تبیین رویکردها و مؤلفه‏ های سیاست های کلی‏ اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست‏ها: مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی)

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس و پژوهشگر گروه اقتصاد مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)

2 پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه‌های محوری ناظر به هر بند از سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه‌های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت‌گانه ی سیاست‌های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست‌های کلی در مؤلفه‌های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه‌ بندهای سیاست‏ها را دارند، ترسیم‌ نموده است و در پایان، مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دسـترسى بـه بـازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه‌هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم‌-دو‌ جانبه و چـند جـانبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش‌هاى‌ اقتصاد‌ جهانى؛ و نیز مؤلفه‌های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف‌پذیری، فرصت‌ساز بودن، مولد بودن، درون‌زایی، پیشرو بودن و برون‌گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده ‏سازی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the approaches and components of moqawama economy(CASE STUDY: explaining the twelfth paragraph of policies: the components of economic diplomacy)

نویسندگان [English]

  • Yaser Soleimani 1
  • Saeed Seyyedhoseinzadeh Yazdi 2
چکیده [English]

With respect to this note that consistency and strengthening is intellectual and narrative principle, in this article we discussed the conceptual framework of consistency in the Holy Quran and then through a themtic analysis of each paragraph of the general policy the central component of each paragraph is drawn and by multiplying the conceptual approaches of general policies of moqawama economy to the central component of each paragraph, the matrix in which the above-mentioned approaches which are ruled to each paragraph of general policy is drawn. after that by conceptual studying of ruling approaches by etymologic and semantic methods, as well as using the knowledge and experience of human and religious texts, the concept refers to each of the approaches of the seven components of general policies are extracted. In the final episode as a case study based on the results of the previous two parts, components of economic diplomacy has been studied with this framework. the overall conclusion components of general policy approaches have been developed

کلیدواژه‌ها [English]

  • moqawama economy
  • consistency
  • Strength
  • general policy
  • economic diplomacy