انطباق راهبردهای مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاستهای کلی علم و فناوری

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استاد مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2020.243236.2112

چکیده

مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین راهبرد مدیریت دانش و راهبرد مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه در راستای سیاستهای علم و فناوری می پردازد. این پژوهش به بررسی یک رابطه همبستگی به عنوان یک پژوهش توصیفی پرداخته است جامعه آماری این پژوهش متشکل از 51 مدیرخبره در 17 شرکت و سازمان با فناوریهای پیشرفته و ساده بود. این تحقیق مدلی انطباقی از ارتباطات ممکن در شرکتها بسته به نوع فناوری ارائه نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد کدگذاری در فناوریهای تکراری از نیروهای وظیفه مدار و با قابلیت کنترل بالا، آموزشهای القایی، ارزیابیهای کارایی محور و پرداختهای مادی، نتیجه گرا، محرمانه، استفاده می کنند و همچنین سازمانها و شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد شخصی سازی در فناوریهای غیرتکراری از نیروهای خلاق و تیم گرا، آموزشهای کاوشی و اکتشافی، ارزیابیهای مبتنی بر اثربخشی و پرداختهای مبتنی بر عملکرد، مهارت گرا، شفاف استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Alignment between Knowledge Management Strategies with Human Resource Management Strategies according to Governmental Science and Technology Policies.

نویسندگان [English]

  • Vahid Ghorbani 1
  • abolhassan faghihi 2
1 Faculty member of Eslamshar university
2 Department of Public Administration, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Main Purpose Of This Article was to present a model of aligning of Knowledge Management Strategies with‌ Human Resources strategies in Technological Conditions According to Science and Technology Policies.Main Problem Of Research Is One Of Important Reasons Deficit On Knowledge Management And Data Gathering And Mining And Monopolizing . The research, in terms of purpose Is A Fundamental Descriptive that Survey Knowledge Management Strategies As Independent Variable And Human Resources strategies As Dependent Variable .Hypothesis Are:
1- High Technologies companies Chooses Personalization Strategies.
2- Routine of Technologies companies Chooses Codification Strategies.
Data Is Collected From seventeen Companies, With Advanced and edge of technologies Technologies by Standard Questionnaire For technologies By Rhods and for KM Strategies Is Based On A Work By Hanssen & Nohria And Nonaka Then Modifying Standard Questionnaire Is 0.993. and analyzed by SPSS.According to the results of research, Conclusion Are Companies Which Use Codification Strategies In routine Technologies Perform More Successful and Companies Which Use Personalization Strategies In High of technology Perform More Successful .

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource
  • Knowledge Management
  • strategy
  • technology
failure knowledge ontology from maintenance experience. Journal of Advances in Management Research 14:4, 425-445
Armstrong ,A & Folr, P. (2013). Foundations For A Learning Organization: Organization Learning   Mechanisms , The  Learning Organization.10(3), 91-108
Barclay, O.R & Philip C.M.(2005).What Is Knowledge Management?. Knowledge Praxis.66-68
Baumard, P.(1999).Tactic Knowledge In Organization. MIS Quarterly, 25(2), 111-128.
Blackler, F.(1995). Knowledge Work And Organization: An Overview And Interpretation. Organization Studies.16(6),64-79
Becker And Et Al .(2003) . HR Scorecard(pp-233-265). Harvard Business School Press.
Bhatt, G. (2001). Knowledge Management In Organization: Examining The Interaction Between Technologies, Techniques And People. Journal Of Knowledge Management.5(1),68-70
Bhatt , Ganesh D. (2007). Knowledge Management In Organization, Examining The Interaction Between Technologies, Techniques And People. Journal Of Knowledge Management.5(1),68-75.
Carneiro, A. (2000). How Does Knowledge Management Influence Innovation And Competitiveness?. Journal Of Knowledge Management.4(2), 87-98.
Crick, D., & Jones, M. (2000). Small high-technology firms and international high-technology markets. Journal of International Marketing, 8(2), 63–85.
Darroch, J. (2003). Developing A Measure Of Knowledge Management Behavior And Practices. Journal Of Knowledge Management.7(5),41-54.
Davenport ,T.& Prusak ,L. (1998).Working Knowledge , How Know Organization Manage What The Know.(pp.34). Harvard College.
Dessler, G. (2005).Human Resource Management. .(pp.68-89).  Prentice Hall.
Friga, P.(2000). Codification Strategies In Knowledge Management Processes Learning From Stimulation.The University Of North Carolina At Chapel Hill,24-28
Gloet ,M. & Berrell,M. (2003). The Dual Paradigm Nature Of Knowledge Management For Achieving Quality Outcomes In Human Resource Management. Journal Of Knowledge Management.7(3),31-55.
Gottschalk Petter, (2005) Strategic Knowledge Management Technology. Idea Group Publishing.
Management Lessons Learned: What Works and What Doesn’t Information Today, Medford, NJ, pp 87- 112, 2004
 Griego , O.V & Gerog ,G . (2000). Predictors Of  Learning  Organization: A  Human Resource Development Practioner’s Perspective. The Learning  Organization.7(1),87-101
Hao, S. and Song, M. (2016), “Technology-driven strategy and firm performance: are strategic capabilities missing links?”, Journal of Business Research, Vol. 69 No. 2, pp. 751-759.
Horwitz , F.M& Heng, T. (2003). Finders, Keepers? Attracting ,Motivating  & Retaining Kmowledge Workers. Human Resource Management Journal.13(4),54-71
Jaw ,B. &Liu, W.(2003).Promoting  Organizational Learning & Self Renewal In Taiwanese Companies: The Role Of HRM. Human Resource Management Review. 42(3),73-89
Lundvall, B.& Nilsen, P. (2007). Knowledge Management And Innovation Performance. International Journal Of Manpower.28(3/4),207-223.
Nam-Hong, Y& Soung-Hie, K. (2004). Knowledge Based Decision Making On Higher Level Strategic Concerns: System Dynamics Approach. International Journal Of Manpower.31(1/1),117-141.
Newman, B. & Conrad, K.W.(1999). A Frame Work For Characterizing Knowledge Management Methods(PP.322-346). Practice, And Technologies.
Nomaler O, Verspagen B.,(2017), Knowledge Flows, Patent Citations and the Impact of Science on Technology, Economic Systems Research, Jian-hua Liu et al. / Procedia Engineering 174 1036 – 1045 1045 2008(20):339-366.
Nonaka, L. & Takeuchi, H.(1995).The Knowledge- Creating Company(PP.179-211).Oxford University Press, Oxford.
Nonaka, L.(1994).A Dynamic Theory Of Organizational Knowledge Creation. Organization Science.5(1),81-93
Nohria,H & Tierney.(2004). Knowledge Strategy In Organizations: Refining. (PP.246-277).London,sage
Thite. (2004). Strategic Positioning Of HRM In Knowledge-Based Organizations. The Learning  Organization.11(1),32-51
Waya, S. A & Johnson, D. E.(2005). Theorizing About The Impact Of Strategic Human Resource Management. Human Resource Management Review.15(1).23-30
Sallis, Edward and (2002). Knowledge Management in Education, 3rd edn, Kogan page, London.
Zahra, S.A., Abdelgawad, S.G. and Tsang, E.W. (2011), “Emerging multinationals venturing into developed economies: implications for learning, unlearning, and entrepreneurial capability”, Journal of Management Inquiry, Vol. 20 No. 3, pp. 323-330.