تبیین رویکردها و مؤلفه‏ های سیاست های کلی‏ اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست‏ها: مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی)

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 کارشناس و پژوهشگر گروه اقتصاد مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)

2 پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه‌های محوری ناظر به هر بند از سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه‌های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت‌گانه ی سیاست‌های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست‌های کلی در مؤلفه‌های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه‌ بندهای سیاست‏ها را دارند، ترسیم‌ نموده است و در پایان، مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دسـترسى بـه بـازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه‌هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم‌-دو‌ جانبه و چـند جـانبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش‌هاى‌ اقتصاد‌ جهانى؛ و نیز مؤلفه‌های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف‌پذیری، فرصت‌ساز بودن، مولد بودن، درون‌زایی، پیشرو بودن و برون‌گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده ‏سازی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the approaches and components of moqawama economy(CASE STUDY: explaining the twelfth paragraph of policies: the components of economic diplomacy)

نویسندگان [English]

  • Yaser Soleimani 1
  • Saeed Seyyedhoseinzadeh Yazdi 2
چکیده [English]

With respect to this note that consistency and strengthening is intellectual and narrative principle, in this article we discussed the conceptual framework of consistency in the Holy Quran and then through a themtic analysis of each paragraph of the general policy the central component of each paragraph is drawn and by multiplying the conceptual approaches of general policies of moqawama economy to the central component of each paragraph, the matrix in which the above-mentioned approaches which are ruled to each paragraph of general policy is drawn. after that by conceptual studying of ruling approaches by etymologic and semantic methods, as well as using the knowledge and experience of human and religious texts, the concept refers to each of the approaches of the seven components of general policies are extracted. In the final episode as a case study based on the results of the previous two parts, components of economic diplomacy has been studied with this framework. the overall conclusion components of general policy approaches have been developed

کلیدواژه‌ها [English]

  • moqawama economy
  • consistency
  • Strength
  • general policy
  • economic diplomacy
ابریشمی، حمید و منظور، داوود؛(1378)، تحلیل مقایسه‌ای الگوی رشد نئوکلاسیک و درون‌زا، تهران، فصلنامه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره2.
ابوالقاسمی، محمد، (۱۳۸۹)، ریشه‌شناسی (اتیمولوژی)، تهران: ققنوس.
الفتی، سمن و بابایی، النا؛ (1381)، بررسی مدل رشد درون‌زا در اقتصاد ایران، پژوهش‌های اقتصادی، شماره5.
بافکار، حسین، (1384)، بهره وری در پرتو اسلام، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
بستانی، فواد افرم،(1376)، فرهنگ ابجدی الفبایی عربی-فارسی: مترجم: مهیار، رضا، ترجمه کامل المنجد الابجدی، تهران، انتشارات اسلامی.
پیغامی، عادل، سمیعی نسب، مصطفی، سلیمانی، (1394)، جستارهایی در اقتصاد مقاومتی : مقاوم سازی اقتصادی در ادبیات متعارف، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
پیغامی، عادل، سمیعی نسب، مصطفی، سلیمانی، یاسر، حسین‏زاده یزدی، سعید، (1394)، جستارهایی در اقتصاد مقاومتی : تحریم‏های اقتصادی ایران، مبانی، ابعاد و راهکارها، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
تراب زاده جهرمی، محمدصادق؛ سجادیه، سید علیرضا؛ سمیعی نسب،مصطفی؛ (1392)، بررسی ابعاد و مؤلفه­های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره32.
خداپرستی، فرج الله، (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، تهران، انتشارات دانشنامه فارس.
دانایی فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی، آذر، عادل،(1392)، روش‏شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار.
دهخدا، علی اکبر،(1342) لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
راغب اصفهانى، حسین بن محمد،(1412ه‌ق)، المفردات فی غریب القرآن‏، تحقیق: صفوان عدنان داودى‏، دمشق و بیروت، دارالعلم الدار الشامیه.
سمیعی نسب، مصطفی، سلامی زهرا،(1393)، رویکرد جهادی در منظومه گزاره‌های دینی، مجموعه مقالات همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین، نشر کتابدار.
سمیعی نسب، مصطفی، سلیمانی، یاسر، حسین‏زاده یزدی، سعید، (1392)، بررسی اقتصاد مقاومتی با استناد به منابع اسلامی(اصول، اهداف، راهبردها و سیاست‌ها)، گزارش کمیسیون مطالعات اسلامی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سیف، اله مراد، (1391)، الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران(مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 16.
سیف، اله مراد،(1392)، مقدمه­ای بر نقشه راه پیاده­سازی سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره61.
سیفلو، سجاد، (1393)، مفهوم­شناسی اقتصاد مقاومتی، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره دوم.
صفوی،کوروش،(1382)، معناشناسی کاربردی، تهران، همشهری.
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمد سعید،فقیهی، ابوالحسن، شیخ زاده، محمد،(1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 2.
عمید، حسن، (1389)، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات اشجع.
معاونت‌ پژوهش‌هاى‌ سیاست خارجى مرکز تحقیقات استراتژیک،(1384)، چالش‌هاى دیپلماسى اقتصادى جمهورى‌ اسلامى‌»،جمع‌بندى‌ پنجاه‌ و هـشتمین‌ نـشست تخصصى.
واعظی، محمود، (1388)، «دیپلماسی اقتصادی ایران با تأکید بر نقش انرژی»، مجله پژوهش نامه سیاست خارجی، ش17.  
ولی زاده زنور، پروین، (1384)، گزارش با عنوان: بررسی بهره وری در اقتصاد ایران، مجموعه پژوهشهای اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا.، شماره 24.