جایگاه توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی کشور

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 سازمان جهاد دانشگاهی تهران

2 جهاد دانشگاهی

چکیده

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای آشکار و ضمنی انجام شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که تا چه میزان مفاهیم مربوط به توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی، تلفیق شده اند. اسناد مورد تحلیل شامل سند چشم انداز 1404، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی علم و فناوری، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی در بخش تشویق سرمایه گذاری، 10 راهکار برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی و عناوین برنامه های ملی اعلام شده از سوی دبیرخانه ستاد راهبری و اقتصاد مقاومتی می باشند. جهت تحلیل اسناد مذکور در خصوص مفاهیم توسعه کارآفرینی، 13 مقوله و 34 زیرمقوله در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین انعکاس مقوله های کارآفرینی در اسناد مربوط به اقتصاد مقاومتی رویت شده اند. همچنین، بر اساس یافته ها، در اسناد مورد بررسی، کارآفرینی با یک رویکرد ارزشی در حال بروز است، ضمن این که فرهنگ کارآفرینی جزء مقوله هایی می باشد که در اسناد ملی نیاز به توجه بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Entrepreneurship Development in National Policies and Programs in Iran

نویسندگان [English]

  • Elham Faham 1
  • Morteza Parhizkar 2
1 ACECR (Iranian academic center for education,culture and research)- Tehran Branch
2 ACECR (Iranian Academic Center for Education, Culture and Research)
چکیده [English]

This study is a descriptive study that was conducted by the explicit and implicit content analysis. This study seeks to answer this question: to what extent have been integrated concepts of entrepreneurship development in the national policies and programs. Analyzed documents include Iran outlook 1404, comprehensive scientific map, overall policies of resistive economy, overall science and technology policies, overall policies of sixth development program, overall policies to encourage investment, 10 strategies for action in resistive economy, and headlines of the national programs announced by Secretariat of the Steering Committee and Resistive Economy. To analyze the documents regarding the concepts of entrepreneurship development, 13 categories and 34 subcategories were considered. The results showed that most integration of the entrepreneurship concepts in the analysed documents are related to the documents of resistive economy. Also, based on the findings, the entrepreneurship in these documents is emerging with a value approach, while the national documents need to more attention about entrepreneurship culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • technology
  • Policy
  • content analysis
احمدی، غلامعلی و زینب فضائلی­فر. (1392). تحلیلمحتوایکتاب­هایآموزشحرفهوفندورهراهنماییبراساسشاخصکارآفرینی. توسعهکارآفرینی، 6 (1): 165-183.
ارباب شیرانی، بهروز و حسن خاکباز. (1389). بررسیجایگاهفناوریدربرنامه­هایتوسعه­ایکشور. رشدفناوری، 23: 34-38.
برادران، محمد صادق و محمد امین کشمیری حق. (1393). جایگاه کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی. کمیسیون کارآفرینی و کسب‏وکار. کمیسیون کارآفرینی و کسب­وکار، مجمع تشخیص مصلحت نظام. در دسترس  در:f http://www.karafarini.ir/Userfiles/files/Report/.pd
بهزادیان نژاد، قربان. (1380). ضرورتتوجهبهکارآفرینیوفناوری­هایپیشرفته. مجموعهمقالاتکارآفرینیوفناوریپیشرفته. انتشارات دانشگاه تهران.
حسینی قصر، صغری، حسن رضا زین­آبادی و مرتضی علیزاده. (1393). تحلیلیبرروش­شناسیویافته­هایپژوهش­هایانجامشدهدرزمینهکارآفرینیوویژگی­هایکارآفرینان. پژوهش­هایمدیریتدرایران، 18 (4): 43-63.
دانایی­­فرد، حسن، مهشید فروهی و علی صالحی. (1386). ارتقا کارآفرینی در ایران: تحلیلی بر نقش دولت. پژوهشنامه بازرگانی، 42: 25-38.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1394). پایشمحیط
کسب­وکارایراندرتابستان 1394 (ارزیابی 174تشکلاقتصادیسراسرکشور از
 مؤلفه­هایملیمحیطکسب­و­کاردرایران). معاونت پژوهش­های اقتصادی، شماره مسلسل: 22014650، تاریخ انتشار: بهمن­ماه 1394.
دیوسالار، سمانه و فرشاد بزرگی. (1391). بررسینقشکارآفرینیدررشداقتصادیوتوسعهپایدار. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب­وکارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.
شفیعی، مسعود و سید عبدالرضا موسوی. (1392). تحلیلمحتوایموانع،فرصت­هاوراهکارهایتوسعهارتباطصنعتودانشگاهدرپانزدهکنگرهسهجانبه. دوفصلنامهنوآوریوارزش­آفرینی، 3 (بهار و تابستان): 5-20.
عربیون، ابوالقاسم، غلامحسین عبدالله­زاده و محمد شریف شریف­زاده. (1394). تحلیلمحتوایپژوهش­هایکارآفرینیدرایران. فصلنامهپژوهش­هایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین (ع7 (2): 79-103.
فروزان­مهر، محمد حسین (1390). سازماننظامکارآفرینیدرکشورتشکیلمی‌شود. پایگاه خبری تحلیلی کارگر نیوز. تاریخ انتشار 01 اسفند 1390.
قمبرعلی، رضوان، حسین آگهی، امیرحسین علی­بیگی و کیومرث زرافشانی. (1395). واکاویمحتوایسیاست­هادرتطابقباابعاداکوسیستمکارآفرینی. توسعهکارآفرینی، 9 (1): 39-58.
قمبرعلی، رضوان، حسین آگهی، کیومرث زرافشانی و امیرحسین علی بیگی (1393). راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادیم جدید توسعه کارآفرینی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1 (3): 21-38.
گودرزی، مهدی، حسین رضا علیزاده، جلیل غریبی و مصطفی محسنی کیاسری (1393). آسیب­شناسیسیاست­هایعلم­وفناوریدرایران: تحلیلیبربرنامه­هایپنجسالهتوسعه. مدیریتتوسعهفناوری، 2 (2): 137-161.
مرادی، مرتضی. (1389). بررسیجایگاهکارآفرینیدرمجموعهقوانینبرنامه­هایپنجسالهتوسعهکشور. اولینکنفرانسبین­المللیمدیریتونوآوری، شیراز.
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال. (1395). پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران (گزارش اول: شناخت وضع موجود مبتنی بر شاخص­های GEI). وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
میراضی، فرهاد، فرزاد میراضی و مژگان خرازی. (1394). ارزیابیمحتوایکتاب­هایکاروفناوریبراساسمیزانتوجهبهمؤلفه­هایکارآفرینی. کنفرانسبین­المللیرویکردهاینویندرعلومانسانی،  کوالالامپور، مالزی.
میرکازهی ریگی، فیصل. (1394). نقشکارآفرینیدر تحققاقتصادمقاومتیدر کشور. اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، انجمن مدیریت ایران واحد خراسان، مشهد.
واثقی، بهنام، حسین عبدی­زاده و مهوش قلوزی. (1390). تحلیلمحتوایکتابدرسیکارآفرینیونظرمعلماناستاناردبیلازمنظرمؤلفه­هایکارآفرینی. اولینهمایشملیآموزشدرایران 1404، تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت.