فرضیه صادرات منجر به رشد : بررسی تجربی بخش صنعت به صورت کل و به تفکیک زیر بخشها در ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت صادرات صنعتی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و در نتیجه رشد و شکوفایی کل اقتصاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این تحقیق به بررسی این موضوع طی دوره زمانی 1373 تا 1394 بر اساس در دسترس بودن داده ها و اطلاعات آماری در کشور ایران پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل تاثیر صادرات صنعتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این تحقیق در قالب الگوهای پانل دیتا و با استفاده از تخمین زنهای اثرات ثابت و تصادفی انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده فرضیه صادرات منجر به رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی در کل بخش صنعت کشور پذیرفته می شود. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل در زیر بخشهای صنعت، تاثیر صادرات صنعتی در صنایع محصولات غذایی، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی و لاستیک، صنایع محصولات کانی غیر فلزی و صنایع ماشین آلات بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معنی دار می باشد در حالی که تاثیر صادرات کالاهای صنعتی در صنایع چوب، کاغذ و مقوا، فلزات اساسی و صنایع متفرقه بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت ولی به لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین صادرات صنایع محصولات کانی غیرفلزی، صنایع شیمیایی و لاستیک و صنایع ماشین الات در بین زیربخشهای نه گانه صنعت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره مورد بررسی داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Export-Led Growth Hypothesis: empirical evidence of industry sector in aggregate and sub-sectors in Iran

نویسنده [English]

  • mahdieh rezagholizade
-
چکیده [English]

According to the importance of industrial export in industry sector value added growth and its impact on prosperity and economic growth in whole economy in developing and developed countries, in this study, the industrial export-economic growth nexus is investigated in the period of 1373-1394 based on the maximum availability of data in Iran. Evaluation the impact of industrial export on industry value added growth will be done based on the panel data model by using fixed and random effect estimators. The results confirm the export-led growth hypothesis in industry sector of Iran. Also, the results of sub-sector model estimation indicate that the impact of industrial export on industrial value added growth in food industries, textile industries, chemical and rubber industries, non-metallic mineral products and machinery industries is positive and significant whereas the impact of industrial export on industrial value added growth in Wood, paper, basic metals and other industries is positive but insignificant. Exports of non-metallic mineral products industries, chemical and rubber industries and machinery industries among nine sub-sectors have the greatest impact on the value added of the industrial sector respectively during the underlying time period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Industry Sector
  • Industrial Export
امامی، کریم و ادیب پور، مهدی(1389). صادرات صنعتی و رشد بخش صنعت در ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 4، شماره 11
دادگر، یداله،  ناجی میدانی، علی اکبر(1383). آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه نامه مفید، دوره 10، شماره 42
راسخی جهرمی، عرفانه و عابدی، فریبا(1390). بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سال ‌های(1355-1388)، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 2
طیبی, سیدکمیل، شیخ بهایی، آزیتا و گوگردچیان، احمد(1387).تحلیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با تاکید بر تجارت و سرمایه انسانی، همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی
فرهادی، علیرضا(1384 ). بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره 84
هادی زاده، آرش و همکاران(1390). تحلیلی بر نظریه صادرات منجر به رشد در ایران، سیاست‌های اقتصادی، نامه مفید، شماره 84