الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعه کشور

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استاد تمام اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران- ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران- ایران

3 دانشجوی دکترای رشته تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران- ایران

10.30507/jmsp.2021.246747.2120

چکیده

آمایش سرزمین، تصویر سرزمینی توسعه و پیشرفت بلندمدت است. در حال حاضر، سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی مطالعات آمایش سرزمین، مشغول تدوین سند ملی آمایش سرزمین است. پس از پایان تدوین این سند، اجرای آن در دستور کار نهادهای مربوطه قرار خواهد گرفت. مرحله پیاده‌سازی طرح‌های کلان، مرحله مهمی است که عموما با چالش‌های فراوانی همراه است. مسئله‌ای که پیش از آغاز اجرای طرح آمایش سرزمین در کشور باید مورد بررسی قرار گیرد، الزامات پیاده‌سازی این طرح است. بررسی اسناد و مدارک مرتبط با آمایش سرزمین در دهه‌های گذشته حاکی است که هنوز الگوهای مناسبی برای اجرای آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد. در پژوهش حاضر، با صاحب‌نظران مرتبط با موضوع، مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته صورت پذیرفته است. مصاحبه‌ها با استفاده از تحلیل مضمون، نظام‌مند شده و الگوی الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین استخراج گردیده است. این الگو دارای 6 بُعد اصلی، 17 مؤلفه و 34 زیرمؤلفه است. ابعاد اصلی این الگو عبارت‌اند از توجه به ماهیت آمایش، تدوین صحیح آمایش، مدیریت منابع انسانی، سازمان مجری توانمند، نظارت و بازخوردگیری مناسب و ملاحظه شرایط محیطی. با توجه به بررسی‌ها، تدوین صحیح طرح آمایش سرزمین و مدیریت منابع انسانی، بیشترین اهمیت را در پیاده‌سازی آمایش سرزمین دارا هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Requirements of implementing for land management in the process of management and development of the country

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mir Mohammadi 1
  • Gholamreza Kazemian 2
  • Sajad Rezaei 3
1 PhD in Management, Full Professor, Department of Business Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran-Iran
2 PhD in Geography and Urban Planning, Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 PhD Student in Public Policy Making, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Land management is the land image of long-term development and progress. Currently, the Planning and Budget Organization, as the custodian of land management studies, is developing a national land management document. After the completion of this document, its implementation will be on the agenda of the relevant institutions. The implementation phase of macro-plans is an important phase that is generally associated with many challenges. An issue that must be considered before starting the implementation of the land management plan in the country is the requirements for the implementation of this plan. Examination of documents related to land management in the past decades shows that there are still no suitable models for land management in the country. In the present study, semi-structured interviews were conducted with experts related to the subject. The interviews were systematized using thematic analysis and the pattern of land management implementation requirements was extracted. This template has 6 main dimensions, 17 components and 34 subcomponents. The main dimensions of this model are paying attention to the nature of planning, proper planning, human resource management, capable executive organization, proper monitoring and feedback, and consideration of environmental conditions. According to the studies, the correct formulation of land management plan and human resource management are of the greatest importance in the implementation of land management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Policy implementation
  • Land Management
Abasi, A., Motazedian, R., & Mirzayi, M. (2016). "Analyzing the problems of implementing public policies in governmental organizations". Journal of Research in Human Resources Management, 6(2), 49-69. from: https://ormr.modares.ac.ir/article-28-2015-fa.html. (Persian)
Akbari, Y., Imani, H., & Rostamalizadeh, V. (2016). Analyzing the problems of land survey in Iran. Journal of Science and Technology Policy Letters, 6(3), 5-13. [DOI: 20.1001.1.24767220.1395.06.3.1.8] (Persian)
Albrechts, L. (2006). "Bridge the gap: From spatial planning to strategic projects". European Planning Studies, 14(10), 1487-1500. [DOI: 10.1080/09654310600852464]
Alexander, L. D. (1985). "Successfully implementing strategic decisions". Long range planning, 18(3), 91-97. [DOI: 10.1016/0024-6301(85)90161-X]
Ayedi Jafari, H., Taslimi, M., Faghihi, A., & Sheikhzadeh, M. (2011). "Analyzing content and web-content: a practical method for explaining the current models through qualitative data". Strategic Management Thought, 8(2), 151-198. [DOI: 10.30497/SMT.2011.163] (Persian)
Gholipour, R., Danayi Fard, H., Zare, H., Jandaghi, Gh., & Fallah, M. (2011). "A model of implementing industrial policies: the case of Qom province". Organizational Culture Management, 9(2), 13-130. from: https://jomc.ut.ac.ir/article_29909.html. (Persian)
Howlett, M. (2019). "Moving policy implementation theory forward: a multiple streams/critical juncture approach". Public Policy and Administration, 34(4), 405-430. [DOI: 10.1177/0952076718775791]
Howlett, M., McConnell, A., & Perl, A. (2017). "Moving policy theory forward: connecting multiple stream and advocacy coalition frameworks to policy cycle models of analysis". Australian Journal of Public Administration, 76(1), 65-79. [DOI: 10.1111/1467-8500.12191]
Jafarian, B., Soroor, R., & Yerna, R. (2019). "A model for the problems of spatial planning in Tehran using future studies". Geography, 16(59), 77-94. from: http://mag.iga.ir/fa/Article/8886. (Persian)
Jalali, R. (2012). "Sampling in qualitative research". Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 1(4), 310-320. from: https://jtcp.ut.ac.ir/article_21766.html. (Persian)
Mazloumi, N., & Motavali, A. (2012). "A model for implementing strategic plans". Management Studies, 67, 19-45. [DOI:  10.22054/JMSD.2012.1863] (Persian)
Mirmohammadi, M. (2007). Spatial planning and economic security measures. Tehran: Economic Planning. (Persian)
Pourahmad, A. (2001). "Spatial planning and balance in cities". Journal of Literature and Humanities of Tehran University, 160, 479-490. from: https://journals.ut.ac.ir/article_13548.html. (Persian)
Robichau, R. W., & Lynn Jr, L. E. (2009). "The implementation of public policy: Still the missing link". Policy Studies Journal, 37(1), 21-36. [DOI: 10.1111/j.1541-0072.2008.00293.x]
Speculand, R. (2006). "Strategy implementation: we got the people factor wrong! How to lead your saboteurs, groupies, double agents and mavericks". Human Resource Management International Digest, 14(6), 34-37. [DOI: 10.1108/09670730610690376]
Salehi, E., & Pourasghar, F. (2009). "Analyzing the problems of spatial planning in Iran". Rahbord, 8(52), 149-181. from: http://rahbord.csr.ir/article_124351.html. (Persian)
Sharifzadegan, M., & Razavi Dehkordi, A. (2010). "Process of spatial planning in Iran and its resolutions". Environmental Sciences, 4, 87-100. from: https://envs.sbu.ac.ir/article_96600.html. (Persian)
Sharifzadeh, F., Alvani, M., Rezaee Manesh, B., & Mokhtarian Pour, M. (2013). "Problems of implementing cultural policies from the first to the fourth development plans: analyzing the experience of cultural managers". Strategic Management Thought, 7(1), 33-77. [DOI: 10.30497/SMT.2013.1431] (Persian)
Spatial Planning Center. (2006). A guide for spatial planning studies in provinces. Tehran: Institute of Management and Planning. (Persian)
Soltani, N. (2013). "The problems of spatial planning in Iran using mixed method". The Journal of Spatial Planning, 17(3), 63-84. from: https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-2479-fa.html. (Persian)
Taghvayi, M., Beig Mohammadi, H., Zali, N., & Kasayi, M. (2017). "Analyzing the problems and factors of implementing survey plans in Tehran". Spatial Planning, 9(1), 1-27. [DOI: 10.22059/JTCP.2017.60199] (Persian)
Website of National Planning and Budget. from: www.mporg.ir/home/wid/slider/id/118336/. June 28, 2020. (Persian)
Website of the Supreme Leader. from: www.farsi.khamenei.ir/news-content?id=37919. Dec 12, 2011. (Persian)
Wehrmann, B. (ed.) (2012). Land use planning: concept, tools and applications. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). from: http://www.giz.de/expertise/downloads/Fachexpertise/giz2012-en-land-use-planning-manual.pdf.