لزوم بازنگری سیاست ارزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به تراز تجاری و تولید ملی ایران (۱۳۹۵-۱۳۸۰)

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ازجمله متغیرهای مؤثر بر تراز تجاری و تولید ملی هر کشوری، نرخ ارز است که هرگونه تغییر و نوسان در آن می‌تواند بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی، درجه رقابت‌پذیری تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکننده خارجی، تولید، اشتغال و به‌طورکلی تولید ثروت و قدرت کشور تأثیر بگذارد. ازآنجایی ‌که حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تولید ناخالص ملی از جمله اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ است، تحقق این مهم نیازمند تعیین نرخ ارز مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نرخ ارز در واردات و صادرات و همچنین تأثیر آن بر تولید ملی در طول سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۰ استفاده کرد. یافته‌های پژوهش پیش رو بدین شکل است که اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و لحاظ نشدن تفاضل تورم ایران و میانگین جهانی در تعیین نرخ ارز که موجب سیر نزولی نرخ ارز حقیقی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ و پایین آمدن آن از سطح تعادلی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ شد، افزایش واردات، کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را در پی داشته است. در این پژوهش با کمک مبانی نظری و تجربی نرخ ارز اسمی، حقیقی و تعدیلی سعی می‌شود تا تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی مذکور را با توجه به روش توصیفی-تحلیلی موردبررسی قرار دهیم و لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری نرخ ارز را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Revising the Currency Policy: Looking at the Effect of Exchange Rate on Iran’s Trade Balance and National Production during 2001-2016

نویسندگان [English]

 • rahman habibi 1
 • Ali Sanaei 2
1 Student of International Relations Masters at Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor of Political Science at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The exchange rate is among the most important variables that affect the trade balance and national production of each country through changing the price of imported and exported goods, the degree of domestic producer competitiveness against the foreign producer, and, in general, the production of wealth and power of the country. Supporting domestic production and increasing GDP is one of the main goals of the resistance economy as well as the 1404 (2025) landscape, and realizing it requires the establishment of an appropriate exchange rate. The purpose of this article is to rely on the experience of the exchange rate, import, and export as well as its impact on national production during 2001-2016. We find that the policy of fixing the nominal exchange rate and the non-consideration of the difference between Iran's inflation and the global average in determining the exchange rate, which caused the depreciation of the real exchange rate for most of this period has increased imports, reduced domestic producers’ competitiveness against foreign producers, and also led to the vulnerability of the national economy. We use economic theory and empirical evidence to examine the relation between the exchange rate and the trade balance during the mentioned period. The result clearly indicates a need for revising the exchange rate policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange rate
 • Competitiveness
 • trade balance
 • national production
 • resistance economy
 1. Ahmadi Fakhori, H. (2012 January 19). [Is dollar increasing beneficial for exports (Persian)] [Internet]. Donya-e-Eqtesad Newspaper. Retrieved from https://donya-e-eqtesad.com/
 2. Ahmadi Sanaye’e, F., Kalani, M., & Anooshe, Sh. (2015). [Factors affecting the optimal financing of government expenditures in Iranian economy (Persian)]. Quarterly Journal of Applied Economics, 4(4), 31-41.
 3. Alavimanesh, S. M. (2009). [Currency exchange relationship with export and import (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran.
 4. Asghari, S. (2018 February 19). [Increasing the exchange rate is in the interests of the Steel exporters (Persian)]. SMT Newspaper. Retrieved from https://www.smtnews.ir/newspaper-archive/31412-v989.html
 5. Aziznezhad, S. (2001). [An analysis of the challenges in the Iranian currency market, economic studies (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran.
 6. Bahmani Oskooee, M., & Kandil, M. (2007). Exchange rate fluctuations and output in oil producing countries: The case of Iran. International Monetary Fund (IMF) Working Paper, 7(113), 1-32.
 7. Bari, B., & Togba, E. D. (2017). The effect of foreign exchange and real exchange rate on foreign trade in Liberia: An application of Autoregressive Distributed Lag (ardl) approach. EconWorld 2017 Paris Proceedings, 1-23.
 8. Betz, T., & Kerner, A. (2016). Real exchange rate overvaluation and WTO dispute initiation in developing countries. International Organization, 70(4), 797-821. [DOI:10.1017/S0020818316000278]
 9. Daneshjafari, D., Sardarshahraki, A., Asnaashari, H., & Hartami, Y. (2013). [The impact of exchange rate shocks on the challenges and prospects of employment in the industrial sector of Iran (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 1(1), 93-104.
 10. Donya-e-Eqtesad Newspaper. (2017 June 12). [Lack of demand and production disturbances (Persian)]. Donya-e-Eqtesad Newspaper. Retrieved from https://donya-e-eqtesad.com/
 11. Fakhrehosseini, S. F. (2014). [The effect of exchange rate on output, using panel co-integration approach: Case study of selected competing countries with Iran in 2020 vision (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 2(5), 77-95.
 12. Fallah, M. S. (2006 October 31). [Benefits and disadvantages of the exchange rate stabilization process (Persian)]. Donya-e-Eqtesad Newspaper. Retrieved from https://donya-e-eqtesad.com/
 13. Frieden, J. A. (2014). Currency politics: The political economy of exchange rate policy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. [DOI:10.2307/j.ctt9qh0gz]
 14. Ghasemi, E., & Azadi, A. (2017). [Investigating the effect of exchange rate fluctuations on trade balance, production and employment, inflation, and actual production and real value of items constituting demand for the whole country (Persian)]. Paper presented at the Global Conference on Management, Economics, Accounting and Humanities at the Beginning of Third Millennium. Shiraz, Iran, 19 May 2016.
 15. Ghezipour, R. (2011). [Equilibrium exchange rate (Persian)]. Journal of Commercial Chamber Letter, 9, 10-12.
 16. Guzman, M., Ocampo, J. A., & Stiglitz, J. E. (2018). Real exchange rate policies for economic development. World Development, 110, 51-62. [DOI:10.3386/w23868]
 17. La’al Khezri, H., Taheri Bazkhane, S., & Najafzade, S. (2013). [The stabilization of the exchange rate and the realization of the resistance economy (Persian)]. Paper presented at the International E-Conference on Economy Under Sanctions. Babolsar, Iran, 22 September 2013.
 18. Leblang, D. (2003). To devalue or to defend? The political economy of exchange rate policy. International Studies Quarterly, 47(4), 533-59. [DOI:10.1046/j.0020-8833.2003.00278.x]
 19. Moradi, S. (2012). [Investigating the discrepancy between exchange rate and foreign trade in Iranian economy (Persian)]. San’at Nassaji va Pooshak Magazine, 30(342), 38-41.
 20. Panahkhahi, P. (2010). [Exporters views on the optimal exchange rate (Persian)]. Journal of Export Development Bank of Iran, 13(82).
 21. Piraee, Kh., Keshavarzi, M., & Arabi H. (2013). [Determinants of private saving in Iran with emphasis on real exchange rate and borrowing constraints (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 1(1), 63-92.
 22. Rahimi, H. R., & Taherinia, M. (2004). [Exchange rate pass through and export price index in Iran (Persian)]. Journal of Faculty of Administrative Sciences and Economics of Isfahan University, 16(3-4), 25-40.
 23. Sadeghi, A. (2016). [Impact of international sanctions and exchange rate fluctuations on Iran’s trade balance (Persian)]. Paper presented at the 2nd International Conference on Modern Research in Management, Economics and Humanities. Dubai, United Arab Emirates, 27 February 2016.
 24. Shana News Agency. (2016 October 30). [Oil product pricing is a function of global price increases (Persian)]. Shana News Agency. Retrieved from https://www.shana.ir/news/
 25. Shatz, H. J., & Tarr, D. G. (2017). Exchange rate overvaluation and trade protection: lessons from experience. In D. G. Tarr (Ed), Trade Policies for Development and Transition (pp. 115-27). Singapore: World Scientific Publishing Company. [DOI:10.1142/9789813108448_0005]
 26. Smith, R., El-Anis, E., & Farrands, C. (2011). International political economy contemporary issues and analyses [A. M. Haji-Yousefi., & R. Talebi Arani, Persian Trans]. Tehran: Mokhatab.
 27. Sobhanian, S. M. H. (2013). [Analysis of the economic situation of the country; reviewing the effect of the exchange rate on the trade balance in Iran: A review of theoretical and empirical issues (Persian)]. Tehran: Office of Program and Budget Studies of Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of Iran.
 28. Tejarat-e-Farda. (2014 December 14). [Iranian foreign trade from the margin to the text (Persian)]. Tejarat-e-Farda Newspaper. Retrieved from http://www.tejaratefarda.com/
 29. Varzide Karfard, M., & Dehghani Tafti, M. A. (2015). [Investigating the effects of exchange rate fluctuations on economic growth (Persian)]. Paper presented at the First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences. Mashhad, Iran, 9 December 2015.
 30. Zakizade, H. R. (2010). [The effect of the stabilization of the exchange rate on the country’s industries (Persian)]. Monthly Journal of Rubber Industry, 8(107), 41-8.
 31. Zarei, N., Qotboddini, M., & Jalaee, S. A. (2017). [Analysis effect of exchange rate overshooting on the employment of agriculture section (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 5(18), 125-41.