ارائة مدلی برای همسوسازی نخبگان جوان سازمان‌های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران

10.30507/jmsp.2023.363362.2490

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارائة مدلی برای همسوسازی نخبگان جوان سازمان‌های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) می‌باشد. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی که هدف اعتبار مدل بخش کیفی است از روش دلفی فازی استفاده‌شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آشنا با همسوسازی نخبگان جوان سازمان‌های عمومی با معیارهای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که سالهاست در زمینه موضوع پژوهش دارای سابقه می‌باشند، استفاده‌شده است. تعداد این افراد 28 نفر می‌باشد. در بخش کیفی، از نمونه‌گیری به روش هدفمند استفاده‌شده است و نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (19 نفر). جامعه آماری بخش کمی پژوهش برای اعتبار سنجی شامل همان گروه بخش کیفی برای شناسایی کدها و انجام مصاحبه می‌باشد (19 نفر). در بخش کیفی مشخص گردید که 392 مفهوم، 99 تم اولیه و 12 مضمون سازمان‌دهنده وجود دارد. پس از تحلیل کیفی، مدل مفهومی تحقیق به‌دست‌آمده و با بررسی مدل در سازمان‌های عمومی، نتایج نشان داده شد که مؤلفه‌ها و شاخص‌های حکمرانی در این سازمان مورد تأیید هستند. در انتها بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهادات لازم ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a model for aligning the young elites of public organizations with the general policies announced by the Supreme Leader in the field of the Islamic-Iranian model of progress

نویسندگان [English]

  • Mehdi Javanmard 1
  • Karamollah Daneshfard 2
  • Hojjat Taheri Goodarzi 3
  • Yadollah Abbaszadeh Sahroun 4
1 PhD student in Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Borujard Branch, Borujard, Iran
2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University of Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Borujard Branch, Borujard, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Khoi Branch, Khoi, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research is to providing a model for aligning the young elites of public organizations with the general policies announced by the Supreme Leader in the field of the Islamic-Iranian model of progress. The current research is a mixed research approach (qualitative-quantitative) in terms of practical purpose. In the qualitative part, the theme analysis method is used, and in the quantitative part, which aims to validate the model of the qualitative part, the fuzzy Delphi method is used. The statistical population in the qualitative section includes experts who are familiar with the alignment of young elites of public organizations with the criteria of the Islamic-Iranian model of progress, who have years of experience in the field of the research topic. The number of these people is 28. In the qualitative part, purposeful sampling was used and the sampling continued until theoretical saturation was reached (19 people). The statistical population of the quantitative part of the research for validation includes the same group of the qualitative part for identifying codes and conducting interviews (19 people). In the qualitative section, it was determined that there are 392 concepts, 99 primary themes and 12 organizing themes. After qualitative analysis, the conceptual model of the research was obtained and by examining the model in public organizations, the results showed that the components and indicators of governance in this organization are approved. At the end, based on the obtained results, the necessary suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic-Iranian model of progress
  • young elites
  • public organizations