بررسی تطبیقی کسب و کارهای خانگی در راستای تحقق سیاستهای کلی اشتغال

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران،ایران

چکیده

به دلیل تغییرات اقتصادی، تکنولوژیک و فرهنگی بار دیگر کسب‌وکارهای خانگی به عنوان راهی کم هزینه برای تامین معیشت پایدار مورد توجه قرار گرفته‌اند. کسب‌وکار خانگی فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کالا و خدمات که برای کسب درآمد، در محل سکونت افراد انجام می‌شود. هدف این پژوهش آشنایی و شناسایی ویژگی‌های کسب‌وکارهای خانگی در کشورهای ایران، انگلستان و هند(به عنوان کشورهایی که دارای حمایت‌هایی در این حوزه هستند) و ارائه راهکارهایی در سطح کلان برای بهبود شرایط کسب‌وکارهای خانگی با تمرکز بر ایران است. در این بررسی شباهت‌ها، تفاوت‌ها، ویژگی‌های کسب‌وکارهای خانگی و همچنین شرایط زمینه‌ای رشد آن‌ها مشخص و مورد مقایسه قرار گرفته. این پژوهش با رویکرد تطبیقی-توصیفی و با استفاده از روش تحلیل آمارها، اطلاعات و سیاستگذاری‌های موجود بدنبال شناخت مقایسه‌ای عوامل تاثیرگذار بر تداوم و موفقیت کسب‌وکارهای خانگی است. بررسی انجام شده نشان می‌‌دهد هرچند برخی از راهکارهای موفقیت این کسب‌وکارها به فضای کلی کسب‌وکار ربط دارد با این حال می‌توان با انجام برخی اقدامات نظیر ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات، آموزش، شبکه‌های اجتماعی مرتبط، شیوه‌های تامین مالی که مختص به این کسب‌وکارها است و ... شرایط کاری و امکان دسترسی آن‌ها به بازارهای مختلف را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Home-based Businesses in Achievement of Macro Employment Policies

نویسندگان [English]

  • davood parchami 1
  • Fatemeh Jalali 2
1 Assistant Professor of Social Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Phd student of Social Sciences,Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to economic, technological and cultural changes home businesses has been considered as a low-cost way to provide sustainable livelihoods. A home business is a continuous activity including the production or distribution of goods or services, which is carried out in the home, and generally for the purpose of earning. The aim of this study is to identify the characteristics of home business in Iran, the United Kingdom and India; In addition, this research provides solutions for improving the environment of home business with focus on Iran. In this study, the similarities, differences and characteristics of the home businesses, as well as the context in which they grow have been compared.This research has used a comparative-descriptive approach, the existing statistics, information method, and policy analysis. We have sought which have followed to understand the Effective factors influencing the sustainability and success of home businesses. Finally, based on This research, although some of the solutions for the success of these businesses are related to the overall business environment, can improve working conditions Along with access to different markets by doing some measures such as creating access to information, education, social networks and Financing, which are specific to these businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • home business
  • business environment
  • government support
  • comparative study