تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان برپایه الگوریتم خوشه‌بندی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست گذاری علم فناوری و نوآوری دانشگاه شریف

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکاه علم و صنعت ایران- تهران

3 پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه شریف

چکیده

در شرایط کنونی کشور، گذار از ساختارهای اقتصادی سنتی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان که رهبر معظم انقلاب از آن به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی یاد کرده‌اند بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در چشم‌انداز اقتصادی کشور، ارائه روش مناسبی برای تعیین جایگاه فعلی کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه می‌تواند بسیار راهگشا باشد و به سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با فراهم‌سازی زیرساخت‌های رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. هدف این مقاله تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه از منظر اقتصاد دانش‌بنیان است. بنابراین داده‌های سال 2012 کشورهای منطقه از پایگاه داده بانک جهانی استخراج شد و با استفاده از روش خوشه‌بندی مبتنی بر الگوریتم کا-میانگین نتایج تحلیل شد. درنهایت کشورهای منطقه به چهار دسته شامل پیشرو، میانه‌رو، دنباله‌رو و نوپا تقسیم شدند و جایگاه ایران در بین این کشورها بر اساس شاخص‌های موردبررسی تعیین شد و ایران در بین کشورهای دنباله‌رو قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Iran’s position in the region from the perspective of Knowledge Based Economy based on clustering algorithm

چکیده [English]

In the current situation , the transition from traditional economic structures toward a knowledge-based economy, that Supreme Leader have mentioned as one of the most important and influential component of the resistive economy, is very important. Given the importance of this issue in the economic outlook, providing an appropriate method to determine the Iran’s position position of the country compared to other countries in the region can be very helpful and helps to policy makers in making the right decisions in relation to the provision of infrastructure for economic growth and development. Therefore, in this paper, after explaining the concept of knowledge-based economy and its role and importance in the economic development of the country, the method of clustering analysis was used based on K-mean algorithm in order to attain the objectives of the study. Finally, countries in the region were categorized into four categories including leading, moderate, followers and emerging and Iran's position among the countries determined based on the index were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Based Economy
  • Resistive economy
  • Cluster analysis
  • k-mean
امیری طهرانی­زاده، سید محمد رضا،(1394) ،"مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتیفصلنامه علمی پژوهشی جستارها ی اقتصادی ایران، شماره ی 23.
جعفری صمیمی، احمد و علیرضا حسن­زاده جزدانی (1380)، "اثر مالیات بر رشد اقتصادی: مروری بر تحلیلهای نظری و تجربی"،  پژوهشهای اقتصادی، تابستان و پاییز 1380، دوره1، شماره2، صص 41-67.
حیدری، ح؛ پروین، س؛ فاضلی، م: (1389)، "رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق): دوره7، شماره 3، صص 43-66.
رمضانی،حسن(1378)، بررسی تاثیر مخارج دولت بررشد اقتصادی مورد ایران، دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد.
گسگری،ریحانه؛ اقبالی علیرضا؛حلافی،حمیدرضا(1384)،"بی ثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی در ایران"فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هفتم،شماره 24.
لشگر بلوکی،(1376)،"بررسی اندازه­ی دولت و حد مطلوب آن در ایران "،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران.
موتمنی و نادمی(1389)، "اندازه آستانه ای دولت و رشد اقتصادی در چند کشور خاورمیانهاطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست و پنجم، شماره 282-6، بهمن و اسفند 1389، صص 128-135.
میرمعزی، سیدحسن(1391)، "اقتصاد مقاومتی و ملزومات آنفصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 47، ص 76-49.