جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انطباق قوانین برنامه به طور کلی با سیاست های کلی نظام و به طور خاص با سیاست های کلی قضایی دارای اهمیت فراوان است، اما از مهم ترین چالش های پیش رو در این زمینه نبود برنامه‌ریزی دقیق، همه جانبه و کارشناسانه است که پس از گذشت حدود سه دهه از عمر برنامه‌ریزی در جمهوری اسلامی ایران هم چنان دامن گیر نظام برنامه ریزی کشور است، در این راستا با توجه به خلاء های موجود در این زمینه و لزوم برنامه ریزی صحیح برای اجرایی شدن سیاست های کلی قضایی، نوشتار حاضر به مطالعه جلوه های سیاست های کلی قضایی در قانون برنامۀ پنج سالۀ ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Judicial Policy Making in The Sixth Development Plan Act

نویسندگان [English]

  • Mehdi Saboori poor
  • kimia kebriti
Shahid Beheshti University. Tehran. Iran
چکیده [English]

The organising of the judiciary system has been one of the most important issues for governments in Iran. Therefore, in the Islamic Republic of Iran, Policymaking and, consequently, judicial policymaking was considered In the light of 110th Article of the Constitution. More to the point, in order to ensure the realization and implementation of policies, several mechanisms were predicted to monitor the compliance of the development plan laws from the determined policies. Plan laws are the most important means for implementation of the grand policies, thus the conformation of the plan laws generally with grand policies and especially with judicial policies is very important. But the most important problem is the lack of accurate, comprehensive, and eruditely planning so that after about three decades is still unsolved. So considering both the gaps and the necessity of proper judicial planning for implementation of general policies, this paper deals with the effects of grand policies on the sixth Law for the Development Plan of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • judicial policy
  • plan act
  • polcy making
  • Planning
  • grand policies