تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی و امنیتی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور‌ه‌ی زمانی 1394-1363 می‌باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم‌انباشتگی کرانه‌ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می‌دهد که اثر بلندمدت و کوتاه‌مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می‌شود.
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران طی دور‌ه‌ی زمانی 1394-1363 می‌باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج دفاعی، شاخص فساد، آزمون هم‌انباشتگی کرانه‌ها و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می‌دهد که اثر بلندمدت و کوتاه‌مدت فساد بر سهم مخارج بخش دفاعی از کل مخارج عمومی مثبت و معنادار است و گسترش فساد سبب انتقال مخارج عمومی از بخش غیردفاعی به بخش دفاعی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corruption on the Allocation of Public Expenditure to the Defense Sector in Iran

نویسندگان [English]

  • abolghasem golkhandan 1
  • Somayeh Sahraei 2
1 phd in public sector economics, lorestan university, khoramabad, iran
2 M.A in Economics, Science and Research Branch Khuzestan university, ahvaz, iran
چکیده [English]

The main objective of this paper is to investigate the effect of corruption on the allocation of public expenditures to the defense sector in Iran during the period of 1984-2015. To achieve the above objective is used a general model of defense expenditures, corruption index, bond Co integration test and Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) estimator. Results of this study show that the long-term and short-term effects of corruption on the share of defense expenditure from total public expenditures is positive and significant and the spread of corruption leads to the transfer of public expenditures from the non-defense sector to the defense sector.
The main objective of this paper is to investigate the effect of corruption on the allocation of public expenditures to the defense sector in Iran during the period of 1984-2015. To achieve the above objective is used a general model of defense expenditures, corruption index, bond Co integration test and Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) estimator. Results of this study show that the long-term and short-term effects of corruption on the share of defense expenditure from total public expenditures is positive and significant and the spread of corruption leads to the transfer of public expenditures from the non-defense sector to the defense sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Expenditure
  • Corruption
  • Public Expenditures
  • Iran
  • Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)