اثرات هزینه‌های بهداشت‌ودرمان بخش‌عمومی بر رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

چکیده

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می­رساند، به عنوان یکی از دغدغه­های اصلی بسیاری از پژوهشگران محسوب می­شود. چرا که دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. در این ­خصوص یکی از راه­های رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار است. سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر بسیار مهمی دارد و این موضوع در چارچوب سیاست­های کلی نظام سلامت و همچنین مواد 18 و 19 برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.لذا،در این مطالعه اثرات مخارج بهداشت و درمان عمومی بر رشد اقتصادی در استان­های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تولید ناخالص استان­ها به عنوان شاخص نشان­دهنده رشداقتصادی استفاده شده است.  همچنین برای برآورد الگو، از روش داده­های تابلویی و برای دوره زمانی 1394-1384، استفاده شده است.نتایج برآوردهای الگو حاکی از وجود یک رابطه­ی مثبت و معنادار بین مخارج بهداشتی عمومی و رشد اقتصادی در استان­های کشور است؛ به عبارتی مخارج بهداشتی صرف شده، از کانال بهبود کیفیت سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Public Sector Health and Treatment Expenditures on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Azad Khanzadi 1
  • Shahram Fattahi 2
  • Sara Moradi 3
1 Assistant Professor of Economics, Razi University of Kermanshah
2 Associate Professor of Economics, Razi University of Kermanshah
3 M.A of Economics, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

Identifying parameters that deliver countries to sustainable economic growth is considered as one of the main concerns for researchers, and achieving economic growth basically, depends on right recognition of potential pathways and the factors influencing it. In this regard, one of the channels of achieving sustainable economic growth is health and wellness of workforce promotion and health have significant effects on economic growth by increasing ability of human resources. The aim of this study is to investigate the role of health and treatment expenditures on economic growth in a static panel data framework for 29 provinces in Iran during 2005-2015 periods. The result shows a positive and significant relationship between health expenditures, labor and physical capital and economic growth; and the relationship between private health expenditure and economic growth is positive but not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Health and Treatment Expenditures
  • Economic Growth
آصف­زاده، سعید (1386)، مبانی اقتصاد بهداشت و درمان (با بازنگری و افزوده­ها)، تهران: انتشارات حدیث امروز.
امینی، علیرضا ,حجازی آزاد، زهره، (1386)، تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقا بهره­وری نیروی کار در اقتصاد ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، بهار 1386 شماره 30
باسخا، صباغ کریمی و یاوری، (1389)، تأثیر هزینه­های بهداشتی دولت بر برون داده­های بهداشت، مجله پژوهشی حکیم، دوره 13، شماره 2، ص 128-121.
بهشتی و سجودی، (1386)، تحلیل تجربی رابطه بین مخارج بهداشتی و تولید ناخالص داخلی در ایران، فصلنامه بررسی­های اقتصادی، شماره 4، ص 135-115.
تاری و همکاران، (1392)، هزینه­های بهداشتی خصوصی و عمومی و اثرات آن­ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بلندمدت: رویکرد میانگین­گیری الگو بیزینی (BMA)، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش­ها رشد و توسعه اقتصادی، شماره 10، ص 106-93.
رئیس­پور و پژویان، (1392)، آثار مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی و بهره_وری در ایران: رویکرد منطقه­ای، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه­ریزی بودجه، شماره 4، ص. 68-43.
عمادزاده، مصطفی؛ سامتی، مرتضی و صافی­دستجردی، داود (1390)، رابطه­ی مخارج سلامت و رشد اقتصادی در استان­های ایران، مدیریت اطلاعات سلامت، 8(7)، 928-918.
فقه مجیدی، علی و ابراهیمی، صلاح، (1393)، اقتصادسنجی کاربردی، پانل دیتا، انتشارات نور علم.
مجتهد، احمد و جوادی­پور، سعید، (1383)، بررسیاثرهزینه‌هایبهداشتیبررشداقتصادیکشورهایمنتخب، فصلنامه­یپژوهش‌هایاقتصادیایران، شماره 19، ص 31-54.
محمدزاده اصل، نازی، (1381)، آزمون نظریه رشد نئوکلاسیک (برداشت panel)، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 3 (پیاپی 6)، ص 100-73.
محمدی، تیمور و سلمانی، محمدرضا؛ آزمون الگوی رشد درون‌زا برای اقتصاد ایران براساس رهیافتVAR ،تهران، پژوهش­های اقتصادی، 1373، ش15، ص172. 
مرندی، علیرضا، (1376)، اثرات متقابل بهداشت، بهره­وری و رشد اقتصادی، مجموعه سخنرانی­های دومین سمینار ملی بهره­وری، تهران، سازمان بهره­وری ملی ایران.
Ai