری قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند. و در بخش کمی شامل 250 نفر از مدیران دولتی بودند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 152 نفر تعیین گردید که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه‌ها از طریق بازآزمون تایید شد. و روایی محتوایی پرسشنامه بخش کمی نیز توسط خبرگان تایید شد. جهت تحلیل داده‌های بخش کیفی از روش دلفی و بخش کمی نیز مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق می‌تواند برای ارزیابی اجرای خط‌مشی توسعه پایدار شهری و بهبود آن در ادارات دولتی مفید بوده و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model for evaluating the implementation of the sustainable urban development policy in the framework of the sixth plan

نویسندگان [English]

  • mohamad dehbalaei 1
  • gholamreza memarzadeh tehran 2
  • karamollah daneshfard 3
1 PhD student in Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor and Faculty Member, Department of Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
3 Professor and Faculty Member, Department of Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

Background and Purpose: Policy evaluation is one of the important tools to ensure accurate policy implementation. The purpose of this study is to design a model for evaluating the implementation of the Sustainable Urban Development Policy in the framework of the Sixth Plan.

Background and Purpose: The type of research is developmental in terms of purpose and practical in terms of results, and qualitative and quantitative in terms of data type. The statistical population of the research in the qualitative section includes 20 scientific experts and experts in the field of public administration and executive experts working in government offices who were selected by non-probabilistic judgmental and purposeful sampling method. In the quantitative part, it includes 250 managers of Government. Using Cochran's formula, the sample size of 152 people was determined and they were selected using a simple random sampling method. Data collection tools in the qualitative part included semi-structured interviews and in the quantitative part a researcher-made questionnaire. The validity of the interviews was confirmed by retesting. The content validity of the quantitative questionnaire was also confirmed by experts. The data analysis method in the qualitative part included Delphi Method and in the quantitative part was structural equation modeling which was designed to validate the model.

Conclusion: The results of this study can be useful for evaluating the implementation of the Sustainable Urban Development Policy and its improvement in government offices and provide a good basis for other research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy implementation
  • policy evaluation
  • sustainable urban development
  • Policy making