بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

آزاد­سازی­ اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می­کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه‌ی مالی تأکید می‌شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه­یافته­تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع­تری را تجربه کرده­اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی­های مالی تصور کنند، در حالی­که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی­توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه‌ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش­های پانلدیتا و گشتاور تعمیم­یافته است. نتایج نشان می­دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها­ی اوپک مثبت و معنا­دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا­داری بر رشد اقتصادی داشته­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Liberalization and Financial Development on Economic Growth in OPEC Countries

نویسندگان [English]

  • Ali Feqhe Majidi 1
  • Khaled Ahmadzade 1
  • Saeide Goudini 2
1
2
چکیده [English]

The economic liberalization and strengthening financial markets play a crucial role in economic growth. That is why in economic literature there has always been a great emphasis on promoting a stable and sustainable growth through financial development. In the last few decades, countries with more financial openness and more developed financial markets have experienced higher economic growth. A poor approach to financial markets has caused some people to regard them as simple factors of profit or loss resulted from fluctuations in the prices of financial assets, nonetheless, due to the immensity of the impact of financial sector on economy, nowadays, economic growth is not believed to be achieved without an efficient financial sector. This study aims to investigate the impact of liberalization and financial development on economic growth in OPEC countries during 1980- 2014 using panel data and GMM methods. The results show significant positive impacts of financial openness and development on economic growth for OPEC countries.  Also, lagged dependent variable, human capital, inflation rate, trade openness, population growth rate and government expenditures have significant positive effects on economic growth.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Liberalization
  • Financial Development‌‌
  • Economic Growth
  • panel data
ازوجی، علاءالدین، علیرضا، فرهادی­کیا. (1386). ارزیابی اثرات سیاست‌های آزادسازی مالی و تغییراتنرخ بهره بانکی بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 7، (4): 119- 140.
احمدیان، اعظم. (1389). اثر آزادسازی مالی بر توسعه مالی.مجله مطالعات مالی، (8): 191- 202.
اعلایی، محمدمهدی، حسین، محمدی و الهام، اصغر نژاد. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی درکشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 2، (6): 25- 37.
آقایی خوندابی، مجید، علیرضا، ناصری و عباس، عصاری. (­1388). تأثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 9­، (3): 29- 51.
اسماعیلی، میثم، علی، اسدی. (1392). تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف ­سوئیچینگ. پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،­3،(12): 89-104.
پژویان، جمشید، مرجان، فقیه نصیری. (1388). تأثیر رقابت بر مدل رشد با رویکرد مدل رشد درونزا. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی،­13، (38): 97- 132.
تقوی، مهدی، حسین، امیری و عادل، محمدیان. (1390). توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویای GMM. مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (10): 63- 82.
جعفری صمیمی، احمد، صفر، فرهنگ، مهدی، رستم زاده و مهدی محمدزاده. (1388). تأثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 9، (4): 1-21.
خوشنویس، مریم، اعظم، احمدیان و فاطمه، مهربانی. (1389). بررسی ارتباط بین آزادسازی مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی. فصلنامه اقتصاد کاربردی،1، (1): 155- 171.
سلمانپور، علی. (1393).­ بررسی تأثیر تعمیق مالی بر رشد اقتصادی در ایران. مطالعات کمی در مدیریت، 5، (2): 197-159.
سیفی پور، رؤیا. (1390). بررسی تجربی اثر آزادسازی مالی بر رشد گروهی از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته. فصلنامه علوم اقتصادی، 4، (14): 36- 52.
سایت بانک مرکزی ایران.(1384).
طیبی، کمیل، مرتضی، سامتی و لیلا، ترکی. (­1390). اثر آزادسازی مالی بر نوسان‌های رشد اقتصادی کشورهای منتخب درحال‌توسعه. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، (19 و20): ­1- 16.
طیبی، کمیل، مرضیه، حاجی کرمی و هما، سریری. (1390). تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری(1996-2009). فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد، 4(1): 39-60.
طیبی، کمیل، مرتضی، سامتی، یاسر، عباسلو و فرشته، اشراقی سامانی. (1388). اثرات آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور. فصلنامه اقتصاد مقداری، 6،(3): 55- 78.
محمدی، تیمور، حمید، ناظمان و یونس، خداپرست پیرسرایی. (1393). بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، 3، (10): 151-178.
مجتهد، احمد، اعظم، احمدیان­. (1389). اثر آزادسازی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی. فصلنامه پول و اقتصاد، (2): 101- 115.
محمدی، حسین، محمدمهدی، اعلایی و الهام، اصغر نژاد. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی درکشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان،2، (6): 25- 37.
مهربانی، وحید، محمدحسین، قوام. (1387). تورم، مانع یا محرک رشد اقتصادی. فصلنامه راهبرد، (15): 39- 57.
محسنی زنوزی، سید جمال­الدین­، رعنا، اصغری. (1392). بررسی تأثیر مالیات‌ها و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منتخب منطقه.MENA فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 3(11): 3- 26.