تاثیر کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع-گرایش مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی،دانشگاه آزاد،واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی/واحد فیروزگوه/گروه اقتصاد

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تأثیرگذاری شاخص کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا می‌باشد. مقاله حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش مطالعه علّی و استنباطی است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2016-2009 نشان می‌دهد. شاخص کامیابی تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب دارد. میزان تاثیرگذاری شاخص کامیابی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد. این موضوع نشان دهنده ضعیف بودن وضعیت کامیابی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. که بهبود آن در مقایسه با بهبود کامیابی در گروه کشورهای درآمد بالا توانسته است. تاثیر بیشتری را بر بهبود توزیع درآمد داشته باشد. سایر نتایج مدل نشان می دهد که اندازه دولت و نرخ بیکاری تاثیر مثبت و معنادار و فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد دارند. همچنین میزان تاثیرگذاری اندازه دولت ، نرخ بیکاری و فاوا بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of Prosperity on income distribution in selected countries

نویسندگان [English]

  • Neda Abdolrahimi 1
  • parvaneh Salatin 2
1 Master of science of industrial engineering, Department of Economic and Social Systems Engineering, Science and Research, Islamic Azad University brand, Tehran
2 Department of Economics. Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this article is to review the comparative analysis of the effects of the prosperity index on income distribution in the selected middle income and high income countries. This paper is an applied, causal and deductive research. The results of the fixed effects model show that the prosperity index has a negative and significant effect on the Gini coefficient (as an index for income distribution) in the selected countries during the period 2016-2009 . The results also declare that the prosperity index has a stronger effect on the Gini coefficient among selected middle income countries compared to the high income countries. This result asserts the weaker prosperity atmosphere in the middle-income countries, and also shows that any improvement in prosperity index has a bigger effect on income distribution compared to the high income countries. Prosperity has a big role in economic performances because it stimulates intelligence, ability and motivation resulting in higher productivity, economic growth and better income distribution. While, sadness and pain cause indifference and indolence, thus reduces productivity. Results also show that the size of the government and the unemployment rate has positive and significant effects, and ICT has a negative and significant effect on the Gini coefficient (as an indicator for income distribution). Moreover, the results conclude that the government size, unemployment rate, and the ICT have stronger effects on the Gini coefficient the middle income countries compared to the high income countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosperity index
  • Income Distribution
  • panel data
اصغر پور، حسین و پرویز محمد زاده و امید منبعی. (1391). بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی. دوره 38. شماره 1،1392، صفحات 139-158
اله­رضایی، اسعد، جواد حسین زاده و ایوب فرامرزی و منصوره یزدان خواه. (1392). تأثیر اندازه‌ی دولت بر توزیع درآمد در ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال یکم، شماره چهارم، صص 21-36.
اینگهارت، رونالد. (1373). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته­ی صنعتی. ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
بختیاری، صادق و مهدی فتح آبادی. (1389). رابطه­ی بیکاری و تورم با شادی و رفاه، مجله­ سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره‌ی دوم، شماره 4، ص 31-59
پرهیزکاری، ابوذر و محمدمهدی مظفری و رؤیا پرهیزکاری. (1393). بررسی وضعیت توزیع درآمد و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد 1، شماره 4، صص 108-91
زاهدی مازندرانی، محمدجواد. (1388). نقش سازمان‌های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول.
زاهدی، محمد­جواد و ملیحه شیانی، پروین علی پور. (1388). رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، 32.
ژاک لوکاین و دیگران. (1993). بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی. ترجمه احمد اخوی؛ تهران، نشر نی.
سامتی، مرتضی و هامون رنجبر و فضیلت محسنی. (1390). تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN). فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره چهارم.
فتاحی، شهرام و جهانگیر کرمی و منصور محمدی راد. (1395). بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر شادی و بهره­وری نیروی کار (مطالعه موردی کارگاه­های صنعتی شهرستان کرمانشاه). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بهره‌وری، سال نهم، شماره 36.
فتاحی، حمیدرضا و ندا طباخیان. (1395).بررسی نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 45، 151-173.
فیتز پاتریک، تونی. (1381). نظریه رفاه (سیاست اجتماعی). هرمز همایون پور، تهران، مؤسسه عالی تأمین اجتماعی.
صفری شالی، رضا. (1387). بررسی عوامل نشاط‌انگیز در بین جوانان استان قم و ارائه‌ی فرهنگ نشاط و امید در بین جوانان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
علی پور، ا، و ا. نوربالا و ج. اژه­ای، و ح. مطیعیان. (1379). شادکامی و عملکرد ایمنی بدن. مجله روانشناسی، (3)4، 233-219.
گریفین، کیث و مک کنلی، تری. (1997). تحقق استراتژی توسعه انسانی. ترجمه غلامرضا خواجه پور. تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
نیلی، فرهاد و بهزاد بابا زاده خراسانی. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی در ایران. مجله پژوهش­های پولی بانکی، سال ششم، زمستان 1391، شماره 14، صفحه 28-48