جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاست های کلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران،

2 استاد گروه مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2021.273292.2201

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی مبتنی بر تحلیل تماتیک ادبیات پژوهش می‌باشد . این پژوهش کیفی در دو گام تدوین شده‌است. نخست با استفاده از روش مروری نظام‌مند کلیدواژه‌ها تخصصی پژوهش شامل؛ دانشجو و حکمرانی دانشگاه (Student and university governance)، صدای دانشجویان در دانشگاه (The voice students in the university)، دانشجویان و تصمیم‌گیری در دانشگاه (Students and decision making at the university)، خود حکمرانی دانشجویان (Student self-government) در پایگاه‌های بین‌المللی معتبر: Science Direct، Springer، Wiley Online Library، ERIC، Sage Journals، Emerald در بازه زمانی (1995 - 2020) جستجو شد و در نهایت با استفاده از فرم پریسما 39 مقاله انتخاب شد. در مرحله دوم با استفاده از روش سه مرحله‌ای تحلیل تماتیک ولکات (2008) مقالات منتخب تحلیل شدند. یافته‌های مولفه‌های نقش نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی روی هم رفته؛ 6 تم فرعی اولیه با 13 تم فرعی ثانویه بدست آمد. این تم‌ها شامل؛ حکمرانی فرادانشگاهی (سیاستگذاری فرا دانشگاهی، مدیریت فرا دانشگاهی)؛ حکمرانی درون دانشگاهی (سیاستگذاری درون دانشگاهی، مدیریت درون دانشگاه)؛ گفتمان دانشجویی (ساختار نهادهای دانشجویی، کنشگری دانشجویان و نقش دانشجویان)؛ توسعه دانشجویی (توسعه سرمایه انسانی دانشجویان، توسعه سرمایه اجتماعی دانشجویان)؛ سازوکارهای حمایتی و قانونی (سازوکارهای حمایتی-تشویقی، سازوکارهای قانونی) و ظرفیت‌های نرم دانشگاه (ارزش های فرهنگی و ارزش های اجتماعی) به‌دست آمد. از این میان، ارائه مشوق‌های برای افزایش علاقه و انگیزه دانشجویان برای مشارکت، ایجاد اتحادیه‌ها و اصناف دانشجویی، فرهنگ دانشگاهی حامی مشارکت دانشجویان و جمع‌سپاری در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه وزن بیشتری نسبت به دیگر مفاهیم کلیدی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of student institutions in governing higher education with a general policy approach

نویسندگان [English]

  • ahmad keykha 1
  • jafar towfighi 2
1 Ph.D. student of Economics and Finance Management of Higher Education, University of Tehran, Iran,
2 Professor, Department of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the position of student institutions in governing higher education. This qualitative research has been compiled in two steps. First, using a systematic review method of specialized research keywords, including; Student and university governance, The voice of students in the university, Students and decision making at the university, Student self-government in the bases Internationally Reputable: Science Direct, Springer, Wiley Online Library, ERIC, Sage Journals, Emerald were searched during the period (1995-2020) and finally 39 articles were selected using the Prisma form. In the second stage, the selected articles were analyzed using the three-step thematic analysis method of Walcott (2008). Findings on the components of the role of student institutions in governing higher education as a whole; 6 primary sub-themes with 13 secondary sub-themes were obtained. These themes include; Extra-university governance (extra-university policy-making, extra-university management); Intra-university governance (intra-university policy-making, intra-university management); Student discourse (structure of student institutions, student activism and the role of students); Student development (development of students 'human capital, development of students' social capital); Supportive and legal mechanisms (supportive-incentive mechanisms, legal mechanisms) and soft capacities of the university (cultural values ​​and social values) were obtained. Among these, the provision of incentives to increase students' interest and motivation to participate, the formation of student unions and guilds, the university culture supporting student participation, and collectivism in university decision-making outweighed other key concepts. Finally, based on the research findings, proposed policies for the

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Governance
  • New University Management
  • Student Institutions
  • Student Governance
  • Higher education governance