دستمزد و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد

چکیده

بر اساس ادبیات اقتصادی، انحراف دستمزد از بهره‌وری نیروی کار عدم کارآیی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود، شواهد موجود در اقتصاد ایران حاکی از عدم هماهنگی تغییرات دستمزد و بهره‌وری نیروی کار بوده و با گذشت زمان، شکاف بین این دو متغیر افزایش یافته است. بر این اساس، مسئله اساسی مطالعه حاضر بررسی ارتباط دستمزد و بهره‌وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان‌های ایران طی سال‌های 1392-1383 بوده و سنجش تأثیر بهره‌وری بر دستمزد (بر اساس نظریات کلاسیک‌ها) و سپس، بررسی تأثیرپذیری بهره‌وری از دستمزد (بر اساس نظریات دستمزد کارآیی) دو رویکرد مورد نظر این مطالعه است. با استفاده از داده‌های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته عملی، نتایج نشان‌دهنده صحت هر دو نظریه کلاسیک‌ها و دستمزد کارآیی است. به عبارت دیگر، دستمزد به صورت مثبت و معنی‌داری از بهره‌وری نیروی کار تأثیر می‌پذیرد و بر آن تأثیر می‌گذارد. با این وجود، ضریب تأثیرگذاری آن به مراتب بیش از ضریب تأثیرپذیری آن بوده و بنابراین، از دیدگاه سیاست‌گذاری، نتایج مبین لزوم توجه به دستمزد به منظور افزایش بهره‌وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان‌های ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wage and Productivity in Iranian Manufacturing Industries: A Comparison between Classical and Efficiency Wage Theories

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Feizpour 1
  • Ali Shams Esfandabadi 2
1 Assistant Professor in Economics, Yazd University
2 M. Sc. Student in Economics, Yazd University
چکیده [English]

According to the economic literature, deviation of wages from labor productivity will cause economic inefficiency. However, evidence from economy of Iranian show the inconsonance between wages and labor productivity and the gap between these variables is increased over time. Accordingly, this study examines the relationship between wages and labor productivity in manufacturing industries of Iranian provinces during 2004-2013. In this paper, first, the effect of productivity on wages (based on classics theories) and then, the impact of wages on productivity (based on efficiency wage theories) will be examined. Employing panel data and feasible generalized least squares (FGLS) method, the results confirm both classics and efficiency wage theories. In other words, wages positively and significantly affected from labor productivity and influenced it, but the coefficient of influencing is larger than the coefficient of affecting. Thus and in terms of policy, the findings suggest the necessity of paying attention to wages in order to increasing labor productivity in manufacturing industries of Iranian provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wage
  • Productivity
  • Labor Productivity
  • Iranian Provinces
  • Manufacturing Industries