تاثیر شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی(GDP) در ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

با توجه به اهمیتی که تغییر پیش بینی نشده در مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی دارد، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تأثیرات این نوع شوک‌ها روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، در مرحله اول شوک­های مخارج دولت با استفاده ازفیلتر هودریک پرسکات استخراج شده، سپس با استفاده از این شوک­ها مدل مورد نظر (جهت بررسی تأثیر شوک­ها بر تولید ناخالص داخلی) تخمین زده می­شود. روش مورد استفاده در تخمین مدل، خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) است. تأثیر تولید ناخاص داخلی با یک وقفه بر تولید ناخالص داخلی جاری، به صورت مثبت و معنی‌دار است. ولی این متغیر با دو وقفه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی جاری دارد. شوک مربوط به مخارج دولتی فقط در وقفه سوم بر تولید ناخالص داخلی مؤثر و معنی­دار است؛ به این معنی که اگر شوک مخارج دولتی رخ دهد، بعد از سه دوره (سال) تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق نتایج، ضریب این متغیر منفی است و این نشانگر یک رابطه معکوس بین شوک مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی است. با رخداد یک واحد شوک مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی بعد از سه دوره به اندازه 84/0 واحد کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Government Expenditure Shocks on Gross Domestic Product (GDP) in Iran

نویسنده [English]

  • Hedayat Hossein Zade
چکیده [English]

Because of the importance of the unpredictable changes in government expenditure on gross domestic production, this paper tries to evaluate the effects of the government expenditure shocks on gross domestic product in Iran. To do this, at the first stage, government expenditure shocks are driven by the Hodrick-Prescott Filter. Then using these shocks, considered model will be estimated. The method of model estimation is auto-regressive distributed lag (ARDL). The effect of the lag of gross domestic product on current GDP is positive and significant. While the second lag of this variable on current GDP is negative. Only the third lag of government expenditure shocks has the significant effect on current GDP. That is, if the government expenditure shocks happen, it will affect the GDP after three years. According to the results, the coefficient of this variable is negative. So there is a converse relationship between government expenditure shock and gross domestic product. If there will be a one-unit shock in government expenditure, after three periods (year), gross domestic product will decrease 0.84 units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Fiscal Policy
  • government expenditure shocks
  • Gross Domestic Production
  • ARDL
ابونوری، اسماعیل؛ کریم یپتانلار، سعید و مردانی، محمدرضا (1387)، اثرسیاستمالیبرمتغیرهایکلان اقتصادایران: رهیافتیازروشخودرگرسیونبرداری، مجلهپژوهشنامهاقتصادی، سال دهم، شماره 3، صص 143-117.
برانسون، ویلیام اچ (1384). تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری، تهران، نشر نی.
تشکینی، احمد(1384)، اقتصادسنجی کاربردی به کمک Microfit، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران،تهران
حسین، اختـر و چـودری، انـیس. (1382). سیاسـت‌های پـولی و مـالی درکشورهای درحال توسعه. ترجمه محمد آسیایی و مسعود باباخـانی. تهران: پژوهشکدۀ امور اقتصادی.
دل انگیزان، سهراب و خزیر، اسماعیل (1391) مطالعهاثراتشوکهایسیاستمالیبررشداقتصادیایراندر دورهزمانی 1388-1338، فصلنامهراهبرداقتصادی، سال اول، شماره3، صص67-37.
دهقان هراتی علی, مهرابی بشرآبادی حسین, & رهبر دهقان علیرضا (1393). بررسی تاثیر سیاست های مالی و مالیاتی بر تجارت بخش کشاورزی در ایران.‎ فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، سال نوزدهم، شماره 1.
زایر، آیت و غلامی، الهام. (1386) بررسی آثار سیاست‌های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از الگـوی VAR، مالیات و توسعه، 15، ص31.
ستاری، رسول (1382)، اثر هزینه­های دولتی و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
عاقلی، لطفعلی، رضا قلی زاده، مهدیه و آقایی خوندابی، مجید (1388)، بررسی تأثیر شوک­های مالی مثبت و منفی بر مصرف بخش خصوصی در ایران، مجله علمی پژوهشی نامه مفید، دانشگاه مفید قم، سال پانزدهم، ش72
فلاحی فیروز, & منتظری شورکچالی جلال (1393). اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست‌های اقتصادی. 23(69).150-131
فولادی، معصومه (1379)، تأثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
کمیجانی اکبر, & حق شناس هادی (1393). بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران. ‎فصلنامه علوم اقتصادی. 8(28).
مجد زاده طباطبایی، شراره (1385)، بررسی تأثیر سیاست‌های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)،جلد 21، شماره 2 .
معدلت، کوروش (1380)، ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی و مالی دولت با توجه به نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد، مجله پژوهش­های اقتصادی، شماره 12.
نادران، الیاس و فولادی، معصومه (1384). ارایه یک مدل تعادل عمومی برای بررسی آثار مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها، پژوهش نامه اقتصادی، سال پنجم، شماره 4، صص45-80.