بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

ددرون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد دو رکن مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند. بنا به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر به بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران ‏با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره‌ زمانی 1357-1394 پرداخته شده است. بر اساس نتایج، در بلندمدت افزایش در شاخص درون‌زایی اقتصاد، تقویت نرخ ارز حقیقی و افزایش نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، برون‌گرایی اقتصاد ایران را تقویت می‌کند، بالعکس افزایش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می‌شود برون‌گرایی اقتصاد کاهش یابد. در کوتاه‌مدت نیز با ایجاد شوک مثبت بر درونزایی اقتصاد، برون‌گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می‌کند اما از سال سوم تاثیرات مثبت می‌شود. بر اساس توابع تجزیه واریانس در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، 10/0 درصد آن مربوط به درون‌زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینه-های تحقیق و توسعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Endogenous Economy on strengthening Iranian Outward-looking economy (resistive economy)

نویسندگان [English]

  • Vahid Shaghaghi 1
  • Hossein Amiri 2
  • Maryam Roshan moez 3
1 Faculty of Economy, Kharazmi University
2 Faculty of Economy, Kharazmi University
3 Master of Art in Economics, Kharazmi University
چکیده [English]

Abstract
The making an endogenous economy as well as strengthening of the extraversion economy are as two important factors in resistive economy.
According to the importance of these two factors in improving of economy resistance, the present article examines the effects of increasing economy endogenous on strengthening outward-looking economy during the period 1357-1394 by using the VAR approach.
Based on the results, the long-term rise in the index of endogenous economy, the strengthening of the real exchange rate and the ratio of export prices to import will strengthen extroversion economy, but increasing in the share of spending on research and development of GDP will decreasing extroversion economy. In short term by creating a positive shock on the economy endogenous index, extroversion economy fell slightly in the second year, but effects would be the positive third year.
Also the results of variance decomposition in the long term reveal that 60 percent variations on extroversion economy index is explained by itself, and the other factors including of endogenous economy index, real exchange rate, ratio of exporting goods price to import and research & development spending are explaining 0.10 percent, 9.38 percent, 5.12 percent and 0.18 percent respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive economy
  • Endogenous economy
  • Outward-looking economy
  • Iran Economy