هدفمندسازی یارانه‌ها و ترکیب محصولات کشاورزی در سبد خانوارهای ایرانی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه رازی

چکیده

یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش رفاه و کاهش نابرابری در جامعه بوده است، در همین راستا مطالعه‌ی حاضر با تمرکز بر داده‌های هزینه-درآمد خانوارها در دوره‌ی زمانی 1387 تا 1393، به بررسی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر ترکیب اقلام کشاورزی در سبد خانوارها به عنوان مقیاسی کیفی جهت سنجش تغییرات رفاهی و معیشتی خانوارها با استفاده از تکنیک رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهدکه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سهم غلات از کل محصولات کشاورزی موجود در سبد خانوارها، بیش از سایر اقلام افزایش یافته و سهم لبنیات کمترین افزایش را داشته است. برآوردها نشان می‌دهند که افزایش در درآمد واقعی خانوار و شاغل بودن سرپرست خانوار بیشترین اثر را در افزایش سهم گوشت از محصولات کشاورزی سبد خانوار دارد. لذا می‌توان گفت بر اساس نظریه‌ی انگل، سیاست هدفمندی یارانه‌ها بر خلاف هدف سیاست‌گذار، منجر به بهبود وضعیت معیشتی خانوار نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Targeted Subsidies Act Implementation and the Combination of Agricultural Goods in Iranian Households’ Basket.

نویسندگان [English]

  • Younes Goli 1
  • mohamadreza moniri 2
1 Ph.D candidate of economics in Razi university
2 M.A of economics in Razi University
چکیده [English]

One of the main objectives of subsidy reform, was increase welfare and reduce inequality in society. this study by utilizing the data of micro-level Households’ Income and expenditure survey over 2008-2014, investigate the effect of subsidy reform on combination of agricultural goods in households’ basket as a qualitative scale to measure the welfare and livelihood of households using seemingly unrelated regression technique throught FGLS. The result of study show that after subsidy reform the share of Grain of total available agricultural goods in households’ basket increased more than other items and share of dairy had the lowest increase. The results of estimation show that increasing in real household incomes and employment status of head of household greatest effect in increasing the proportion of meat of agricultural goods from households’ basket, According Engel theory can be said, contrary to the purpose of targeting subsidies policy, is not conducive to improving living conditions for households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subsidy reform
  • Household expenditure
  • Seemingly Unrelated Regression
  • Feasible Generalized Least Square
احمدی، سید مهدی، پژویان، جمشید و غلامی، الهام(1393)، هدفمند کردن قیمت حامل‌های انرژی و رفتار مصرفی خانوارهای شهری، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره (27) 3: 15-1.
اسلامی، محمدرضا، باغستانی، علی‌اکبر و شرافتمند، حبیبه(1390)، بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر مصرف گوشت، همایش منطقه‌ای جهاد اقتصادی، رهیافت‌ها و راهبردها.
اعظمی، حسین، جمالی‌پور، محسن، بابانیا، سپیده و قربانی، محمد(1392)، اثر هدفمندسازی یارانه‌ها بر مصرف لبنیات در سطح خانوارها(مطالعه موردی شهر مشهد)، نهمین کنفرانس دو‌سالانه‌ی اقتصاد کشاورزی ایران.
حسینی‌پور، سید محمدرضا، یزدانی، سعید و زراعت کیش، سید یعقوب (1388)، کاربرد مدل رتردام در تخمین توابع تقاضای گوشت در مناطق شهری و روستایی ایران، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
خرمی مقدم، سیمین، زارع، محمدرضا، مهرابی، حسین و بخشوده، محمد(1389)، تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل درجه2، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 6(4): 72-55.
خسروی‌نژاد، علی اکبر (1388)، اندازه گیری اثرات رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری ایران، پژوهشنامه بازرگانی، 13(50): 31-1.
رضایی قهرودی، زهرا و باغ فلکی، تابان(1392)، بررسی تأثیر هدفمندکردن یارانه‌ها بر الگوی مصرف خانوارها،پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران.
سهیلی، کیومرث، سحاب خدامرادی، مرتضی، منیری، محمدرضا و گلی، یونس (1396)، اثر هدفمندسازی یارانه‌ها بر ترکیب هزینه‌ای خانوارها در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 17(3): 129-101.