بررسی عوامل موثر بر کیفیت کالا در کارگاه های صنعتی بزرگ با تاکید بر نقش کارگران و رونق تولید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد و پژوهشگر سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

3 دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

10.30507/jmsp.2021.103548

چکیده

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکیه به تولید داخلی، سبب کاهش نیاز به واردات شده و به دنبال آن اشتغالزایی نیز رونق خواهد گرفت. تولید کالای با کیفیت، برای تامین تقاضای مصرف‌کنندگان مهم بوده و یکی از مهمترین فاکتورها برای ترغیب خرید کالای ایرانی است. یکی از عواملی که می‌تواند بر روی کیفیت موثر باشد نیروی کارِ شاغل در کارگاه است. کارگران از طریق قراردادهای کار در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت شده و لذا نوع قرارداد آنها و شرایط آن، می‌تواند بر روی رضایت شغلی و در نتیجه کیفیتِ کار آنان و به تبع کیفیت کالای تولیدی، موثر باشد. این تحقیق به دنبال بررسی نقش کارگران و شرایط قرارداد کار آنها، بر روی کیفیت کالاها در کارگاه‌های صنعتی بزرگ می‌باشد. جامعه آماری «کارگاه‌های بزرگ صنعتی» استان بوده که نمونه‌ای مشتمل بر 163مورد بر حسب نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده و به کمک ابزار پرسشنامه‌ و استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گروه متغیرهای مرتبط با ویژگی‌های فردی کارگران، عوامل «تحصیلات، تاهل، سن، سابقه کاری، میزان ساعت کاری و درآمد»، در گروه متغیرهای مرتبط با قرارداد کار، عوامل «وجود امتیازات موردی در قرارداد و وعده‌های غذایی» و در گروه متغیرهای مرتبط با شاخص‌های موثر بر کیفیت کالاهای صنعتی، عوامل «سیاست‌های بهبود تعادل کار و زندگی و مدیریت کارگاه»، دارای اثر مثبت ومعنی‌دار بر افزایش کیفیت کالاهای صنعتی بوده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the quality of products in large industrial workshops with an emphasis the role of workers and improving Production

نویسندگان [English]

  • maryam rasoulzadeh 1
  • ali rahnama 2
  • javad baraty 3
1 master of Science of economic and Researcher of Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Khorasan Razavi, Iran.
2 PHD student of Science of economic and Researcher of Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Khorasan Razavi, Iran.
3 PHD of Science of economic and Faculty member of Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Khorasan Razavi, Iran.
چکیده [English]

Iran's current economic situation, relying on domestic production will be followed reducing to need for imports, and creating occupation. On the other hand, quality product is important to provide consumer demand and one of the factors that can affect on quality is the workforce employed in the workshop. Workers is working in workshop through labor contracts, therefore type of contract and its conditions, can effective on job satisfaction and quality working of workers and consequently the product quality. This study examines the effect of "fixed term contract" in large industrial workshops and its effect on product quality. The statistical population is consisted of "Large Scale Industrial Workshop" of the province, and sample is 163 Workshop is selected with stratified sampling , we used questionnaires and it were completed for statements impact "fixed-term employment contract (base salary and their details, bad weather and hard work, meals, travel services)", and individual workers was evaluated on the "quality products" by model of Ordered Logit. The results showed that in categorey of workers individual characteristics variables, the factors “education, marriage, age, work experience, hours of work and income”, in categorey of variables related to the contract, factors “the existence of concessional points and meal in the contract” and in categorey of variables related to the indices affecting the quality of industrial products, the factors “improvement of work-life balance and management” have a positive and significant effect on the increase of the quality of industrial products

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product
  • Workpeople
  • Large Scale Industrial Workshop
  • Generalized Ordered Logit
آیت. محمد قاسم، نظری­زاده. علیرضا(1375). بررسی عوامل موثر در بهبود کیفیت محصولات صنعتی در ایران. اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
پاشایی. حسین، نوری. ایرج (1392)، تعیین و رتبه­بندی عوامل موثر بر کیفیت محصولات با استفاده از رویکرد تلفیقی گسترش عملکرد کیفیت و منطق فازی (مورد مطالعه: صنایع کاشی و سرامیک). دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گلستان، گرگان.
بی نام، سایت سازمان صنعت، معدن، تجارت استان خراسان رضوی، قابل دسترس www. khrimt.ir
سعیدی. معصومه سادات (1388)، بررسی عوامل موثر در استفاده نامناسب برخی از کارفرمایان از قراردادهای مدت موقتماهنامه کار و جامعه، شماره 115،ص 91-81.
شاهنوشی. ناصر، فیروز زارع. علی، ژاله رجبی. مریم، دانشور. محمود. و دهقانیان. سیاوش (1389). کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان (مطالعه موردی شهر مشهد). مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 46، شماره 3: 132-111.
کلانتری. خلیل(1387). پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، نشر شریف، تهران.
مومنی، منصور و فعال قیومی، علی (1388)، مقایسه انواع تحلیل­های رگرسیونی برای داده­های حسابداری، مجله بررسی­های حسایداری و حسابرسی، 16 (58): 112-103.
مهرابیان. فردین، فلکی. سید حمید، سیدفضلی. سیدمحمد (1392)، نقش سلامت عمومی در رضایت شغلی، مطالعه موردی در یک کارخانه تولید نئوپان، مجله سلامت و بهداشت، دوره چهارم، شماره چهارم، ص 330-338. 
مهرگان، محمدرضا (1373)، طراحی مدل انگیزشی برای کارگران خط تولید به منظور بهبود کیفیت محصول؛ پایان­نامه دکتری رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.
نصرتی. شهرزاد، حیاتی. باب­الله، اسماعیل. پیش­بهار، محمدرضایی، رسول(1392). تحلیل عوامل موثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 27، شماره 3،ص241-230.
نعیمی. اکبر، سلطان­آباد. وحید (1393). نقش کیفیت در تولیدات صنعتی، قابل دسترس http://www.modiryar.com