ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب حوزه منا

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده

ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مقایسه ایران
باکشورهای منتخب حوزه منا

بررسی ادوار تجاری بین المللی و انتقال آن هاازکشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و با توجه به این که هم زمانی ادوار تجاری می تواند بر روابط اقتصاد بین‌الملل کشورها تأثیرگذار باشد، درک مناسب از اثر فعالیت های اقتصادی شرکای تجاری بر نوسانات ادوار تجاری، دارای اهمیت است. امروزه اقتصاددانان با وجود نوسان ها ادواری فعالیت های کلان اقتصادی و همچنین ظهور اقتصادهای صنعتی، به جمع آوری اطلاعات به منظور توصیف و تحلیل این نوسان ها می پردازند. بدین منظور در این مطالعه با داده های 19 کشور منتخب حوزه منا و از رویکرد اقتصادسنجی داده های تلفیقی به بررسی اثرات شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری این کشورها در دوره زمانی2014- 1998 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است، از سوی دیگر با توجه به کوچک بودن ضرایب متغیر تشابه ساختارهای تولید، این متغیر بر همزمانی ادوار تجاری کشورهای مورد بررسی تأثیرگذاری کمی دارد ، در مورد این کشورها، بین تجارت درون صنعتی و همزمانی ادوار تجاری هم روابط مثبت و هم روابط منفی دیده می شود. همچنین سیاست های مالی نسبت به سیاست های پولی تاثیر بیشتری بر هم زمانی ادوار تجاری بر جای می گذارد. از بین متغیرهای تأثیرگذار مورد بررسی می توان مؤثرترین عامل بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای حوزه منا را عامل تجارت درون صنعتی در نظر گرفت.و

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Effective factors of Trade intensity on business cycle synchronization (case study compared IranWith selected countries of MENA)Countries)

نویسندگان [English]

  • sara ghobadi 1
  • hajar gozari 2
1 faculty member of islamic azad university of isfahan(khorasgan)
2 MA economic
چکیده [English]

The Evaluation of Effective factors of Trade intensity on business cycle synchronization (case study compared IranWith selected countries of MENA)
Abstract
Survey of international business cycle and it's transfer of country to another country is very important and attention to business cycle synchronization that can effect to international economic relationship`s of countries. Desirable understand the impact of economic's activity of trading partners of business cycle fluctuations is important. Hence, in this study using annual information for 19 countries of MENA region and with use of pooling method for the period 1998-2014, the result of research show that the impact of trade intensity on business cycle synchronization among this countries is significant, and the effective variable on business cycle synchronization in this region are intra-industry trade and monetary policy coordination. The results suggest that this countries isn`t desirable for creation a common economic unionhe results suggest that this countries isn`t desirable for creation a common economic union

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycle Synchronization
  • Trade Intensity
  • Intra-industry Trade
افشاری، زهرا و مریم، فرجی. (1387). نقش تجارت خارجی در همبستگی ادوار تجاری اعضای اکو؛ فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 4: 61-37
توکلی قوچانی سپیده. (1387). تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات.مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)، سال15،شماره22: 55-29.
حق شناس، ا. (1384). بررسی تجارت درون صنعتی و رابطه آن با یکپارچگی‌های تجاری-منطقه ای: ایران با بلوک­های منتخب. پایان نامه دکتری رشته علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.
راسخی، سعید. (1385). میزان و عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت در کشورهای درحال توسعه منتخب. پایان نامه مقطع دکترا ،دانشگاه علامه طباطبایی.
شایگانی، بیتا. (١٣٨٥). همزمانی بین ادوارتجاری کشورهای عضو اوپک. پایان نامه دکتری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
شایگانی، بیتا. (1385). بررسی تقارن ادوار تجاری کشورهای ایران، امارات متحده عربی،ترکیه و پاکستان. پژوهشکده امور اقتصادی .
صادقی، سمیه. (1393). اثر یکپارچگی‌های تجاری و مالی بر همزمانی ادوار تجاری در اکو: شواهدی از یک شاخص همبستگی پویا. فصلنامه برنامه و بودجه. دوره ۱۹، شماره ۲ صفحات ۱۵۱-۱۶۸ .
طیبی کمیل. (1388). ارزیابی عوامل مؤثر بر همزمانی چرخه‌های تجاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC). پژوهشنامه اقتصادی،سال نهم، شماره چهارم،زمستان،صفحه265
کریمی، ف. (1387). رابطه یکپارچگی تجارت خارجی و همزمانی سیکل های تجاری:ارزیابی پتانسیل­های ایجاد اتحادیه­های پولی ما بین کشورهای اسلامی. پایان نامه مقطع دکترا، دانشگاه اصفهان
گرجی، ابراهیم و میرسپاسی آرزو. (1381). بررسی تئوریک سیک لهای تجاری و علل پیدایش آن در اقتصاد ایران. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. چاپ اول.
معلمی، مژگان. (1380). یکپارچگی تجاری در اتحادیه ملت‌های جنوب شرقی آسیا(ASEAN) کاربرد یک مدل جاذبه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان.
منطقی خسرو، ضیغمی محمد علی، نوروزی بیتا.(1389). بررسی جریان تجارت خارجی و تقارن سیکلهای تجاری ایران با کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 56، پاییز،33-58.