بررسی عوامل و سیاست های موثر بر اشتغال نیروی کار

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد ابهر،ابهر، استان زنجان، ایران

چکیده

با توجه به معضل بیکاری و رکود در سالهای اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری " اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال" نامگذاری شده است. لذا از جمله مهم ترین شاخصهای منتخب اقتصاد مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهای اشتغال نیروی کار، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر آن به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاری بر خودار است. در این پژوهش پس از ارائه کلیات و بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش در رابطه با عوامل موثر بر شاخص اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار)، از متغیرهای میزان حداقل دستمزد) متغیر سیاست گذاری(، تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای نفتی واقعی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شاخص اقتصاد مقاومتی استفاده شده است. برآورد مدل به کمک روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) انجام شده است و همچنین جهت بررسی شوکها از الگوی خودتوضیح برداری (VAR) برای داده های سالانه 1394-1359 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که درکوتاه مدت، تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، درآمد حاصل از فروش نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری اثر مثبت بر شاخص اقتصاد مقاونتی دارند. اما حداقل دستمزد با یک دوره تأخیر اثر منفی و معناداری بر روی این شاخص دارد که نتایج فوق برای بلند مدت نیز صدق میکند. در نهایت نشان داده شده است که اثر برخی شوک های وارده بر شاخص اقتصاد مقاومتی تا سالیان طولانی باقی خواهد ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the Factors and Policies Affecting Labor Employment

نویسنده [English]

  • FARZANEH KHALILI
Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Abhar, Abhar, Zanjan Province, Iran
چکیده [English]

Considering the issue of unemployment and recession in recent years, the year 1396 has been named "Resistance Economics, Production-Employment" by the supreme leader. Therefore, employment is one of the key indicators of resistance economics. In this regard, estimating labor employment models, in order to identify the factors affecting it, is the most vital challenge for the implementation of the resistance economics. In this research, after presenting general concepts, theoretical background and literature review on the factors affecting resistance economics index (labor employment), the minimum wage (policy variable), real GDP, real oil revenues, capital stock, foreign direct investment and trade openness have been used as explanatory variables of the resistance economics index. The model estimation has been carried out by Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method, and the Vector Autoregressive (VAR) model has been used to investigate the shocks for annual data of 1359-1394. The results showed that in the short run, GDP, capital stock, oil revenues, foreign direct investment and trade openness have a positive effect on the resistance economics index. However, the minimum wage with a lag period has a negative and significant effect on the index, which also holds true for the long term. Finally, it has been shown that the effects of some of the shocks on resistance economics index will remain for many years

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economics
  • employment
  • oil revenues
  • openness trade
  • ARDL