آثار ادغام وزارتخانه ها در ایران و نیاز به بازنگری در آن؛ با نگاهی به سیاست های کلی نظام اداری

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف آسیب­شناسی ادغام وزارتخانه‌ها در ایران به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. مبنای نظری تحقیق، سیاست های کلی نظام، به ویژه در بخش اداری است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل می دهند که تعداد 72 نفر از آنها که به نحوی با موضوع در ارتباط بودند، به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته‌ای مشتمل بر 30 سوال در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت در اختیار آن ها قرار داده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 964/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادغام وزارتخانه­ها در کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیم­گیری، افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان، کاهش منابع انسانی و کاهش تداخل وظایف تأثیری نداشته است. تنها در این میان هزینه­های دولت کاهش یافته است. هر چند ممکن است این مورد نیز به خاطر عواملی چون مسأله­ی تحریم­های اقتصادی در سال‌های مورد مطالعه و کاهش درآمد و بالطبع کاهش بودجه دستگاه‌های اداری بوده باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ministries Integration Impacts in Iran and Revision Requirement According to General Policies

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Shahnoushi 1
  • Ehsan Moosa kazemi 2
1 Islamic Azad University -Esfahan branch(Khorasgan)
2 Islamic Azad University-Esfahan branch(Khorasgan)
چکیده [English]

The present research aimed to pathologies emerging ministries in Iran using the descriptive method of the survey research type. The theoretical basis for the research was the system general policy, especially in the administrative system. The study statistical population was the expertise of the planning and budgeting organization. We selected 72 of them related to the topic as an example. A researcher-made questionnaire containing 30 questions on the Likert scale was provided for them. The questionnaire reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient equal to 0.946. To analyze the research data, two levels of descriptive statistics and inferential statistics were used. The study results showed that the merger of ministries did not affect the reduction of bureaucracy, accelerating decision-making, increasing customer responsiveness, reducing human resources and reducing interference of duties, but the state cost was reduced. However, this might have occurred due to factors such as economic sanctions, government revenue cuts, and budget cuts in the administrative sector. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Miniaturization
  • ministry integration
  • bureaucracy
  • policies of the administrative system
آشوری، داریوش. (1370)، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات مروارید.
امامی، ر.اشتریان، کیومرث (1391)، طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 26 (صفحات 7 تا 48).
الوانی­، مهدی، دانایی­فرد، ­حسن، (1385)، استراتژی تحول در بخش دولتی ایران، دوماهنامه­ی دانشور رفتار. شماره 17.
جهان‌بین، اسماعیل، تأملی در معنا و مفهوم دولت، 1 آبان1390، http://mystudents.persianblog.ir
حسینی، سید شمس‌الدین، (1386)، نقش دولت در اقتصاد و توسعه مطالعه تجربه ایران، اقتصاد و جامعه، شماره 11.صص 174-131.
خامنه‌ای، سید علی (1382) سیاست های کلی نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
دانایی فرد، حسن و طیبه عباسی (1387)، اصلاحات اداری در ایران: تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت، دوماهنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال، شماره 29.صص 121-102.
درویشی، باقر، (1392)، وظایف دولت‌ها از منظر علم اقتصاد، 28 آذر، http://asreilam.ir
روزنامه دنیای اقتصاد،سه شنبه سوم مرداد ماه 1396،شماره 4101
رفیع زاده، علاءالدین، (1388)، الگوی مناسب مدیریت عملکرد در بخش دولتی، تدبیر، خرداد، شماره‌ی 205،.صص 28-23.
زو دارن (Daren Zhou)، ترجمه‌ی محمدرضا طالب زاده، جهانی شدن و اصلاح اداره‌ی امور عمومی کشورهای در حال توسعه، مدیریت دولتی، زمستان 1379، شماره‌ی 50.صص 70-63
سایت مجلس شورای اسلامی(http://www.icana.ir)
سایت وزارت،صنعت ،معدن وتجارت (http://www.mimt.gov.ir/)
سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی(rc.majlis.ir)
شمس، اسماعیل و سهراب یزدانی، (1384)، بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودی دولت-ملت ایران، فصلنامه‌ی مدرس علوم انسانی، بهار، دوره‌ی 9، شماره‌ی 1.صص 96-77.
طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، (1381)، حقوق اداری، تهران، چاپ هفتم، انتشارات سمت.
غرایاق زندی، داود، (1387)، مفهوم امنیت در قالب گونه‌های مختلف دولت؛ قبیله، دولت-شهر، امپراتوری و دولت مدرن، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، سال یازدهم، زمستان، شماره‌ی 42.صص525-496.
مصلی نژاد، عباس و سمانه اکبری، (1391)، نقش دولت در توسعه‌ی اقتصادی ترکیه در سه دهه‌ی اخیر، مجله‌ی مطالعات توسعه اجتماعی ایران، بهار، سال چهارم، شماره‌ی دوم. صص 80-55.
وینسنت، اندرو، (1376)، نظریه­های دولت؛ ترجمه­ی حسین بشریه، تهران، چاپ اول، نشر نی.
هیوز، آون، (1391)، مدیریت دولتی نوین، ترجمه‌ی دکتر سید مهدی الوانی، دکتر سهراب خلیلی شورینی و دکتر غلامرضا معمارزاده طهران،. انتشارات مروارید،صص106-9.
سیر تطور وزارتخانه‌ها از قاجاریه تاکنون، سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی جمهوری اسلامی، معاونت اسناد ملی، اداره‌ی کل شناسایی و فراهم‌آوری اسناد ملی.
کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) شماره 73285/419
سایت مجلس جمهوری اسلامی ایران، http://www.icana.ir