فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در گذار به نظام بین الملل چند قطبی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری روابط بین الملل علامه طباطبایی

چکیده

موضوع «تحول» و «انتقال قدرت» در نظام بین‌الملل و چگونگی آن یکی از مباحث جالب توجه نظریه‌پردازان بوده است. تحول، برخلاف گذشته که تنها بعد نظامی داشت امروزه دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هم هست. هرچند نظم آمریکامحور فعلی و اجماع واشنگتن هنوز غالب است اما مولفه‌هایی همچون تغییرات در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، کنش‌گری قدرت‌های نوظهور، نشان از تحول آینده قدرت در نظام بین‌الملل دارد. همکاری‌ها و نهادسازی‌های قدرت‌های نوظهور حکایت از وجود اراده برای تغییر نیز هست. یکی از مصادیق این اراده گروه بریکس است. گروه بریکس خواهان تغییراتی در سازمان‌ها و ترتیبات اقتصادی و سیاسی نظام بین‌الملل در راستای منافع کشورهای به اصطلاح جنوب است. از سوی دیگر ایران یکی از مدافعان تغییر در نظام بین‌الملل است و با ادبیات اصلاحی خود یکی از منادیان و متقاضیان اصلی تغییر در نظم غرب‌محور جهان بوده است. بر مبنای مطالب گفته شده سوال اصلی پژوهش این است که آیا ظهور قدرت‌های نوظهور و به ویژه در قالب گروه بریکس برای ایران فرصت‌هایی را بوجود می آورد؟ در پاسخ گفته می‌شود ظهور بریکس در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی فرصت‌هایی بالقوه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران دارد و ایران می‌تواند از طریق همکاری‌های نهادین با بریکس و اعضای آن از این مزایا بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's Opportunities for the Brics Group's Role in the Transition to the Multipolar International System

نویسندگان [English]

  • reza simbar 1
  • danyal rezapour 2
  • saman fazeli 3
1 full professor political science and international relations in the university of guilan
2 ph.d. student international relations in the university of guilan
3 ph.d. student international relations allameh tabatabai
چکیده [English]

The topic of "transformation" and "transfer of power" in the international system and how it has been one of the interesting topics of the theorists. Unlike in the past, which was the only military dimension, evolution now has economic, political and cultural dimensions. Although the current American consensus and Washington consensus are still dominant, components such as changes in international political economy, the activation of emerging powers, indicate the future of power in the international system. The emerging powers' emerging partnerships and institutions also indicate the will to change. One example of this will is the Brix Group. The BRICS group wants changes in the organizations and arrangements of the international system in line with the interests of so-called southern countries. , with its reformist literature, has been one of the main proponents of the change in the West-oriented order of the world. According to the articles, the main question of the research iand especially in the form of the Brix Group, would create opportunities for Iran? In response, the emergence of the Brix in the political and economic spheres has potential opportunities for the Islamic Republic of Iran, and it is possible to join the institutional group with this group and, if possible, to join it. Of course, the following sub question is also answered in the article: does Brix really want a change in some international arrangements? And whether it would be possible to join the emerging powers without joining Brix and merely by working with its members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BRICS
  • Iran's Foreign Policy
  • Power Transfer
  • America
  • Multilateralism
ایزدی، ج و خوشینانی مطهری، م(1394)، « ائتلاف ناتمام بریکس و نسبت آن با جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات روابط بین الملل،  دوره 8، شماره 38،  پاییز ، صفحه 41-68.
پور احمدی، ح(1387)، « اقتصاد سیاسی هژمونی چند جانبه گرا: سنتز مفهوم هژمونی در پارادایم های لیبرالیستی و گرامشین». پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره دوم، بهار، صص 37-68.
سعیدی، رضا، سعیدی خلیل و دهقانی، علی (1393) «امکان‌سنجی موافت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با اعضای بریکس»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 22، شماره 69
سلیمانی پور، ها و مولایی، ع(1392)، « قدرت های نوظهور در دوران گذار نظام بین الملل». فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره اول، صص 7-34.
سنایی، م و ابراهیم آبادی، غلامرضا(1392)، سازمان قدرت های اقتصادی در حال ظهور(بریکس): اهداف، توانمندی ها و جایگاه آن در نظام بین المللی. فصلنامه مطالعات جهان، دوره3، شماره 1، بهار و تابستان.
سیمبر، ر و بهرامی مقدم، سجاد(1393)، مخاطرات رشد در سیاست بین الملل. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دوره سوم، شماره اول، بهار.
شیرخانی، م، بایزیدی، ر و رضا زاده، م(1393)، « موازنه نرم: بریکس و چالش برتری آمریکا». پژوهشنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره سوم، تابستان، صص 145-174.
فاطمی نژاد، ا، شفیع زاده ب، و محمد زادگان، ف(1394)، « سیاست خارجی قدرت های نوظهور نسبت به آمریکا؛ همراهی یا موازنه گری؟». فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، شماره بیست و سوم، تابستان، صص 67-96.
فرزین نیا، ز(1389)، جابجایی قدرت جهانی: مشخصه­ها و سناریوها. فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم، شماره2، تابستان.
کریمی‌فرد، حسین (1392)، «جایگاه سازمان‌های بین‌المللی در سیاست خارجی ایران»، سازمان‌های بین‌المللی، سال اول، شماره چهارم.
مختاری هشی (1389)، « امنیت انرژی و موقعیت ژئو انرژی ایران». فصلنامه ژئو پلیتیک، سال ششم، شماره دوم، تابستان.
مشیرزاده، حمیرا (1393) «مطالعه سازه‌انگارانه سازمان‌های بین‌المللی و امکانات پژوهشی»، سازمان‌های بین‌المللی، سال دوم، شماره پنجم.
ولی زاده، ا، هوشی سادات، س (1۳92)، « ژئوپلیتیک انرژی بریکس و جایگاه ایران». فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 4۳ ،شماره 2 ،تابستان.