بومی سازی روان شناسی در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه

نوع مقاله: بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران

2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد

چکیده

هدف مقاله حاضر سطح بندی دیدگاه های مختلف برای بومی سازی دانش درحوزه علوم انسانی ( با تاکید بر روان‌شناسی) و امکان سنجی بومی سازی و تولید دانش بومی در پارادایم اثبات‌گرا و مابعد اثبات گراست. به این منظور، دیدگاه‌ متفکران مختلف درباره بومی سازی با روش سندی – تحلیلی مورد بررسی و استنتاج قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بومی سازی در چهار سطح ورود علم جدید در جامعه میزبان از طریق ترجمه صرف، آغاز پژوهش های علمی در جامعه میزبان، ترجمه مفاهیم علمی با توجه به ملاحظات محیط فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان، و بالاخره تأمل نقادانه مفاهیم و نظریات و سازه‌پردازی و نظریه‌پردازی بومی قابل بررسی است. در نتیجه، بومی سازی به معنی استفاده از اصول پذیرفته شده علمی برای حل مشکلات جامعه میزبان است و تولید دانش بومی که از یک سو با روش شناسی فلسفی و علمی و از دیگر سو با جهان بینی اسلامی- ایرانی تناسب دارد بالاترین سطح مد نظر است. فرایند بومی‌سازی در این سطح بندی، مسیری سلسله مراتبی دارد که از دانش کاملاً ترجمه ای شروع و به تولید دانش بومی ختم می‌شود. توجه متناسب به هریک از این سطوح با تأکید بر سطح چهارم ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges and opportunities of indigenous of humanities with an emphasis on Islamic psychology

نویسندگان [English]

  • Morteza Omidian 1
  • Ahmad Zandvanian 2
1 Department of Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology Shahid Shamran University
2 Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Yazd University
چکیده [English]

هدف مقاله حاضر سطح بندی دیدگاه های مختلف برای بومی سازی دانش درحوزه علوم انسانی ( با تاکید بر روان‌شناسی) و امکان سنجی بومی سازی و تولید دانش بومی در پارادایم اثبات‌گرا و مابعد اثبات گراست. به این منظور، دیدگاه‌ متفکران مختلف درباره بومی سازی با روش سندی – تحلیلی مورد بررسی و استنتاج قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بومی سازی در چهار سطح ورود علم جدید در جامعه میزبان از طریق ترجمه صرف، آغاز پژوهش های علمی در جامعه میزبان، ترجمه مفاهیم علمی با توجه به ملاحظات محیط فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان، و بالاخره تأمل نقادانه مفاهیم و نظریات و سازه‌پردازی و نظریه‌پردازی بومی قابل بررسی است. در نتیجه، بومی سازی به معنی استفاده از اصول پذیرفته شده علمی برای حل مشکلات جامعه میزبان است و تولید دانش بومی که از یک سو با روش شناسی فلسفی و علمی و از دیگر سو با جهان بینی اسلامی- ایرانی تناسب دارد بالاترین سطح مد نظر است. فرایند بومی‌سازی در این سطح بندی، مسیری سلسله مراتبی دارد که از دانش کاملاً ترجمه ای شروع و به تولید دانش بومی ختم می‌شود. توجه متناسب به هریک از این سطوح با تأکید بر سطح چهارم ضروری است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanities
  • Islamic psychology
  • philosophical methodology
  • indigenous pschology