تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 گروه توسعه کارآفرینی- دانشکده کارآفرینی

2 گروه کارآفرینی فناورانه- دانشکده کارآفرینی

3 دانشکده کارآفرینی

چکیده

همواره توجه به توسعه و پیشرفت به عنوان چالشی همیشگی مورد تأکید جوامع بوده است. این امر با پیشرفت جوامع، موجب توجه بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه‌حلی نوین برای توسعه گردید. لذا اصطلاحاتی همچون«اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد نوآورانه» در مرکز توجه قرار گرفتند. در این مسیر بسیاری از محققان، نوآوری را ازجمله عوامل اصلی توسعه‌یافتگی کشورها دانستند که منجر به معرفی شاخص‌های مختلف سنجش نوآوری در سطح ملی شد. باتوجه به این، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته پرداخته است. با استفاده از داده‌های بانک جهانی و شاخص جهانی نوآوری، 113 کشور در چهار طبقه درآمدی(پایین، پایین متوسط، بالای متوسط و بالا) تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌ها بعد از طبقه‌بندی داده‌ها در قالب داده‌های پنل دیتا(تابلویی) و با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی از طریق نرم‌افزار Eviews7 حاکی از تأیید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر منابع انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته بود. نتایج در هر یک از طبقات درآمدی نشان داد که در مسیر توسعه (حرکت از طبقه درآمدی پایین به طبقه درآمدی بالاتر) لازم است تا توجه به مهارت‌ها و آموزش منابع انسانی متناسب با وضعیت کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of human capital on innovation: a comparative study of developing and developed countries

نویسندگان [English]

  • MohammadAli Moradi 1
  • Morteza Akbari 2
  • Fahime Besharati 3
1 department of Entrepreneurial Development, Faculty of Entreprenurship
2 Faculty of Entrepreneurship
3 Faculty of Entrepreneurship
چکیده [English]

Always pay attention to the development of communities has been highlighted as a continuing challenge. This coincides with the development of societies, researchers and policy-makers more attention to creativity and innovation as the new solution was to develop. So terms like "knowledge-based economy and innovative economy" were the center of attention. In this way many researchers, innovation, including the main factors that led to the country's development of various indicators measuring innovation at national level. Due to this, the present study examines the impact of human capital on innovation in developing countries and developed well. Using data from the World Bank and the Global Innovation Index, 113 countries into four income classes (low, low medium, high, medium and high) were analyzed. It was developed. Results showed that in the course of development of each class of income need to pay attention to the skills and training of human resources appropriate to the situation in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • GII Index
  • National Innovation
  • developing and developed country
امینی، علیرضا؛ خسروی نژاد، علی‌اکبر و روحانی، شادی. (1393). اثر نوآوری در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال‌توسعه با درآمد متوسط. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14 (3)، 175-212.
بازرگان عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران, نشر دیدار.
خانی، ریحانه و نصراللهی، زهرا. (1392). تأثیر رشد جمعیت بر نوآوری در ایران و کشورهای منتخب درحال‌توسعه. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 1 (4)، 87-106.
رضوی، سید. مصطفی. و اکبری، مرتضی. (1390). نظام نوآوری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ صادقی، حامد و امیری. بهزاد. (1393). تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی. پژوهشنامه بازرگانی، 18 (70).
شفیعی، مسعود و نعمتی، محمدعلی (1389). نظام ملی نوآوری با رویکرد توسعه فرهنگ کارآفرینی، نشریه صنعت و دانشگاه، 2 (9 و 10)، 75- 84.
فقیه، نظام‌الدین و عسکری فر، کاظم. (1393). رتبه‌بندی کشورهای منتخب در خصوص بهبود ظرفیت ملی نوآوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. نشریه توسعه کارآفرینی، 7 (1)، 1-16.
نسیمی، همایون. (1387). به‌کارگیری مدل‌های نظام ملی مدیریت نوآوری جهت ارتقای شاخص‌های نوآوری و افزایش توان تولید فناوری. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 2 (2)، 99-124.