بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

پدیده مالی شدن اشاره به افزایش نقش انگیزه های مالی، بازارهای مالی، بازیگران مالی و موسسات مالی در اقتصاد یک کشور دارد، که با رابطه معکوس بین رشد بازار سرمایه و رشد اقتصادی مشخص می گردد. پدیده مالی شدن منجر به کاهش سرمایه گذاری واقعی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی و یا حتی رکود اقتصادی و همچنین افزایش نا برابری درآمد و ثروت می شود. این مطالعه با استفاده از آزمون علیت تودا و یاماماتو و ضرایب همبستگی به بررسی وقوع پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران طی سال های 1380 تا 1393 می پردازد. نتایج نشان می دهد که رشد بازار سرمایه اثر معنی داری بر رشد اقتصادی کشور دارد، در بلند مدت رشد بازار سرمایه اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته اما از ابتدای سال 1392 تاثیر آن معکوس می شود، به عبارت دیگر اقتصاد ایران در سال 1392 با پدیده مالی شدن روبرو بوده است. اگرچه پدیده مالی شدن تهدیدی برای اقتصاد ایران محسوب می شود اما می توان این تهدید را به فرصتی برای تامین مالی شرکتها، رشد و توسعه کشور تبدیل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Financialization Phenomenon in Iran’s economy

نویسندگان [English]

  • ayub abuzary 1
  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 2
  • Abdolreza Korani 3
چکیده [English]

Financialization phenomenon refers to the increasing role of financial motives, financial actors and financial institutions in the economy of a country that are determined by inverse relation between capital market development and economic growth. financialization phenomenon leads to a reduction in real investment and thus economic slowdown or even recession and increasing inequality of income and wealth. This study investigates the occurrence of the phenomena of financialization in Iran’s economy during the 1380-1393 by using Toda and Yamamoto causality test and correlation coefficients. The results show that the growth of capital markets has a significant effect on economic growth, in the long term growth of capital market have a direct effect on economic growth, but its effect is reversed at the beginning of the year 1392, in other words, Iran's economy is faced with a financialization phenomenon in 1392. Although a financialization phenomenon the threat to the economy but can be a threat into an opportunity for finance companies and development of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financialization
  • Causality test of Toda and Yamamoto
  • Kaleckian (Post-Keynesian) models of growth
  • Iran’s economy
آرمن، عزیز و روح الله زارع. (1388). مصرف انرژی در بخش­های مختلف و ارتباط آن با رشد اقتصادی در ایران: تحلیل علّیت بر اساس روش تودا و یاماموتوفصل­نامه­ی مطالعات اقتصاد انرژی، 6: 67-92.
حسن­زاده، علی و اعظم احمدیان. (1389). اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادی. فصلنامه پول و اقتصاد، 2: 31-52.
خوارزمی، ابوالقاسم. (1384). بررسی رابطه بین گردشگری و تجارت در ایران (1338-1380). پژوهش­نامه بازرگانی، 37:91-108.
سلیمانی، محمد. (1391). مروری بر نحوه محاسبه شاخص­های اصلی بورس تهران. مرکز پژوهش­ها مجلس شورای اسلامی. گزارش شماره 12345.
فتحی، سعید، کریم آذربایجانی، ایمان تقوی زاده یزدی و باقر عسگرنژاد نوری. (1391). تحلیل تاثیر مالی­شدن بر سرمایه­گذاری­های واقعی در شرکت­های غیرمالی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 15: 51-66.