اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه‌های مصرفی عمومی و دفاعی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

چکیده

درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و به طور متوسط، 56 درصد درآمدهای دولت از نفت تأمین می‌شود. بنابراین، وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی باعث ناپاپداری سیاست‌های مالی و سیاست‌های مالی ادواری در اقتصاد می‌شود. بر این اساس، شوک درآمدهای نفتی نقش مهمی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه‌های مصرفی به امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی دارد. هدف این تحقیق، تحلیل اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه‌های مصرفی به امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی در ایران است که با استفاده از روش خود رگرسیون برداری و تکنیک‌های توابع عکس العمل تحریک (IRF) و تحلیل تجزیه واریانس (VD) در دوره (1394-1357) صورت می‌گیرد. مهم‌ترین نتیجه حاصل شده از توابع عکس‌العمل تحریک بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت اثر مثبتی بر تخصیص هزینه‌های مصرفی در امور اجتماعی، دفاعی و عمومی داشته است. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی بیشترین سهم را در تغییر مخارج اقتصادی داشته است، اما سهم کمی در تغییر مخارج عمومی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Effects of Oil Revenues on the Government Behavior in the Allocation of Consumption Expenditure on Public and Defense Affairs

نویسنده [English]

  • hojjat izadkhasti
Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Oil revenues play an important role in the economy of Iran and on average, 56% of the Iranian government revenues originate from oil resources. Therefore, dependence of public budget on oil revenues, makes the unpopularity of of fiscal policies and periodic fiscal policies in the economy. Accordingly, the shock of oil revenues plays an important role on government's behavior in allocating consumption expenditure to social, economic, public and defense affairs. The aim of this study is to analyze the dynamic effects of oil revenues on the government behavior in the allocation of consumption expenditure to the social, economic, public and defense affairs in Iran, that using Vector Autoregressive model and impulse response functions (IRF) and variance decomposition analysis (VD) techniques in the period (1978-2015). The most important result of impulse response functions indicate that oil revenue shocks in the short run have a positive effect on the allocation of consumer spending in social, defense and public expenditure. Also, the results of of variance decomposition analysis indicate that oil revenue shocks have the largest share in change of economic expenditure, but had little effect on social and public expenditure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil shocks
  • Government spending
  • VAR Model