راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

3 استانداری خراسان رضوی

چکیده

تجارب چند ساله اخیر نشان می دهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست-های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه فرصت های موجود در صادرات بخش های مختلف شناسایی و به این فرصت ها جنبه عملیاتی بخشیده شود. در این پژوهش به بررسی راهکارهای توسعه صادرات استان خراسان رضوی به کشورهای آسیای میانه پرداخته شده است. جمع آوری آمار و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با کارشناسان و صادرکنندگان استان خراسان رضوی به آسیای میانه در سال 1396 انجام گرفت. تعداد 110 پرسشنامه برای این منظور تکمیل گردید. جهت بررسی عوامل اثر گذار بر صادرات از رگرسیونی فضایی استفاده شد. نتایج نشان داد که بخش اعظمی از مشکلات صادرات استان داخلی است. مشکلات خارجی مانند روابط سیاسی با کشورهای هدف و تحریم ها وزن کمی در افت صادرات دارد.حمایت سفارتخانه ها، فعال نبودن رایزن های بازرگانی در کشورهای هدف، جزیره ای عمل کردن سازمان های دولتی، قیمت تمام شده کالاو مشکلات سیاسی با کشورهای آسیای میانه از جمله مهمترین موانع توسعه صادرات به شمار می رود. وجود زیرساخت های قوی برای صادرات مانند منطقه ویژه اقتصادی سرخس و پتانسیل های تولیدی داخل استان از جمله مولفه های اثر گذار بر توسعه صادرات استان به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Export Development Strategies and Expanding Economic Cooperation with Central Asian Countries

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Mohammadzadeh 2
  • Ali rasoolian 3
  • Morteza Ashrafi 3
2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
3 سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی
چکیده [English]

The experience of recent years shows that proceeds from the sale of crude oil, it causes fluctuations in export earnings. Export policies should be changed to non-oil exports in order to reduce Iran's dependence on crude oil exports. This will not happen As long as there are opportunities available for export in different sectors and these opportunities will be implemented. This research has been investigated the export Development Strategies for Khorasan Razavi Province to Central Asian Countries. The necessary statistics were collected through interviews with experts and exporters of Khorasan Razavi province To Central Asia. It was done in 2017. 110 questionnaires were completed for this purpose. A spatial regression model was used to examine the factors affecting exports. Results showed that the export problems are within the province and the country. And external problems, such as political relations with target countries and sanctions, have a slight drop in exports. The support of the embassies, the lack of active advisers in the target countries, the independence of government agencies, the cost of goods and the political problems with the countries of Central Asia are barriers to export development. Existence of strong infrastructure for export such as Sarakhs Special Economic Zone and the production potential of the province in the field of agricultural and industrial products is one of the most effective factors on export development is the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export
  • Central Asia
  • Spatial Regression
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 1395.
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی،1395.
آل احمد،ن.1393. نقش بازاریابی محصولات کشاورزی در توسعه صادرات. چهارمین کنفرانس ملی بازاریابی. تهران.
برهان زاده،ع. و دینخواه،ه. 1394. تدوین استراتژی و اولویت بندی استراتژی‌های صادرات پسته ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 7، شماره 2، صص 1- 26.
ژاله رجبی، م. و مقدسی، ر. 1393. بررسی هزینه تجارت محصولات کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن در تجارت ایران با کشورهای درحال توسعه. کنفرانس بین‌المللی آنلاین اقتصاد سبز، 1-13.
حسین زاده شهری،م و غلامی،ف. 1393. قابلیت حس گری بازار و استراتژی صادرات و تاثیر آن بر بهبود عملکرد صادرات(مطالعه موردی صادرکنندگان کاشی و سرامیک)، .فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 73، صص 125 -144.
کهنسال، ح، ر و توحیدی، الف، ح. 1394. بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان­گروهی تلفیقی. نشریه زراعت و فناوری زعفران، (1)3.
گمرک جمهوری اسلامی ایران. 1395. معاونت طرح و برنامه، سالنامه آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ایران. دفتر آمار و خدمات ماشینی.
محمدزاده، س، ح.،کرباسی،ع. و کاشفی،م.1395. مقایسه کاربردی لاجیت،پروبیت و توبیت در بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه زعفران، مطالعه موردی:قاین.4(3) :239 تا254.
مرتضوی، ا.، زمانی،ا.، نوری، م. و هیمن،ن. 1390. بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ایران، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(3) : 347 تا 354.