بررسی نقش عوامل موثر بر نوآوری (مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه)

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده

افزایش سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و گسترش رقابت در حوزه­های مختلف اهمیت حمایت از دانش و نوآوری­های حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاهاو خدمات گوناگون، متبلور می­شود، را بهضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است. از سوی دیگر در راستای تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پیشتازی اقتصاد دانش­بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه، شناسایی عوامل تعیین­کننده و تأثیرگذار بر نوآوری امری ضروری به نظر می­رسد. یکی از شناخته ­شده­ترین راه­های حمایت از رشد نوآوری در سطح ملی و بین­المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری است. لذا هدف این مقاله بررسی رابطه بین نوآوری و شاخص حقوق مالکیت فکری و سایر عوامل تأثیرگذار بر نوآوری در کشورهای منتخب توسعه­یافته و در حال توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده­های تابلویی اثر شاخص حقوق مالکیت فکری، تغییرات در تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ پس­انداز، نرخ بهره واقعی و سرمایه انسانی بر نوآوری در دوره زمانی 2014- 2007 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که حمایت از حقوق مالکیت فکری، فشار تقاضا و نرخ پس­انداز رابطه مستقیم و نرخ بهره واقعی رابطه معکوسی با نوآوری در هر دو نمونه کشورها دارد. این  در حالی است که متغیر سرمایه انسانی اثر متفاوتی در هر دو نمونه کشورها دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Affecting Factors on Innovation (Selected Developed and Developing Countries)

نویسندگان [English]

  • Reihane Khani 1
  • Zahra Nasrollahi 2
چکیده [English]

Increasing the share of R&D in the production of goods and services, the process of competition in different areas, which require increased competitiveness appetite, supporting knowledge and innovation resulting from research and development, in commodities and various service, and it has become an undeniable necessity. This requires identifying factors influencing innovation. One of the most innovative ways to support innovation at national and international level is supporting of intellectual property rights. The aim of this paper is to examine the relationship between innovation and intellectual property rights and other factors affecting innovation in selected developed and developing countries. In this study with uses of panel data the impact of intellectual property rights, changes in GDP per capita, saving, human capital and interested rate on the innovations have been studied. The results show that intellectual property rights and demand force and saving has a direct relationship with innovation and the real interest rate has an inverse relationship to innovation in both the sample countries. However, the human capital has different effects both in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • intellectual property rights
  • Innovating
اشرف زاده، سید حمیدرضا و مهرگان، نادر(1387) ،اقتصادسنجیپانلدیتا، مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران، چاپ نخست، صص. 138- 81
باروک لو،"داراییهاینامشهود،گنجهایپنهان"،(1388)، انتشاراتفرا.
پورسلیمانیان، فریده، (1390)،" اهمیتمستندسازیورعایتحقوقمالکیت فکریجهتتوسعهنوآوریومدیریت فناوریدرصنایعکشورفصلنامه توسعه تکولوژی صنعتی، شماره17.
خداپرست مشهدی، مهدی ، صمدی، سارا ، (1388)، تأثیرحمایتازتأمینحقوقمالکیتفکریبررشداقتصادی، فصلنامهاقتصادمقداری (بررسیهایاقتصادیسابق)، دوره 6، شماره4.
شاه آبادی، ابوالفضل و حیدری، مسعود، (1390). " بررسیعواملتعیین کنندهشدتتحقیقوتوسعهدرکشورهایمنتخبدرحالتوسعهو توسعهیافته: رهیافتپانلدیتافصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(4).( کتاب ماه کلیات شماره 99 و 100.
گجراتی،دامور، مبانی اقتصادسنجی، ترجمه حمید ابریشمی، چاپ ششم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1389.
گرشاسبی، ندا و بدری­ویچ، کمرالدین، (1391). " نقش حقوق مالکیت فکری در نوآوری کشورهای در حال توسعهفصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، شماره30.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا، حسن زاده،محمد و نور­محمدی، حمزه­علی، (1388)،"سنجش علم، فناوری ونوآوری (مفاهیم و شاخص­های بین­المللی)، تهران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.