آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشیار رشته مدیریت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده‌ها از دو نوع پرسشنامه ی تأثیرات متقابل و عدم قطعیت، از روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تأثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تأثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تأثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی» و« ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن وهمچنین خصوصی سازی و فرآیند محوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تأثیر گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Futures Study of public organization accordance with the requirements of resilience economy

نویسنده [English]

  • Qolamreza Memarzade 2
2 Associate Professor of Management
چکیده [English]

The purpose of this study is consistent with the requirements of state organizations resistance economy. governmental organizations in each of the scenarios macro image is then developed, the various government organizations, including regulatory organizations (government) economic, social and cultural characteristics, the analysis and the Prssh‌Hay research in each of the scenarios to be answered. The statistical population of this research are organizations experts. Questionnaire to collect data from two types of interactions and uncertainties, the Delphi method was used semi-structured Msahbh‌Y. Structural analysis of the indirect effects of each of the variables and factors were identified in the system and using Markov chain indirect effects of each of the factors and variables were calculated. The results of the study show that an increase or decrease "in support of the private sector and non-governmental" and "structures of government formation process organizations" to realize the economic strength of the uncertainty this organizationsIran 1404's. The size of government and defines the appropriate role for it as well outsourcing and process-driven, based on the realization of economic strength influence governmental organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Futures Study
  • public organization
  • Resistive economy
  • rationality