بررسی تأثیر بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول*)

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با رشد اقتصادی ایران با تأکید بر شکست‌های ساختاری طی دوره 1395-1338 است. برای رسیدن به این هدف، از آزمون‌های ریشه‌ واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون‌زا و مقایسه‌ آزمون‌ همجمعی سنتی انگل- گرنجر در غیاب شکست‌های ساختاری با آزمون‌‌های همجمعی گریگوری هانسن و سایکنن لوتکیپول برون‌زا در حضور شکست‌های ساختاری استفاده شده است. این مقاله به سه دلیل با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران دارای تفاوت است: توجه به رابطه (بلندمدت) بین پس‌انداز و سرمایه-گذاری با رشد اقتصادی در قالب یک الگوی چند متغیره و توجه به لحاظ شکست‌های ساختاری در آزمون‌های ریشه واحد و همجمعی و تخمین درون‌زای نقطه شکستگی. نتایج آزمون‌های همجمعی در غیاب شکست‌ ساختاری نشان‌دهنده نبود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو است در حالی که نتایج آزمون‌های همجمعی در حضور شکست‌‌های ساختاری حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت (و مثبت) بین متغیرهای الگو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Savings and Investment on Iran's Economic Growth in the presence of Structural Break

نویسندگان [English]

  • amir taghavi 1
  • Mosayyebi Pahlavani 2
1 MSC. student in Economics University of Sistan and Baluchestan
2 Associate professor, Faculy of economics, University of Sistan and aluchestan
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the long-run relationship between saving and investment on Iran`s economic growth, with emphasis on the structural breaks during 1960-2016. To achieve this goal, the Zivot & Andrews unit root tests are used for determining the endogenous structural changes and comparing traditional cointegration test Engle-Granger and in absence of the structural breaks with Gregory-Hansen and Saikkonen & Lutkepohl in the presence of the structural breaks. This article differs with other studies in Iranian economy for three reasons: attention to the long-run effects saving and investment have on economic growth in the form a multivariate model, attention to structural breaks in unit root test and cointegration tests, and estimating endogenous break point. Cointegration tests results in absence of structural breaks indicate that there is no long-run equilibrium relationship between model variables, while the results cointegration tests in the presence of structural breaks indicate a long-run (and positive) equilibrium relationship between the variables of the pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Deposit
  • Economic Growth
  • Structural Failure
  • Cointegrational Techniques
    اسفندآبادی، عبدالمجید و صمیمی، سپیده (1393). بررسی موانع سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی نظام)، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره هفتم، 109-89.
پهلوانی، مصیب و صمدی، علی حسین (1388). همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد، همدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان و نور علم.
پیرایی، خسرو و همکاران. (1392). مطالعه عوامل تعیین­کننده پس­انداز خصوصی در ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 1، 92-63.
خلیلی عراقی، منصور و سلیمی، رقیه (1393). رابطه بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 71،  156-143
دودانگی، محمد (1395). عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در ایران، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 23، 147-131
رضایی، عباسعلی (1394). آزمون ارتباط علّی و هم­انباشتگی میان درآمد و مخارج دولت، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 13، 170-145
زمانیان، غلامرضا و هاتفی مجید (1395). رویکرد غیرخطی اتو رگرسیو انتقال ملایم در بررسی اثر پس­انداز بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران، مجله سیاست­گذاری اقتصادی، شماره 16، 187-160
کفایی، محمدعلی و جوزی، عباس (1392). عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد میانگین­گیری بیزی، پژوهشنامه اقتصاد کلان، شماره 15، 82-62
کریم­زاده، مصطفی. (1390). تصریح تابع سرمایه­گذاری براساس الگوی افق نامحدود و برآورد آن برای اقتصاد ایران با استفاده از روش همجمعی، فصلنامه تحقیقات مدل­سازی، شماره 4، 145-124
مؤتمنی، مانی و زروکی، شهریار. (1394). تحلیل علیت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی با تأکید بر ناهمسانی رفتار در داده­های تابلویی، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 4، 65-48