ارائه الگوی عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی در سازمان های دولتی (در راستای سیاست کلی ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نورفارس-ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران-ایران

10.30507/jmsp.2021.285222.2244

چکیده

چکیده:
امروزه تغییرات گسترده در محیط اقتصادی، اجتماعی و رقابتی سازمان‌ها، اثربخشی آنها را با مسائل جدی مواجه ساخته و سبب روی آوردن آنها بسوی تبدیل شدن به سازمان‌هایی با عملکرد بالا گردیده است. سیستم‌های کاری با عملکرد بالا، سازمان‌هایی هستند که با اتخاذ رویکرد مدیریتی متفاوت نسبت به دیگر سازمان‌‌ها می‌کوشند تا از طریق مشارکت و مداخله بیشتر کارکنان در فعالیت‌های سازمان، سطح عملکرد خود را افزایش دهند. پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی شکل‌گیری سیستم‌ها با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی در سازمان‌های دولتی درصدد است تا ضمن پر کردن شکاف گسترده موجود در مطالعه رفتار سازمانی، به سازمانها در کاهش پیامدهای مخرب نافرمانی سازمانی کمک نماید. از این ‌رو با توجه به رویکرد ترکیبی در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق با 20 تن از خبرگان مدیریت دولتی، به تبیین الگوی نظری عملکرد بالا با رویکرد نافرمانی سازمانی پرداخته است. این الگو مشتمل بر چهار تم اصلی: 1) رویه‌های کاری با عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی (رویه‌های در سطح ساختاری و رویه‌ها در سطح تیم)؛ 2) نتایج (نتایج تیمی و نتایج سازمانی)؛ 3) شرایط واسطه ای (رفتارهای وندالیستی)؛ 4) شرایط بستر (بستر فرهنگی و بستر سازمانی)، می باشد. سپس در گام دوم با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در میان 375 تن از مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی استان کهگیلویه، مدل حاصله مورد برازش، اعتباریابی و آزمون قرار گرفت. نتایج مبین مثبت و معنادار بودن روابط بین متغیر های پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a high performance model with the reducing organizational disobedienc approach in government agencies

نویسندگان [English]

  • mostafa taheri 1
  • karamallah daneshfard 2
1 Faculty member of the management department of Payame Noor fars University-Iran
2 Faculty member of the Department of Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran-Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, widespread changes in the economic, social and competitive environment of organizations, their effectiveness has faced serious problems and has led them to become high-performance organizations. High-performance work systems are organizations that, by adopting a different management approach than other organizations, try to increase their level of performance through more employee participation and intervention in the organization's activities. The present study aims to explain the pattern of formation of high performance systems with the approach of reducing organizational disobedience in government organizations in order to fill the wide gap in the study of organizational behavior, to help organizations reduce the destructive consequences of organizational disobedience. Therefore, considering the combined approach in the qualitative sector, using the method of content analysis and in-depth interviews with 20 public management experts, has explained the theoretical model of high performance with the approach of organizational disobedience. This model consists of four main themes: 1) High-performance work procedures with an organizational disobedience reduction approach (procedures at the structural level and procedures at the team level); 2) results (team results and organizational results); 3) mediating conditions (vandalistic behaviors); 4) The conditions of the context (cultural context and organizational context). Then, in the second step, using the technique of confirmatory factor analysis and structural equation modeling among 375 managers and employees of government organizations in Kohgiluyeh province, the resulting model was fitted, validated and tested. The results show that the relationships between the research variables are positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: High Performance
  • Organizational Disobedience
  • Governmental organizations
  • Theme analysis