بررسی تأثیر بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله: بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول*)

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با رشد اقتصادی ایران با تأکید بر شکست‌های ساختاری طی دوره 1395-1338 است. برای رسیدن به این هدف، از آزمون‌های ریشه‌ واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون‌زا و مقایسه‌ آزمون‌ همجمعی سنتی انگل- گرنجر در غیاب شکست‌های ساختاری با آزمون‌‌های همجمعی گریگوری هانسن و سایکنن لوتکیپول برون‌زا در حضور شکست‌های ساختاری استفاده شده است. این مقاله به سه دلیل با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران دارای تفاوت است: توجه به رابطه (بلندمدت) بین پس‌انداز و سرمایه-گذاری با رشد اقتصادی در قالب یک الگوی چند متغیره و توجه به لحاظ شکست‌های ساختاری در آزمون‌های ریشه واحد و همجمعی و تخمین درون‌زای نقطه شکستگی. نتایج آزمون‌های همجمعی در غیاب شکست‌ ساختاری نشان‌دهنده نبود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو است در حالی که نتایج آزمون‌های همجمعی در حضور شکست‌‌های ساختاری حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت (و مثبت) بین متغیرهای الگو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Savings and Investment on Iran's Economic Growth in the presence of Structural Break

نویسندگان [English]

  • amir taghavi 1
  • Mosayyebi Pahlavani 2
1 MSC. student in Economics University of Sistan and Baluchestan
2 Associate professor, Faculy of economics, University of Sistan and aluchestan
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the long-run relationship between saving and investment on Iran`s economic growth, with emphasis on the structural breaks during 1960-2016. To achieve this goal, the Zivot & Andrews unit root tests are used for determining the endogenous structural changes and comparing traditional cointegration test Engle-Granger and in absence of the structural breaks with Gregory-Hansen and Saikkonen & Lutkepohl in the presence of the structural breaks. This article differs with other studies in Iranian economy for three reasons: attention to the long-run effects saving and investment have on economic growth in the form a multivariate model, attention to structural breaks in unit root test and cointegration tests, and estimating endogenous break point. Cointegration tests results in absence of structural breaks indicate that there is no long-run equilibrium relationship between model variables, while the results cointegration tests in the presence of structural breaks indicate a long-run (and positive) equilibrium relationship between the variables of the pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Deposit
  • Economic Growth
  • Structural Failure
  • Cointegrational Techniques