تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

  با توجه به اهمیت نرخ ارز در متغیرهای بخش کشاورزی، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز و تأثیر آن بر اشتغال بخش کشاورزی پرداخته شد. دوره­ی زمانی مطالعه طی سال­های 91-1357 است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل ماندل-فلمینگ و دورنبوش به تحلیل نرخ ارز پرداخته شده است، پس از آن با به کار بردن مدل خودتوضیح برداری (VAR)، نرخ ارزحقیقی برآورد گردید سپس با استفاده از مدل خودتوصیح با وقفه­های گسترده (ARDL) روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و اشتغال بخش کشاورزی مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که، جهش پولی نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای نقش مهمی در اشتغال در بخش کشاورزی است.بر اساس مدل برآوردی متغیرهای جهش پولی نرخ ارز معنی­دار ودارای اثر منفی بر اشتغال است. به علاوه متغیر سرمایه در بخش کشاورزی نیز معنی­دار و تأثیر مثبت بر متغیر وابسته دارد. این تأثیرات با توجه به ساختار اقتصاد ایران طبیعی است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا(ECM) به دست آمده در این مدل، نشان می­دهد که در هر دوره 29 درصد از عدم تعادل در اشتغال بخش کشاورزی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis Effect of Exchange Rate Overshooting on the Employment of Agriculture section

نویسندگان [English]

  • Nasibeh Zarei 1
  • Mohammad Qotboddini 1
  • Seyed Abdolmajid Jalaee 2
چکیده [English]

Because of emphasis of exchange rate in macro variable of agriculture sector, exchange rate overshooting has Survey on the employment in the agriculture section. The time series data used of 1978- 2011 in this study. So, Mundell-Fleming and Dornbush Model used for analysis of exchange rate. After a survey, the exchange rate estimated Real exchange rate by Vector Auto Regression model (VAR). Then exchange rate overshooting calculated with a difference of real exchange rate and residual. In the second step, exchange rate overshooting analyzed on the employment of agriculture section by Auto Regressive Distributed lag model (ARDL). The result show, exchange rate overshooting has an important and negative effect on the employment of agriculture, capital has a positive effect on depending on the variable. Those shows are natural and expected in the in the economy of Iran. Also, Error Correction Model show 29 percent adjustment in each term and will be going to near the long-run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto regressive Distributed lag model
  • Employment of agriculture section
  • Exchange rate overshooting
  • Mundell-Fleming and Dornbush Model
  • Vector Auto Regression model