بررسی تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر قابلیت مالی شرکت های دولتی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارمند

2 حسابرس

چکیده

با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی‌ شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقتصادی کشور میباشد. در این پژوهش 14 نسبت مهم مالی بعنوان معیاری جهت تشخیص تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد مالی شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که واگذاری شرکت به بخش خصوصی تغییر معناداری در عملکرد مالی شرکت در دوره مورد پژوهش نداشته است. هر چند هدف از واگذاریهای صورت گرفته از اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً شامل ؛ کاهش تصدی گری دولت، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، بوده است لیکن ما در این پژوهش تصویر معیوبی از تأثیر واگذاری (خصوصی سازی) بر مولفه های مورد سنجش داریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the implementation of Article 44 of the constitution on the financial policies of state-owned companies (Case Study: Tehran Oil Refining Company)

نویسنده [English]

  • hamid fahimi 2
2 auditor
چکیده [English]

With regard to the fact that literature of new public management has come to country’s economic literature since 1990 and in 1384, it got highlighted after the issuing of mega policies of section c of article 44 of constitutional law in order for developing non-governmental sectors via assigning government’s incumbencies. Therefore, this research is aimed at showing how much goals mentioned by new public management has been achieved in terms of performance improvement through privatization of one of important industries of Iran. In this research, 14 financial ratios have been used to measure the impact of policies of article 44 over financial performance of Tehran oil refinery company (Shahid Tondgoyan). The results show that the assigning of this company to private sector doesn’t have a significant effect on its performance during research period. While the main goals of execution of article 44 policies have been: reducing the government’s incumbencies, increasing competitiveness, productivity and efficiency of material, human and technological resources, this research shows the goals of privatization have been underachieved. In spite of assigning 90 % stock of Tehran oil refinery company (Shahid Tondgoyan) to Sahame Edalat (justice stock), It is still managed by government. So, even after its assignment, its organizational restructuring, human resources and typically management body have not undergone any specific change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "New public management"
  • "privatization"
  • "downsizing government"
  • "competition"
وارث، سید حامد (1380). "نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی"، فصلنامه دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره 55، تهران.
دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، استراتژی تحول در بخش دولتی ایران، دوماهنامه دانشور رفتــار، شماره 17، تیر 85
دانایی فرد، حسن، 1391، فهم انتقال خطمشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد، مجله علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دوره دهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391 صفحات 28ـ5
دانایی فرد، حسن، 1387، چالش­های مدیریت دولتی در ایران، تهران، انتشارات سمت
هیوز، آون،1384، مدیریت دولتی نوین، ترجمه سید مهدی الوانی و همکاران، انتشارات مروارید، تهران
سیلواری ،محمدرضا (1379)، پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی‏سازی بر عملکرد مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه تهران –دانشکده مدیریت
فرمانبردارکندر،محمد،(1388)،پایان نامه تحلیل عملکرد شرکت‏های واگذار شده به بخش خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی
عبده تبریزی، حسین،1389" موانع اصلی خصوصی‏سازی در ایران" ،سایت رسمی‏خبر آنلاین، سه شنبه 4/3/1389.(مطالعه)
سید مشهدی ،پردیس السادات، قلمباز، فرهاد، اسفندیاری ،علی اصغر، 1390، اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر سایر فعالیت‌های اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، شماره 2 ،ص 133.